צירופי עסקים א'

שיעור 10 – רו"ח חגית בראור אהרון

iPad
שם הכותב: תאריך: 17 מאי 2015

"אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 10 בקורס "צירופי עסקים א" מתאריך 17.05.2015 "   לצפייה בסיכום השעור לחצו כאן:צירופי עסקים – שיעור 10

שעור 9 – רו"ח חגית בראור אהרון

iPad
שם הכותב: תאריך: 10 מאי 2015

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 9 בקורס "צירופי עסקים א'" מתאריך .10.05.2015    לצפייה בסיכום השעור לחצו כאן:צירופי עסקים – שיעור 9

שעור 8 – רו"ח חגית בראור אהרון

iPad
שם הכותב: תאריך: 03 מאי 2015

המשך הפסדים להעברה אצל הכלולה – במקרה בו הכלולה יצרה נכס מס על הפסדים מעוברים, והחבירה הרוכשת מתכוונת לחסל את הפעילות של הכלולה (בגלל שהיא מתחרה שלה למשל), אזי מנקודת ראות הרוכשת, יש ליחס עודף עלות שלילי בגין אותו נכס מס. אם החברה הכלולה לא יצרה מס בספריה וזאת בשל חוסר ודאות במימוש ההפסד, כלומר  [ קראו עוד ]

שעור 7 – רו"ח חגית בראור אהרון

iPad
שם הכותב: תאריך: 26 אפריל 2015

תקופת המדידה – המשך תקופת המדידה היא עד שנה – כלומר עד שמתקבלות כל הערכות השווי, רק אם מגלים מידע השופך אור לגבי עובדות ונסיבות שהיו במועד הרכישה ולא ידענו אותם מכיוון שלא קיבלנו עדיין את הערכות השווי בתאריך החתך הראשוני -> מבצעים RESTATEMENT. תמורה מותנית – יתכן שעסקת הרכישה תכלול גם תמורה מותנית. תמורה  [ קראו עוד ]

שעור 6 – רו"ח חגית בראור אהרון

iPad
שם הכותב: תאריך: 19 אפריל 2015

הערה לגבי מיסים נדחים – אם במועד הרכישה נוצר מצב בו יש התחייבות מיסים נדחים בגין עודפי עלות שעולים על נכסים של מיסים נדחים – במקרה כזה אין בעיה. אך במקרה הפוך, בו נוצר מצב שנכסי המיסים נדחים עולים על התחייבות המס הנדחה, ניתן ליצור נכס מס נדחה רק אם יש צפי להכנסה חייבת בעתיד  [ קראו עוד ]

שעור 5 – רו"ח חגית בראור אהרון

iPad
שם הכותב: תאריך: 12 אפריל 2015

    סעיף 56 – מדידה עוקבת בגין התחייבויות תלויות – ״לאחר ההכרה לראשונה ועד למועד שבו ההתחייבות מסולקת, מבוטלת או פוקעת החברה הרוכשת תמדוד את ההתחייבות הכלולה שהוכרה במועד צירוף העסקים לפי הסכום הגבוה מבין: הסכום שהיה מוכר בהתאם לתקן חשבונאי בינלאומי מס׳ 37 הסכום שהוכר לראשונה״   דוגמא – כנגד הכלולה עמדה תביעה  [ קראו עוד ]

שעור 4 – רו"ח חגית בראור אהרון

iPad
שם הכותב: תאריך: 22 מרץ 2015

דוגמא נכסים בלתי מוחשיים – אורי ואידית – רכישה של 30% מהמניות – ח. השקעה, ז. מזומן – 47,548 חישוב הערות תמורה 47,548 חלקי בהון הכלולה (10,023) = 33,410*0.3 סה"כ עודפי עלות 37,525 עודפי עלות מיוחסים רכוש קבוע (150) = (1500-2000) * 0.3 השווי ההוגן נמוך מהספרים ולכן נסכים לשלם פחות הסכם הפצה 150 =  [ קראו עוד ]

שעור 3 – רו"ח חגית בראור אהרון

iPad
שם הכותב: תאריך: 15 מרץ 2015

שעור 3 שינויים בשיעור החזקה יכולים להיות ע"י – 1. רכישות בשלבים 2. מימוש השקעה 3. הנפקת מניות ע"י החברה הכלולה. הנפקת מניות ע"י החברה הכלולה – ישנם שני מקרים- 1. החברה המחזיקה לא רוכשת מניות בהנפקה – במקרה זה יתכן כי למחזיקה נותרה השפעה מהותית או שהיא איבדה את ההשפעה המהותית.  נניח שהיו למחזיקה  [ קראו עוד ]

שעור 2 – רו"ח חגית בראור אהרון

iPad
שם הכותב: תאריך: 08 מרץ 2015

המשך שלב 3 –  רישום בתקופות עוקבות למועד הרכישה – סעיף 11 ל- IAS28 – ערך ההשקעה – יגדל או יקטן בהתאם לחלקה של המחזיקה ברווח או ההפסד של החברה הכלולה. בחישוב חלקי ברווחי/הפסדי הכלולה (רווחי/הפסדי האקווטי), יש לקחת בחשבון את הפחתת עודפי העלות שזוהו במועד הרכישה. פקודת היומן לחישוב רווחי האקווטי – ח. השקעה ,  [ קראו עוד ]

שעור 1 – רו"ח חגית בראור אהרון

iPad
שם הכותב: תאריך: 08 מרץ 2015

צירופי עסקים א' – לצורך הטיפול החשבונאי בהשקעות של ישות אחת במניות של ישות אחרת, מבצעים כללי החשבונאות הבחנה בין שלושה סוגים של השקעות, וזאת בהתאם לדרגת ההשפעה של הישות המדווחת על הישות האחרת. 3 הדרגות – 1. היעדר השפעה על הישות האחרת – מטפלים לפי IAS39 2. שליטה על הישות האחרת – מטפלים לפי  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים