שיעור 9 – רו"ח חגית בראור-אהרון

שיעור 10 – 12/5/14 ייחוס המוניטין למיעוט כאשר קיים שינוי בשיעור ההחזקה שאינו מלווה באיבוד שליטה אפשרות א – א' מימשה 10% מהון מניותיה של ב' כאשר המיעוט מוצג בשווי הוגן חלקי, במקרה זה לא מיוחס לו מוניטין במועד השגת השליטה. אם לאחר מכן, האם מכרה חלק ממניותיה ונותרה בשליטה, אזי יש להקטין את המוניטין  [ קראו עוד ]

שיעור 8 – רו"ח חגית בראור-אהרון

שיעור 9 – 28/4/14 שינויים בשיעורי ההחזקה שאינם מלווים באיבוד שליטה ישויות מבצעות לעיתים עסקאות עם בעלי מניות אחרים בחברות הבנות, שכתוצאה מהן חל שינוי בשיעור ההחזקה שלהן בחברות הבנות. לעיתים מדובר בשינוי העולה לכדי איבוד שליטה ולעיתים מדובר בשינוי בשיעור ההחזקה ללא איבוד שליטה. עסקאות אשר מסתיימות באיבוד שליטה – עסקאות אלו יביאו להפסקת  [ קראו עוד ]

שיעור 7 – רו"ח חגית בראור-אהרון

שיעור 8 – 07/04/14 דוחות כספיים נפרדים דוחות כספיים נפרדים הם דוחות המוצגים על ידי חברה אם או חברה המחזיקה בחברה כלולה, כאשר בדוחות הכספיים הנפרדים, ההשקעה בבת או בכלולה תוצג לפי עלות או לפי הוראות IAS-39 (שווי הוגן). תקן IAS-27 מאפשר בנוסף לדוחות המאוחדים או לדוחות על בסיס השווי המאזני להציג דוחות נפרדים אך  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים