בקרה פנימית ומבוא לבקורת דוחות

שעור 11 – רו"ח לינור דלומי

iPad
שם הכותב: תאריך: 07 יוני 2013

תקן 103 תקן 103 מאמץ את הוראות סעיף 404 לחוק SOX ותקן 5 וחל על חברות בארץ השייכות לסקטורים הבאים: תאגידים בנקאיים חברות כרטיסי אשראי. חברות ממשלתיות ובחרות בת ממשלתיות גופים מוסדיים חברות ביטוח וקופות גמל. יש לקרוא את התקן המשולב של 103 ו- 106.   הרכיבים העיקריים בכל סוגי חוות הדעת חוות דעת חלקה/  [ קראו עוד ]

שעור 10 – רו"ח לינור דלומי

iPad
שם הכותב: תאריך: 31 מאי 2013

SOX בישראל- גושן תקנות גושן הינן תירון לתקנות ניירות ערך דוחות תקופתיים ומיידים. חוק גושן מקביל ל- SOX אך חל בצורה מצומצמת יותר. תחולה- החוק חל  על חברות מדווחות, חברות נסחרות בבורסה בארץ.   עיקרי דרישות התקנה קיימים 3 דרישות מרכזיות שמקבילות לדרישות המופיעות ב- SOX. תאגידים נדרשים לצרף לדוח התקופתי דוח שנתי בדבר הערכת  [ קראו עוד ]

שעור 9 – רו"ח לינור דלומי

iPad
שם הכותב: תאריך: 21 מאי 2013

תקן 5- (AS-5) תקן 5 מפרט מהם הפעולות והצעדים שעל רו"ח המבקר לנקוט על מנת לגבש את חוות דעתו על הבקרה הפנימית של הדיווח הכספי. התקן בנוי מ-5 שלבים מרכזיים המיצגים את השלבים שרו"ח המבקר נדרש לבצע במסגרת הביקורת על הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי. להלן השלבים: 1.      תכנון הביקורת- רו"ח המבקר נדרש להגדיר את  [ קראו עוד ]

שעור 8 – רו"ח לינור דלומי

iPad
שם הכותב: תאריך: 08 מאי 2013

סרבנס אוקסלי- SOX החוק חל על חברות ציבוריות שנסחרות בארה"ב וכפופות להנחיות הרשות לניירות ערך האמריקאית  ועל סניפיהם, חברות בנות וחברות כלולות של אותן חברות.   מטרת החוק הגברת הפיקוח והבקרה על הדיווח הכספים. החזרת אמון המשקיעים במידע המפורסם בדוחות הכספיים. הגברת אי התלות בין פירמות רואי החשבון לחברות. הגברת האחריות המנהלים בחברה על הדיווח  [ קראו עוד ]

שעור 7 – רו"ח לינור דלומי

iPad
שם הכותב: תאריך: 02 מאי 2013

רכוש קבוע הרכוש הקבוע מהווה בדרך כלל מרכיב משמעותי בדוחות הכספיים. רכוש קבוע מוגדר כפריט מוחשי המוחזק לשימוש בייצור, לאספקת סחורות או שירותים, להשכרה או לצרכים מנהליים וצפוי שהישות תשתמש בו במשך יותר מתקופה חשבונאית אחת.   היבט החשבונאות בתאגידים שמיישמים תקנה חשבונאית ישראלית, הרכוש הקבוע מטופל בתקן חשבונאות 27 של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית  [ קראו עוד ]

שעור 6 – רו"ח לינור דלומי

iPad
שם הכותב: תאריך: 02 מאי 2013

סעיף מזומנים ושווי מזומנים מטרות הביקורת (מנקודת מבטו של רו"ח מבקר) בסעיף מזומנים שווי מזומנים קביעת רמת סיכון הביקורת הנדרשת ע"י המבקר סקר על נאותות הבקרה הפנימית- דגש לאיתור נקודות תורפה. בדיקת קיום- לבדוק האם באמת המזומנים שהציגה החברה אכן קיימים. בדיקת שלמות- יש לבדוק שכל מה שמוצג תחת הכותרת אכן עונה להגדרה ולוודא שכל  [ קראו עוד ]

שעור 5 – רו"ח לינור דלומי

iPad
שם הכותב: תאריך: 20 אפריל 2013

ביקורת מעגלית קיימים סעיפים תוצאתיים בעלי זיקה לסעיפים מאזניים קשורים כגון: לקוחות- הכנסות, קניות סחורה- ספקים, הלוואת- הוצאות המימון, הוצאות פחת- רכוש קבוע. זיקה זו יוצרת השפעה הדדית בנאותות ההצגה בין הסעיף התוצאתי לסעיף המאזני הקשור באופן שהצגה נאותה של האחד תשפיע על נאותות ההצגה של האחר. לפיכך, מקבול (אין חובה) לבדוק בתהליך הביקורת את  [ קראו עוד ]

שעור 4 – רו"ח לינור דלומי

iPad
שם הכותב: תאריך: 20 אפריל 2013

ביקורת דוחות כספיים   מבוא תקן אב- תקנים שנקבעו לפני שנים ואינם משתנים. תקן אב בביקורת 8- עבודת הביקורת תתוכנן כיאות לצד פיקוח מתאים תקן אב בביקורת 9- חובה לערוך סקר על מידת הבקרה הפנימית תקן אב בביקורת 10- חובה לאסוף ראיות ביקורת ולנהל ניירות עבודה (תיעוד) שימשו בסיס לחוות דעת.   תקן ביקורת 74-  [ קראו עוד ]

שעור 3 – רו"ח לינור דלומי

iPad
שם הכותב: תאריך: 20 אפריל 2013

בקרות פנימיות בתהליכיםחשבונאיים עיקריים בקרות הן חלק מתהליך שנדרש להבין את מהותו, את הסיכונים הכרוכים בו ואת המניעים לעמידה ביעדים. בנוסף, יש לבחון כיצד תהליך אמור להתקיים ולאחר מכן לזהות את נקודות החולשה בו. קיימים מספר תהליכים:   תהליך הרכש סוגי רכש: חומרי גלם מלאי מוצרים בתהליך תוצרת גמורה רכוש קבוע שירותים ציוד משרדי כיבודים  [ קראו עוד ]

שעור 2 – רו"ח לינור דלומי

iPad
שם הכותב: תאריך: 20 אפריל 2013

מודל בקרה פנימית-  COSO בשנת 1992 הופץ ע"י ה- COSO מודל מובנה של הבקרה הפנימית. מטרת מסגרת המודל הינה לסייע לעסקים ולישויות אחרות להעריך, לאמוד ולהעצים את מערכות הבקרה הפנימית הפועלות אצלם. מודל מובנה זה זכה להכרה ע"י הרשויות וגורמים אחרים, כמסגרת עבודה מקיפה להערכת הבקרה הפנימית, כולל הבקרה הפנימית על הדוחות הכספיים. מודל ה- COSO  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים