שעור 6 – רו"ח אבישי ברדוגו

זיהוי, מיפוי ונטרול של סיכונים בתעשייה וכלים לגידור סיכונים פיננסיים תקנה 10 (ב)(7) לתקנות ניירות ערך תקנה זו מחייבת חברה שנסחרת בבורסה לתת פרטים בכל הקשור לחשיפה של החברה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם. פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם שיש לכלול בדוח הדירקטוריון סעיף 2 בתוספת השנייה : האחראי על ניהול סיכוני השוק בתאגיד-  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים