הרצאה 3- סוגיות נבחרות

ועדת תגמול מקור הועדה דירקטוריון חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ימנה מבין חבריו ועדת תגמול (בחוק זה – ועדת תגמול). דירקטוריון חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב יקבע מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה (מדיניות תגמול), לאחר ששקל את המלצות ועדת התגמול שהוגשו לו. מדיניות  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים