שעור 5 – רו"ח חגית בראור אהרון

    סעיף 56 – מדידה עוקבת בגין התחייבויות תלויות – ״לאחר ההכרה לראשונה ועד למועד שבו ההתחייבות מסולקת, מבוטלת או פוקעת החברה הרוכשת תמדוד את ההתחייבות הכלולה שהוכרה במועד צירוף העסקים לפי הסכום הגבוה מבין: הסכום שהיה מוכר בהתאם לתקן חשבונאי בינלאומי מס׳ 37 הסכום שהוכר לראשונה״   דוגמא – כנגד הכלולה עמדה תביעה  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים