שיעור 8 – רו"ח דרור נהרי

שיעור 10 – 11/5/14 מודול התמחיר לטובת היכולת לנתח כרטיסים תוצאתיים, דהיינו רווח והפסד (הכנסות והוצאות) אנו נשתמש במודול התמחיר שמאפשר לנו לבצע ניתוחים תמחיריים פנים ארגוניים. מודול ה-CO מהווה תיעוד של הסעיפים התוצאתיים ולו 5 אלמנטים עיקריים: סעיף הוצאה / אלמנט העלות – מהווה העתק של כל הסעיפים התוצאתיים שהוקמו בספר הראשי. בכל פעם  [ קראו עוד ]

שיעור 7 – רו"ח דרור נהרי

שיעור 7 – 6/4/14 יש לנו יכולת להציג באופן מרוכז על פי תקופות חשבון מסוים. כאשר קולטים חשבונית שהופקה ללקוח, פקודת היומן תהיה: בזכות נרשמת ההתחייבות שלנו כלפי מע"מ ועל כן מדובר על חשבון מאזני שיירשם בזכות. כתוצאה ממכירה זו, נאמר ונדרשנו לרכוש תשומות לטיפול לרכב, יירשם: כרטיס מע"מ ייראה כך: מע"מ תשומות ייחשב נכס  [ קראו עוד ]

שיעור 6 – רו"ח דרור נהרי

שיעור 6 – 30/3/14 טרנזקציה FBL3N מאפשרת להציג את כל השתלשלות האירועים העסקיים שנרשמו בכרטיס. התאמה – קישור בין שורות שנרשמו בחובה לשורות שנרשמו בזכות באותו כרטיס ושיש להן קשר מסוים. כאשר יש חשבון תוצאתי של הוצאה, הרישומים בדרך כלל יהיו בצד החובה. התאמות יתבצעו בחשבונות מאזניים שנדרש לבצע בהם התאמות, כלומר כאשר יש תנועה  [ קראו עוד ]

שיעור 5 – רו"ח דרור נהרי

שיעור 5 – 23/3/14 מסמך מוחזק / בהחזקה אינו נכלל בחישוב היתרות ולא יוצג בדוח שורות. כלומר, אם רשמנו מסמך במוחזק לא נוכל לראות את ההשפעה באותו חשבון. מסמך מוחזק איננו מקבל מספור אוטומטי מהמערכת אלא על ידי המשתמש. מסמך מוחזק אינו עובר בדיקות – לא ברמת הכותרת ולא ברמת השורות. מדובר למעשה במסמך טיוטה  [ קראו עוד ]

שיעור 4 – רו"ח דרור נהרי

שיעור 4 – 9/3/14 שימוש ב-FSP0 -> מקימים חשבונות ברמת התאגיד. שימוש ב-FSS0 -> מקימים חשבון ברמת קוד החברה. שימוש ב-FS00 -> מבצע את שתי הפעולות יחד ! יצירה עם סימוכין – הקמת ישות חדשה על סמך ישות קיימת, למשל רישום ספק, רישום לקוח וכדומה. לחצן החסימה (מנעול) – מונע אפשרות לרשום פקודות יומן בחשבון  [ קראו עוד ]

שיעור 3 – רו"ח דרור נהרי

שיעור 3 – 2/3/2014 פתיחת כרטיס חדש מבלי להזין פעילות עסקית – אם רוצים לבצע הנפקה למשל, יש צורך להקים כרטיסים / חשבון GL של הון מניות, פרמיה וכדומה. לכל כרטיס יש מספר מאפיינים: מספר כרטיס – ניתן על ידי המשתמש ולא על ידי המערכת, כדי שיבוא לידי ביטוי היגיון נתינת המספר לאותו כרטיס. מאזני  [ קראו עוד ]

שיעור 2 – רו"ח דרור נהרי

שיעור 2 – 23/2/14 הקמת ישות האב, כאשר נבצע רכישה נזרים פעולה אל תוך אותה ישות. מודול הבקרה CO משקף פירוט נוסף לחשבונות ה-GL התוצאתיים. מאפשר לנו לקחת כל הוצאה ולמעשה לצבוע אותה, כלומר לדעת לאיזו יחידה ארגונית ספציפית משויכת אותה הוצאה (פרויקט / ספק / לקוח וכדומה). סעיף הוצאה CE. מרכז עלות CC. מרכז  [ קראו עוד ]

שיעור 1 – רו"ח דרור נהרי

המודול הפיננסי במערכת ERP-SAP הגדרות: דוחות כספיים מאזן – דוח המצביע על מצב העסק ליום נתון מבחינת נכסים, התחייבויות והון. דוח רווח והפסד – דוח המציג את תוצאות הפעילות של ישות חשבונאית בפרק זמן נתון. מס ערך מוסף מס ערך מוסף – מס עקיף המוטל על הוצאה (צריכה). עוסק מורשה – כל מי שמוכר נכס  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים