צילום שעור 8 – ד"ר גלי אינגבר

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות בהרצאה של ד"ר גלי אינגבר בקורס ניתוח דוחות כספיים למנהלים  בתאריך 18.05.2017, במסגרת לימודי התואר השני בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: פבל זילברמינץ

שיעור 9 – רו"ח חגית בראור-אהרון

שיעור 10 – 12/5/14 ייחוס המוניטין למיעוט כאשר קיים שינוי בשיעור ההחזקה שאינו מלווה באיבוד שליטה אפשרות א – א' מימשה 10% מהון מניותיה של ב' כאשר המיעוט מוצג בשווי הוגן חלקי, במקרה זה לא מיוחס לו מוניטין במועד השגת השליטה. אם לאחר מכן, האם מכרה חלק ממניותיה ונותרה בשליטה, אזי יש להקטין את המוניטין  [ קראו עוד ]

שיעור 8 – רו"ח חגית בראור-אהרון

שיעור 9 – 28/4/14 שינויים בשיעורי ההחזקה שאינם מלווים באיבוד שליטה ישויות מבצעות לעיתים עסקאות עם בעלי מניות אחרים בחברות הבנות, שכתוצאה מהן חל שינוי בשיעור ההחזקה שלהן בחברות הבנות. לעיתים מדובר בשינוי העולה לכדי איבוד שליטה ולעיתים מדובר בשינוי בשיעור ההחזקה ללא איבוד שליטה. עסקאות אשר מסתיימות באיבוד שליטה – עסקאות אלו יביאו להפסקת  [ קראו עוד ]

שיעור 7 – רו"ח חגית בראור-אהרון

שיעור 8 – 07/04/14 דוחות כספיים נפרדים דוחות כספיים נפרדים הם דוחות המוצגים על ידי חברה אם או חברה המחזיקה בחברה כלולה, כאשר בדוחות הכספיים הנפרדים, ההשקעה בבת או בכלולה תוצג לפי עלות או לפי הוראות IAS-39 (שווי הוגן). תקן IAS-27 מאפשר בנוסף לדוחות המאוחדים או לדוחות על בסיס השווי המאזני להציג דוחות נפרדים אך  [ קראו עוד ]

שיעור 6 – רו"ח חגית בראור-אהרון

שיעור 6 – 24/3/14 דוגמה חברת סהר בע"מ וחברת אלה בע"מ (עמוד 2 בחוברת קורס) מאזנים נפרדים של סהר ואלה מיד לאחר רכישה – במאזן סהר ישנו shifting בין מזומן לחשבון השקעה. במאזן אלה אין שינוי, העסקה בוצעה עם בעלי המניות של אלה. 31.12.06 מועד רכישת השליטה יתרות רלוונטיות למאוחד אגדיל את הנכסים וההתחייבויות המזוהים  [ קראו עוד ]

שיעור 5 – רו"ח חגית בראור-אהרון

שיעור 5 – 17/3/14 עסקאות בין חברתיות הכוללות יתרות הדדיות זהו מצב שאצל אחת מהחברות רשום נכס ואצל השנייה רשומה התחייבות באותו סכום. דוגמאות: דמי שכירות – אצל אחת רשום הכנסות משכירות ואצל השנייה הוצאות דמי שכירות. דמי ניהול. הוצאות והכנסות מימון. ספקים ולקוחות. יש לשים לב שיתרה הדדית לא עונה על הגדרה של עסקה  [ קראו עוד ]

שיעור 4 – רו"ח חגית בראור-אהרון

שיעור 4 – 10/3/14 סוג שלישי – עסקה בין חברתית מכירת נכס בר פחת חברה א' מוכרת לחברה ב' Downstream דוגמה: חברה א' מכרה לחברה ב' מכונה תמורת 60,000 ₪ ביום 31/12/2013. עלותה המופחתת לאותו יום 40,000 ₪. אורך חיים שנתיים ממועד המכירה. שיעור מס 25%. א' מחזיקה ב-ב' 30%. דגשים: יש לשים לב שבעסקה  [ קראו עוד ]

שיעור 3 – רו"ח חגית בראור-אהרון

שיעור 3 – 3/3/14 פתרון דוגמה (עמוד 19 בחוברת הקורס) – ההשקעה בנכס הזמין למכירה נרכשה לפני מועד הרכישה הנחה א' – מכירה תמורת 270,000 ₪ הנחה ב' – מכירה תמורת 230,000 ₪ מימוש השקעה כאשר בכלולה קיימות קרנות הון בגין ני"ע זמינים למכירה או קרן הערכה מחדש אם בספרי המחזיקה, יש קרנות הון הקשורות  [ קראו עוד ]

שיעור 2 – רו"ח חגית בראור- אהרון

שיעור 2 – 24/2/14 קרנות הון בספרי הכלולה הבחנה בין מספר מקרים – שערוך נכס אשר נרכש לאחר מועד הרכישה. שערוך נכס שנרכש לפני מועד הרכישה. שינוי במדיניות ממודל העלות למודל השערוך. כיום, מפרסמים דו"ח שנקרא דו"ח על הרווח הכולל. הדו"ח מורכב משני חלקים: דו"ח רווח והפסד. רווח כולל אחר, שבו מציגים רווחים הנרשמים בקרנות  [ קראו עוד ]

שיעור 1- רו"ח חגית בראור-אהרון

שיעור 1 – 17/02/14 הפסדים וגירעון בהון 4 מקרים: גירעון בהון ללא מתן ערבות לחברה הכלולה – כאשר החברה הכלולה מרוויחה נרשום: כאשר החברה הכלולה מפסידה נרשום: כל זה נכון כל עוד אין גירעון בהון. עם זאת, ההכרה בהפסדים היא מוגבלת. החברה המחזיקה יכולה מקסימום לאפס את השקעתה. לאחר איפוס ההשקעה, אם הכלולה ממשיכה להפסיד,  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים