חשבונאות פיננסית ב'

מרתון חשבונאות פיננסית ב' – רו"ח קרן משלניק

Video-Reel-and-Film-Canister2
שם הכותב: תאריך: 19 מאי 2015

אתם/ן מוזמנים/ות לצפות במרתון של רו"ח קרן משלניק בקורס חשבונאות פיננסית ב' בתאריך 17.05.2015, במסגרת לימודי התואר הראשון בית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למינהל. צילום ועריכה: קובי אשכנזי

שיעור 11- רו"ח שי דניאלי

שם הכותב: תאריך: 23 יוני 2014

דוגמא לטיפול ברכוש קבוע: פירוט סוף 06 תאום לרווח השקעה שלא במזומן סוף 07 מכונה א' 1000 (200) 700 1500 מכונה ב' 1000 (200) 700 300 1800 מכונה ג' 1000 (100) 200 2000 (600) (600) 1900 חייבים 0 600 600 זכאים 0 (300) (300) 0     הערות: מכונה א' – במהלך השנה נרכשה מכונה  [ קראו עוד ]

שיעור 12- רו"ח שי דניאלי

שם הכותב: תאריך: 23 יוני 2014

דוגמת טיפול ברכוש קבוע: ביום 01/07/06 נרכשו שלושה כלי רכב בעלות 20,000 ש״ח כל אחד. פחת 10%. ביום 01/07/08 נמכר אחד מכלי הרכב תמורת 17,000 ש״ח. ביום 01/10/08 נרכש במזומן כלי רכב חדש בעלות 40,000 ש״ח. פחת 20%. הערה: בגין כלי הרכב שנמכר טרם התקבלה תמורה בשיעור 20%, נכון ל31/12/08.   נדרש: מילוי סימני השאלה  [ קראו עוד ]

שיעור 10- רו"ח שי דניאלי

שם הכותב: תאריך: 23 יוני 2014

טיפול ברכוש קבוע בתזרים מזומנים   דוגמה א׳:   פרטים        31/12/05        31/12/06 כלי רכב א׳    1,000            1,800        הערה א׳ כלי רכב ב׳    1,500            1,800        הערה ב׳ זכאים        (700)            (1,500)   הערות: ביום 01/07/06 נרכש כלי רכב בסך 1,000 ש״ח. ביום 01/08/06 נרכש כלי רכב בסך 500 ש״ח. מחציתו שולמה במזומן ומחציתו טרם שולמה עד תום השנה. למעט הנ״ל לא היו רכישות או מכירות אחרות של  [ קראו עוד ]

שיעור 13- רו"ח שי דניאלי

שם הכותב: תאריך: 23 יוני 2014

מלאי (בתזרים): ההפרש בין מלאי פתיחה למלאי סגירה ייכנס לתאום לרווח.   דיבידנד: כאשר החברה מכריזה על דיבידנד במזומן אזי זוהי פעולה בטור המימון ובשורת העודפים בפלוס. כאשר החברה מכריזה על דיבידנד אך אינה משלמת אותו במזומן, פקודת היומן תהיה: לחובת דיבידנד שהוכרז     לזכות דיבידנד לשלם במקרה כנ״ל הפעולה לא תופיע בטור המימון אלא בטור  [ קראו עוד ]

שיעור 9- רו״ח שי דניאלי

שם הכותב: תאריך: 09 מאי 2014

פרטים            31/12/07        31/12/08 מזומנים        40,000            140,000 לקוחות            30,000            35,000 ספקים            (20,000)        (22,000) מכונה א׳ נטו        30,000            34,000        ביאור א׳ הלוואות שהתקבלו    (20,000)        (24,000)    ביאור ב׳ הון מניות        (30,000)        (34,000)    ביאור ג׳ פרמייה            (20,000)        (22,000)    ביאור ג׳ מכונה ב׳        ? 6,000         ? 5,000    ביאור ד׳ עודפים            ? (16,000)        ? (112,000)   ביאור א׳: ביום 01/07/08 נרכשה מכונה במזומן בסך 10,000 ש״ח. למעט הנ״ל לא היו רכישות או מכירות נוספות. י.פ:        30,000 רכישת מכונה    10,000 פחת        (6,000) סה״כ:        34,000   ביאור ב׳: ביום 01/07/08 התקבלה  [ קראו עוד ]

שיעור 8- רו״ח שי דניאלי

שם הכותב: תאריך: 01 מאי 2014

תזרים מזומנים דו״ח תזרים מזומנים הינו אחד משלושת הדו״חות החשובים במערכת הפיננסית (מאזן, דו״ח רוו״ה ודו״ח תזרים מזומנים). הדו״ח נותן מידע על תנועת המזומן בעסק מתחילת השנה לסופה. תוצאת הדו״ח ידועה בכל רגע נתון מכיוון שהיא למעשה ההפרש בין מזומנים–יתרת פתיחה, לבין מזומנים–יתרת סגירה. הדו״ח בנוי משלוש קבוצות עיקריות: תזרימי מזומנים מפעילות מימון. תזרימי מזומנים  [ קראו עוד ]

שיעור 7- רו"ח שי דניאלי

שם הכותב: תאריך: 06 אפריל 2014

תרגיל מסכם בהשקעות   ביום 01/07/08 רכשה חברה א׳ 40% בחברה ב׳. הפרש מקורי ליום ביצוע ההשקעה הסתכם ב30,000 ש״ח. סכום ששולם ע״י חברה א׳ ביום ביצוע ההשקעה הינו 100,000 ש״ח. רווחי חברה ב׳ בשנת 2008 התפלגו בצורה אחידה לאורך השנה והסתכמו ב60,000 ש״ח. הפרש מקורי מיוחס מחציתו לרכוש קבוע (מכונה) עם יתרת אורך חיים  [ קראו עוד ]

שיעור 6 – רו״ח שי דניאלי

שם הכותב: תאריך: 30 מרץ 2014

מעבר משווי הוגן לשווי מאזני   ביום 01.01.06 רכשה חברה א׳ 1200 מניות בחברה ב׳. ההון העצמי של חברה ב׳ ליום ביצוע ההשקעה היה: הון מניות 12,000 מניות בנות 2 ש״ח כ״א    24,000 עודפים                    51,000 סה״כ הון עצמי:                75,000   רווחי 2006            30,000 ש״ח רווחי 2007            60,000 ש״ח כל הרווחים בחברה מתפלגים בצורה אחידה על פני החודשים.   ביום01/07/07 רכשה  [ קראו עוד ]

שיעור 2 – רו״ח שי דניאלי

שם הכותב: תאריך: 02 מרץ 2014

אופציה   נייר ערך המקנה למחזיק בו זכות חד צדדית להמירו במשך תקופה מוגדרת מראש במניה של החברה שהנפיקה את כתב האופציה. יחס ההמרה נקבע ראש ואליו מתווספת תוספת מימוש בשקלים.   תוספת מימוש– הסכום שעל מחזיק כתב האופציה לשלם בעת המרת האופציות למניות. תגמולים להנפקת כתבי אופציה– סכום אותו מקבלת החברה ביום הנפקת כתב  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים