ניהול כספים – סוגיות נבחרות

הרצאה 13- סוגיות נבחרות

שם הכותב: תאריך: 15 יוני 2014

תרגול- נושאים שחשוב לדעת   יחסי סמנכ"ל כספים, דירקטוריון מהם תפקידיו וסמכויותיו של הדירקטוריון? מיהם הדח"צים? באילו מקרים יתכן שסמנכ"ל הכספים יידרש לפעול אל מול הדירקטוריון וועדותיו? תפקידי הועדות השונות שהוזכרו בשיעור: הועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת הביקורת וועדת התגמול על פי חוק החברות.   בניית תכניות תגמול כללי: מהי ועדת התגמול? מה מקורה ומהם  [ קראו עוד ]

סוגיות נבחרות- הרצאה 5

שם הכותב: תאריך: 06 אפריל 2014

    דירוג אשראי והסדרי חוב מבוא דירוג אשראי עוסק בבחינת איכות החוב אשר הנפיקה החברה (כל חוב סחיר לסוגיו). דירוג אשראי הינו הבעת דעה על היכולת והנכונות של חייב לעמוד בהתחייבויותיו במועד או לחילופין יכולת ונכונות של חייב לעמוד בהתחייבות פיננסית בגין חוב ספציפי ביחס לחוב אחר. דירוג חוב מבוצע ע"י מספר חברות בארץ  [ קראו עוד ]

הרצאה 4- סוגיות נבחרות

שם הכותב: תאריך: 09 מרץ 2014

דירוג אשראי והסדרי חוב מבוא דירוג אשראי עוסק בבחינת איכות החוב אשר הנפיקה החברה (כל חוב סחיר לסוגיו). דירוג אשראי הינו הבעת דעה על היכולת והנכונות של חייב לעמוד בהתחייבויותיו במועד או לחילופין יכולת ונכונות של חייב לעמוד בהתחייבות פיננסית בגין חוב ספציפי ביחס לחוב אחר. דירוג חוב מבוצע ע"י מספר חברות בארץ ובעולם, כאשר  [ קראו עוד ]

סוגיות נבחרות- הרצאה 2

שם הכותב: תאריך: 23 פברואר 2014

הכרת הדירקטוריון ועדות דירקטוריון הדירקטוריון רשאי להקים ועדות דירקטוריון, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון. בועדת דירקטוריון שהדירקטוריון האציל לה מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון אך בועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון. החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בועדת  [ קראו עוד ]

הרצאה 1- סוגיות נבחרות

שם הכותב: תאריך: 23 פברואר 2014

מערכת היחסים דירקטוריון מול סמנכ"ל כספים תפקיד הדירקטוריון- התווית מדיניות החברה ופיקוח על פעילות ההנהלה לצורך מימוש תפקידו- כמפקח, נדרשים: כשירות- חברי הדירקטוריון צריכים להיות כשירים- בעלי מיומנות והבנה בתחום הפעילות ובתחומים חשבונאיים ופיננסים של החברה (סעיף 224א לחוק החברות). בעת מינוי הדירקטור, יש למלא טופס שבו הדירקטור מצהיר על ניסונו העסקי, קו"ח, תפקידים שביצע  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים