שעור 2 – פנחס קמלמן

הבדלים עיקריים בין רואה החשבון המבקר למנהל הכספים רו"ח מבקרמנהל כספיםאחריותאחריות רו"ח המבקר מוגבלת ביקרה לנאותות הדוחות הכספיים ולביקורות הנוגעות אליהם.אחריות מנהל הכספים איננה מוגבלת לדוחות הכספיים. על מנהל הכספים חלות חובות נושאי משרה. אכיפה מנהלית- מנהל הכספים חשוף לקנסות אישיים מצד הרשות לניירות ערך. חתימה ומתכונת הדיווחדוח שנתי בדבר נאותות הדוחות הכספיים ודוח רבעוני  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים