רו"ח שרון זכות

שיעור 12 – רו"ח שרון זכות

שם הכותב: תאריך: 22 מאי 2014

שיעור 12   רווח או הפסד בגין נכס פיננסי זמין למכירה שהוא מכשיר הוני יוכר בהון העצמי למעט: א. דיבידנדים המוכרים ברווח והפסד. ב. הפסדים מירידת ערך אשר נזקפו להון העצמי יועברו לרווח והפסד- הפסדים אלה לא יבוטלו בעתיד כנגד הרווח והפסד. כל גידול בשווי ההוגן של הנכס, לאחר ההכרה בהפסד מירידת ערך, מהווה לפי  [ קראו עוד ]

שיעור 11 – רו"ח שרון זכות

שם הכותב: תאריך: 15 מאי 2014

שיעור 11   4 קבוצות:   נכנס פיננסי מוחזר למסחר- חוב\הון- שווי הוגן- נזקף לרווח והפסד הקבוצה תשוערך לפי שווי הוגן כאשר ההפרש ייזקף לדווח והפסד.   הלוואות ויתרות חובה לקבל- חוב- הצגה על פי עלות מופחתת- הפרשים לא קיימים.   השקעות המוחזקות לפדיון- חוב- הצגה על פי עלות מופחתת- הפרשים לא קיימים      [ קראו עוד ]

שיעור 10 – רו"ח שרון זכות

שם הכותב: תאריך: 13 מאי 2014

שיעור 10   השקעות בניירות ערך- תקן חשבונאות בינלאומי מספר 39 השקעה בניירות ערך היא רק כאשר ההשקעות לא מהותיות. כלומר מדובר בהשקעה זניחה ביחס לגוף הרוכש והנרכש. (בעיקר ברמת הגוף הנרכש).   הגדרת נכס פיננסי נכס פיננסי כולל: מזומנים מכשיר הוני של ישות אחרת (כגון מניות). מכשיר הוני – כל חוזה המעיד על זכות  [ קראו עוד ]

שיעור 9 – רו"ח שרון זכות

שם הכותב: תאריך: 01 מאי 2014

שיעור 9   תוספת מימוש צמודה- מתנהגת כהתחייבות ולא כהון עצמי.   תשובות מבחן 5.3.12- תרגיל 2- הון עצמי   תאריך\פרטים הון מניות 1 ₪ ע.נ הון מניות 4 ₪ ע.נ מב"כ א מב"כ ב תקבולים ע"ח אופציות א תקבולים ע"ח אופציות ב פרמיה עודפים סה"כ 1.1.10 הנפקת מניות 250k 138,750 k190 150k 136,063 864,813  [ קראו עוד ]

שיעור 8 – רו"ח שרון זכות

שם הכותב: תאריך: 24 אפריל 2014

שיעור 8   דיבידנד מכיוון שכל בעל מניות בחברה מחזיק במניות בחברה, הוא זכאי לכסף מהחברה. הכוונה בדיבידנד היא לחלוקת רווחות, כלומר הדרך של בעל המניות להיפגש על הרווחים של החברה שבה הוא מחזיק. דיבידנד נקבע כשיעור מסוים מהמניות הרגילות בלבד. לדוגמה אם נקבע דיבידנד של 10%, הכוונה היא שהמניות הרגילות יקבלו 10%. סך הכסף  [ קראו עוד ]

שיעור 7 – רו"ח שרון זכות

שם הכותב: תאריך: 03 אפריל 2014

יסודות החשבונאות ב'- שיעור 7     אם נתון ערך נקוב שהוא לא 1 ₪, יש צורך להכפיל את יחידות המניות כפול הערך הנקוב ולקבל את ההון.   סוגי מניות בכורה – יש למניה בכירות רק בחלוקת דיבידנד, כלומר אם חברה מחלקת דיבידנד, אזי המניות המועדפות לחלוקה הן מניות הבכורה. במניות הללו בדרך כלל אין  [ קראו עוד ]

שיעור 6 – רו"ח שרון זכות

שם הכותב: תאריך: 27 מרץ 2014

יסודות החשבונאות ב'- שיעור 6   הון עצמי   ההון העצמי הוא בעצם: נכסים פחות התחייבויות. מעצם העובדה שהוגדר נכס, והוגדרה התחייבות, ההון העצמי הוא קריטריון חשבונאי שאין לגביו הגדרה ספציפית. מדובר בעצם על סעיף בדו"חות שההגדרה שלו היא שארית. כלומר מה שאינו עונה להגדרה של נכס\התחייבות, נופל בהגדרה של 'הון עצמי'.   תזכורת: נכס  [ קראו עוד ]

שיעור 5 – רו"ח שרון זכות

שם הכותב: תאריך: 20 מרץ 2014

יסודות החשבונאות ב'- שיעור 5   סיכום אג"ח אג"ח הונפקה ב31.10.10 ומועדת לפירעון ביום 31.10.15. ב31.12.10- זו לא שנה קלנדרית מבחינת סדרת האג"ח, כלומר זה לא תאריך שנופל בתוך סדרת אגרת החוב. לכן בסיטואציה כזו עלינו לחשב את כל החישובים למועד האחרון הקלנדרי הקרוב ביותר- במקרה שלנו 31.10.10. נבצע את כל החישובים כאילו אנו נמצאים  [ קראו עוד ]

שיעור 4 – רו"ח שרון זכות

שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2014

יסודות החשבונאות ב'- שיעור 4   אגרות חוב- המשך…   כאשר מצמידים את האג"ח יש להצמיד את כלל רכיבי האג"ח- אג"ח ע.נ, אג"ח נטו וכן הריבית הנקובה- כאשר בעקבות ההצמדה הניכיון\פרמיה יתעדכנו בהתאם ויקבלו בעקיפין את ההצמדה.   הוצאות ההנפקה משפיעים אך ורק על מועד ההנפקה.   פדיון אגרת החוב   פדיון האג"ח פירושו פירעון  [ קראו עוד ]

שיעור 3 – רו"ח שרון זכות

שם הכותב: תאריך: 07 מרץ 2014

יסודות החשבונאות ב'- שיעור 3   אגרות חוב- המשך…   רישומים תקופתיים לאורך חיי האג"ח ביום ההנפקה אם גייסנו סכום נמוך מהערך הנקוב, נניח שבמועד ההנפקה קיבלנו מזומן של 916 ₪ עלפי הדוגמה בשיעור הקודם, והתחייבנו להחזר של 1,000, הפער בין הסכום שהתחייבתי לבין התמורה בפועל שנוצרה במועד הנקוב מייצר פרמיה\ניכיון. אם התמורה גבוהה מהערך  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים