שיעור 4 – רו"ח אריאל פטל

סעיף המלאי – מההיבט החשבונאי – IAS2 ( תקן ישראל 26)- קובע את הטיפול החשבונאי בנושא המלאי בדבר כללי הכרה, מדידה, גילוי והצגה בדוחות הכספיים, התקן תורגם לתקן חשבונאות ישראל מספר 26. מלאי הוא נכס, המוחזק למכירה כמוצר מוגמר או בעיבוד, או כחומר גלם. מלאי יכול להיות מסווג כבלתי שוטף במקרים בהם הוא לא עתיד  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים