שיעור 12 – רו"ח שרון זכות

שיעור 12   רווח או הפסד בגין נכס פיננסי זמין למכירה שהוא מכשיר הוני יוכר בהון העצמי למעט: א. דיבידנדים המוכרים ברווח והפסד. ב. הפסדים מירידת ערך אשר נזקפו להון העצמי יועברו לרווח והפסד- הפסדים אלה לא יבוטלו בעתיד כנגד הרווח והפסד. כל גידול בשווי ההוגן של הנכס, לאחר ההכרה בהפסד מירידת ערך, מהווה לפי  [ קראו עוד ]

שיעור 11 – רו"ח שרון זכות

שיעור 11   4 קבוצות:   נכנס פיננסי מוחזר למסחר- חוב\הון- שווי הוגן- נזקף לרווח והפסד הקבוצה תשוערך לפי שווי הוגן כאשר ההפרש ייזקף לדווח והפסד.   הלוואות ויתרות חובה לקבל- חוב- הצגה על פי עלות מופחתת- הפרשים לא קיימים.   השקעות המוחזקות לפדיון- חוב- הצגה על פי עלות מופחתת- הפרשים לא קיימים      [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים