ביקורת דוחות כספיים שיעור 10 ליטל יוחפז

ביקורת התחייבויות-המשך   מקורות לגילוי התחייבויות אפשריות שלא נרשמו ליום המאזן של החברה (המשך הסבר משיעור קודם): קבלת נסח טאבו לבירור אם המקרקעין לא משועבדים להבטחת התחייבויות. כל שעבוד על נדל"ן (משכנתא) חייב להירשם בלשכת רישום מקרקעין – טאבו. כנוהל ביקורת מבסס אנו נוהגים לקבל נסח טאבו על נדל"ן החברה. בדיקת תיק בטחונות ושעבודים בחברה.  [ קראו עוד ]

שיעור 9- רו"ח יפעת רייך

תקנה 3- עיסוקים נוספים שאסור לרואה חשבון לעסוק בהם במהלך פעילות הביקורת אסור לרואה החשבון המבקר לתת במקביל לשירות הביקורת, שירות נוסף בתקופת הביקורת או בשנה שקמה לה. העיסוקים הנוספים הם: 1.      ערכית דין- אסור לבצע עריכת דין בעבור הלקוח למעט פעולות שהותרו לרואה החשבון על פי דין. 2.      אסור לעסוק כמפרק, כונס נכסים, מנהל  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים