דיני תאגידים שיעור 9 ליטל יוחפז

שיעור 9 – 30.04.2014 המשך אחריות נושאי משרה בתאגיד – עם המתרגלת דניאלה **תזכורת משיעור קודם** לנושא משרה יש 2 חובות עיקריות שחלות עליו: חובת הזהירות – ס'252-ס'253 – הכוונה היא לעוולת הרשלנות, שנושא משרה לא התרשל בתפקידו. המקור לחובה זו היא פקודת הנזיקין. על הנושא המשרה לפעול בזהירות ובמיומנות. חובת האמונים – ס'254-ס'257 –  [ קראו עוד ]

דיני תאגידים שיעור 8 ליטל יוחפז

  שיעור 8 – 22.04.2014 המשך מוסדות החברה – האורגנים   כשירות דח"צ כשירות של דירקטור רגיל שאינו דח"צ – אין הרבה קריטריונים. מספיק שאינו קטין ויש גם חובת גילוי שלא עשה עבירה בעיקר בניירות ערך. מבחינת דח"צ – יש להם תנאי כהונה: ס'240 – כשירות דח"צ –   כשירות למינוי (תיקון מס' 3) תשס"ה-2005  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים