צילום שיעור 9 – ד"ר (רו"ח) הדס גלנדר

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר (רו"ח) הדס גלנדר בקורס יסודות החשבונאות ב'  בתאריך 17.12.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: אסף שמחי

צילום שיעור 9 – ד"ר (רו"ח) הדס גלנדר

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר (רו"ח) הדס גלנדר בקורס יסודות החשבונאות ב'  בתאריך 10.01.2017, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: יונתן דקלו

שיעור מס' 10- ד"ר הדסה גלנדר

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 10 בקורס "יסודות החשבונאות ב" מתאריך 9.1.2017 לקריאת הסיכום %d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a8-10

שיעור 11 – רו"ח שרון זכות

שיעור 11   4 קבוצות:   נכנס פיננסי מוחזר למסחר- חוב\הון- שווי הוגן- נזקף לרווח והפסד הקבוצה תשוערך לפי שווי הוגן כאשר ההפרש ייזקף לדווח והפסד.   הלוואות ויתרות חובה לקבל- חוב- הצגה על פי עלות מופחתת- הפרשים לא קיימים.   השקעות המוחזקות לפדיון- חוב- הצגה על פי עלות מופחתת- הפרשים לא קיימים      [ קראו עוד ]

שיעור 10 – רו"ח שרון זכות

שיעור 10   השקעות בניירות ערך- תקן חשבונאות בינלאומי מספר 39 השקעה בניירות ערך היא רק כאשר ההשקעות לא מהותיות. כלומר מדובר בהשקעה זניחה ביחס לגוף הרוכש והנרכש. (בעיקר ברמת הגוף הנרכש).   הגדרת נכס פיננסי נכס פיננסי כולל: מזומנים מכשיר הוני של ישות אחרת (כגון מניות). מכשיר הוני – כל חוזה המעיד על זכות  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים