סוגיות נבחרות- הרצאה 2

הכרת הדירקטוריון ועדות דירקטוריון הדירקטוריון רשאי להקים ועדות דירקטוריון, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון. בועדת דירקטוריון שהדירקטוריון האציל לה מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון אך בועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון. החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בועדת  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים