מסגרת מושגית

תרגול 5- רו"ח ירון תירוש

iPad
שם הכותב: תאריך: 09 ינואר 2014

תרגיל 12! גרסת הדפסה להורדה שלבים לפתרון: 01/01/12 רכישת 40%- שווי מאזני לראשונה 31/12/12- הנפקה ע"י הכלולה וירידה לשיעור החזקה של 35% (40000+20000*10%)/120000=35% 30/06/13 רכישת 6000 מניות ועליה לשיעור החזקה של 40% (42000+6000)/120000=40% שנת 2012- 01/01/12 עלייה להשפעה מהותית לראשונה- שיעור החזקה 40% חישוב התמורה- מזומן 800000 תמורה נדחית 177537 200000/1.11.25= סה"כ 977537   חישוב  [ קראו עוד ]

שיעור 12- רו"ח רוני אלרואי

iPad
שם הכותב: תאריך: 29 דצמבר 2013

שינוי במדיניות החשבונאית! גרסת הדפסה להורדה סיכום כל הקורס בגרסת הדפסה להורדה בדוגמה שפתרנו בשיעור קודם, עסקנו רק בסוגיה אחת והיא התאמת ההון העצמי של החברה המוחזקת במועד הרכישה. ההתאמה הזו נדרשת משום שיישום שיטת השווי המאזני מחייב מדיניות חשבונאית אחידה ואם כך, כבר מיתרת הפתיחה יש לבצע התאמות על מנת שבהמשך התחשיבים יהיו הגיוניים.  [ קראו עוד ]

תרגול 4- רו"ח ירון תירוש

iPad
שם הכותב: תאריך: 29 דצמבר 2013

תרגול מס' 4! התאמת מדיניות חשבונאית! גרסת הדפסה להורדה בהתאם להוראות IAS 28, כאשר מטפלים בהשקעה בחברה כלולה יש לבצע התאמות בין המדיניות החשבונאית של הכלולה למדיניות החשבונאית של המחזיקה כאשר מדובר בנסיבות דומות או אירועים דומים. שלושת הסוגים העיקריים של התאמות המדיניות החשבונאית שנטפל בהם הינם: נדל"ן להשקעה- מודל עלות או שווי הוגן רכוש  [ קראו עוד ]

שיעור 11- רו"ח רוני אלרואי

iPad
שם הכותב: תאריך: 22 דצמבר 2013

המשך לתרגיל שנפתר בשיעור שעבר בנושא ירידות ערך- גרסת הדפסה להורדה הרכב חשבון השקעה ב-12/2005- החלק בהון 7500 40%*(10000+8750)= יתרת עודף עלות ציוד 1600 הפרשה לירידת ערך (1600) מוניטין 4000 סה"כ 11500   שנת 2006 התנועה בחשבון ההשקעה- יתרת פתיחה 11500 רווחי אקוויטי: החלק ברווחי ב' 3500 40%*8750= הפחתת עודף עלות (400) 2000/5= מימוש הפרשה  [ קראו עוד ]

רו"ח ירון תירוש- תרגול 3

iPad
שם הכותב: תאריך: 22 דצמבר 2013

עבודה טכנית עם טבלאות עודפי עלות! גרסת הדפסה להורדה כאשר עורכים טבלת עודפי עלות, יש להציג את התנועות והיתרות לכל התקופות הרלוונטיות תוך מתן תשומת לב לדגשים הבאים: בתחילת השאלה יש לחשב את שיעורי ההחזקה בכל התקופות הרלוונטיות. יש לבצע "עצירה" בטבלת עודפי העלות בכל תאריך חתך ובכל מקום בו קיימת ירידה בשיעור ההחזקה (בעת  [ קראו עוד ]

שיעור 10- רו"ח רוני אלרואי

iPad
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

הפסדים להעברה והטיפול בהם, המשך! גרסת הדפסה להורדה הטבת מס בנרכשת- חברה א' קונה את חברה ב' (השפעה מהותית) ובחברה ב' יש הפסדים להעברה שבגינם חברה ב' לא יצרה מיסים נדחים שכן לא צפתה קיום הכנסה חייבת בעתיד. חברה א' חושבת שחברה ב' יכולה לנצל את ההפסדים האלה לפי IAS 12. כזכור, כאשר בחברה נרכשת  [ קראו עוד ]

תרגול 2- רו"ח ירון תירוש

iPad
שם הכותב: תאריך: 08 דצמבר 2013

תרגיל 6-   גרסת הדפסה להורדה   שנת 2012: בדיקת קיום השפעה מהותית- במסגרת בחינת השפעה מהותית יש להתחשב גם בזכויות הצבעה פוטנציאליות המוחזקות ע"י החברה או ע"י צדדים אחרים. יש להתחשב בזכויות אלו כל עוד הן ניתנות למימוש באופן מידי. יש לציין שההתחשבות בזכויות ההצבעה הפוטנציאליות רלוונטית אך ורק לקביעה האם מתקיימת השפעה מהותית  [ קראו עוד ]

שיעור 8- רו"ח רוני אלרואי

iPad
שם הכותב: תאריך: 01 דצמבר 2013

דוגמא לרכישה בשלבים ומימוש- גרסת הדפסה להורדה חברה א' רכשה ומימשה מניות של חברה ב' במהלך השנים 2008-2010 כדלהלן: תאריך ערך נקוב הערות 01/07/08 5000 ההשקעה סווגה כמוחזקת למסחר 01/04/09 20000 בכוונת חברה א' להחזיק את ההשקעה לזמן ארוך 01/10/09 10000 בכוונת חברה א' להחזיק את ההשקעה לזמן ארוך 01/07/10 (5000) בכוונת חברה א' להחזיק  [ קראו עוד ]

שיעור 7- רו"ח רוני אלרואי

iPad
שם הכותב: תאריך: 24 נובמבר 2013

תמורה!   גרסת הדפסה    <שימו לב כי מצורפת גרסת הדפסה כאן למעלה לצורך נוחות קריאת שיעור זה > על פי IAS 28 ועל פי IFRS 3R שIAS 28 שואב ממנו הוראות רבות, התמורה בעסקה של רכישה יכולה להיות מורכבת ממספר רב של מרכיבים. תמורה במזומן- כאשר התמורה היא במזומן, חישובי עודף העלות פשוטים, שכן  [ קראו עוד ]

שיעור 6- רו"ח רוני אלרואי

iPad
שם הכותב: תאריך: 17 נובמבר 2013

פריטים חוץ מאזניים- מדובר בהתקשרויות חוזיות שלא מקבלות ביטוי במאזני החברה אבל החברה לא יכולה להשתחרר מהן. הדוגמאות הקלאסיות הן: הסכמי שכירות שבהם קשורה החברה הנרכשת או הסכמי חכירה שהיא חכירה תפעולית (חכירה שמטופלת כשכירות רגילה). הסכם שכירות נחשב לפריט חוץ מאזני משום שלמרות שיש התחייבות לעמוד בהסכם השכירות, הוא לא מופיע בספרים כהתחייבות (בגלל  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים