מסגרת מושגית

תרגול 1- רו"ח ירון תירוש

iPad
שם הכותב: תאריך: 10 נובמבר 2013

    רקע כללי להשפעה מהותית: בהתאם להוראות IAS 28 קיימת הנחה הניתנת להפרכה שכאשר משקיע מחזיק ב-20% או יותר מזכויות ההצבעה במושקעת, הרי שקיימת לו השפעה מהותית אלא אם ניתן להראות בעליל שלא ולהיפך, כאשר משקיע מחזיק בפחות מ-20% מזכויות ההצבעה במושקעת, הרי שלא קיימת לו השפעה מהותית אלא אם ניתן להוכיח בעליל שכן.  [ קראו עוד ]

שיעור 4- רו"ח רוני אלרואי

iPad
שם הכותב: תאריך: 03 נובמבר 2013

חישוב עודף עלות, תנועה והרכב, המשך- IAS 38 מחלק את הנכסים הבלתי מוחשיים לשלושה סוגים: נצמחו בישות, נרכשו באופן בדיד ונרכשו במסגרת חברה:                   כאשר רוכשים מניות המקנות השפעה מהותית במסגרת ייחוס עודף עלות הרכישה, יש לייחס עודף עלות (נכס) לכל פריט בלתי מוחשי שנמצא בישות הנרכשת,  [ קראו עוד ]

שיעור 3- רו"ח רוני אלרואי

iPad
שם הכותב: תאריך: 27 אוקטובר 2013

    חישוב עודף עלות, תנועה והרכב- שיטת השווי המאזני, כזכור היא שיטה של הכרה בהכנסה וככזו, היא עוקבת אחר ההשקעה בחברה המוחזקת על בסיס עקרונות ההכרה בהכנסה. היות והמהות של השיטה היא רישום ההשקעה ביום הראשון לפי עלות ולאחר מכן לקיחה של התוצאות העסקיות של החברה המוחזקת ודיווחן בדוח הכספי של החברה המחזיקה, יהיה  [ קראו עוד ]

שיעור 2- רו"ח רוני אלרואי

iPad
שם הכותב: תאריך: 27 אוקטובר 2013

    שיטת השווי המאזני IAS 28- השלב הראשון בIAS 28 הוא לברר האם לחברה מחזיקה יש השפעה מהותית כהגדרתה בתקן בחברה המוחזקת. רק לאחר שנגיע למסקנה שמתקיימת השפעה מהותית, נפנה ליישום שיטת השווי המאזני (אם אין השפעה מהותית מיישמים את IAS 39 ). מה זו השפעה מהותית? ההגדרה של השפעה מהותית היא הכוח לכוון  [ קראו עוד ]

שיעור 1- רו"ח רוני אלרואי

iPad
שם הכותב: תאריך: 27 אוקטובר 2013

    השקעה בני"ע: סוג ההשקעה השקעה שלא מקנה השפעה מהותית, 0%-20% ההשקעה מקנה השפעה מהותית, 20%-50% שליטה, 50.01%-100% תקנים בנושא IAS 39 IAS 28 IFRS 3R, IAS 27R, IFRS 10 טיפול חשבונאי קבוצה 1 FVTPL שווי הוגן דרך רווח והפסד וקבוצה 4 AFS זמינים למכירה שיטת השווי המאזני איחוד דוחות כספיים   על בסיס  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים