שיעור 2 – רו"ח שרון זכות

יסודות החשבונאות ב'- שיעור 2   אגרות חוב   אגרת חוב הוא מסמך משפטי בין לווה למלווה. אגרת חוב הינה מסמך המשקף חוזה בין משקיעה לבין חברה מנפיקה, לפיו המנפיקה מתחייבת לשלם לבעלי איגרות החוב )ריבית + קרן( על פי התנאים שנקבעו בחוזה. לאמור, המשקיע יקבל ריבית +החזרי קרן לפי לוח הסילוקין של האג"ח. בעל  [ קראו עוד ]

שיעור 4 – מר אמיר ארגמן

אג"ח – אג"ח ממשלתי/ שאינו צמוד – גילון איגרת חוב ממשלתית לא צמודה. יכולה להיות מונפקת לתקופה של 2-10 שנים. גילון זוהי איגרת שאינה צמודה אך נושאת ריבית נומינלית משתנה שנקבעת ע"י בנק ישראל. הריבית משולמת ארבע פעמים בשנה. הריבית המשתנה נקבעת על פי ממוצע משוקלל של התשואה לפדיון שמניבות סדרות מק"מ העומדות שלושה עד  [ קראו עוד ]

שיעור 3 – מר אמיר ארגמן

אג"ח – סוגים הגוף המנפיק את האיגרת – מבחינים בין אג"ח ממשלתי לבין אג"ח קונצרני המונפק ע"י חברות. סוג נכס הבסיס – בשביל איזו מטרה נלקחה האג"ח. אג"ח "להמרה" בו בנוסף למסלול הרגיל קיים מסלול בו ניתן להמיר את האיגרת למנייה. הצמדה – הן הקרן והן הריבית עשוית להיות מוצמדות למדד או למט"ח, ישנן אגרות  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים