שיעור 2 – רו"ח שרון זכות

יסודות החשבונאות ב'- שיעור 2   אגרות חוב   אגרת חוב הוא מסמך משפטי בין לווה למלווה. אגרת חוב הינה מסמך המשקף חוזה בין משקיעה לבין חברה מנפיקה, לפיו המנפיקה מתחייבת לשלם לבעלי איגרות החוב )ריבית + קרן( על פי התנאים שנקבעו בחוזה. לאמור, המשקיע יקבל ריבית +החזרי קרן לפי לוח הסילוקין של האג"ח. בעל  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים