שיעור 10 – רו"ח שרון זכות

שיעור 10   השקעות בניירות ערך- תקן חשבונאות בינלאומי מספר 39 השקעה בניירות ערך היא רק כאשר ההשקעות לא מהותיות. כלומר מדובר בהשקעה זניחה ביחס לגוף הרוכש והנרכש. (בעיקר ברמת הגוף הנרכש).   הגדרת נכס פיננסי נכס פיננסי כולל: מזומנים מכשיר הוני של ישות אחרת (כגון מניות). מכשיר הוני – כל חוזה המעיד על זכות  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים