רו"ח רן שרמן

שעור 12 – רו"ח רן שרמן

iPad
שם הכותב: תאריך: 04 יוני 2013

יסודות החשבונאות א' שיעור 12, 4.6.2013, מרצה: רו"ח רן שרמן מתי נעשה את המעבר בין העולמות ? נדל"ן להשקעה –> רכוש קבוע : התחלת שימוש נדל"ן להשקעה –> מלאי : התחלת פיתוח רכוש קבוע –> נדל"ן להשקעה : סיום שימוש מלאי —> נדל"ן להשקעה :  התחלת שכירות   שאלות רב – ברירה : נדל"ן להשקעה  [ קראו עוד ]

שעור 11- רו"ח רן שרמן

iPad
שם הכותב: תאריך: 28 מאי 2013

יסודות החשבונאות א' שיעור 11, 28.5.2013, מרצה: רו"ח רן שרמן המשך שיעור 10, נדל"ן להשקעה: מדידה עוקבת: לאחר ההכרה הראשונית יש למדוד את הנדל"ן להשקעה בתקופות עוקבות באחת מהשיטות הבאות –  שיטת העלות או שיטת השווי ההוגן. 1)       שיטת העלות –  לאחר ההכרה הראשונית יימדד כל הנדל"ן להשקעה שבשליטת החברה בהתאם לעלותו בניכוי פחת שנצבר  [ קראו עוד ]

שעור 10 – רו"ח רן שרמן

iPad
שם הכותב: תאריך: 21 מאי 2013

יסודות החשבונאות א' שיעור 10, 21.5.2013, מרצה: רו"ח רן שרמן שאלה 3, מודל הערכה מחדש: המשך משיעור 9, שנת 2012 בשאלה 2012: תחילה נטפל בשינוי אומדן ß אורך חיים חדש = 8,  שינוי שיטת פחת = אחוז מהיתרה הפוחתת, עלות = 30,825 חישוב עלות הפחת =  ^1- = 16.91% ח' הוצ' פחת, ז' פחנ"צ –  [ קראו עוד ]

שעור 9 – רו"ח רן שרמן

iPad
שם הכותב: תאריך: 17 מאי 2013

יסודות החשבונאות א' שיעור 9 – 7.5.2013, מרצה: רו"ח רן שרמן בהמשך לשיעור 8, מודל הערכה מחדש: במידה ובחרנו לרשום את הנכסים לפי מודל ההערכה מחדש, עלינו להחליט החלטה נוספת – כאשר נרצה להתאים את מחיר העלות המקורית של נכס מסוים להערכת שוויו כל תקופת שערוך חשבונאית, ישנן 2 דרכים להגיע לשווין, כאשר שתיהן מהוות  [ קראו עוד ]

שעור 8 – רו"ח רן שרמן

iPad
שם הכותב: תאריך: 10 מאי 2013

יסודות החשבונאות  א' שיעור 8 – 30.4.2013, מרצה: רו"ח רן שרמן רכוש קבוע: הכרה מדידה לראשונה: רכישה באשראי, החלפת נכסים, מענק השקעה (ברוטו/ נטו). מדידה עוקבת: מודל העלות, פחת, עלויות עקובות, שינוי באומדן. תזרים החלטות בנוגע להחלפת נכסים: מהות עסקית = שינוי תזרים המזומנים שווי הוגן של: א.      שווי הוגן של נכסים (נטו) שנמסרו אלא  [ קראו עוד ]

שעור 7 – רו"ח רן שרמן

iPad
שם הכותב: תאריך: 02 מאי 2013

יסודות החשבונאות א' שיעור 7 – 23.4.2013, מרצה: רו"ח רן שרמן בהמשך לשיעור 6, מענק השקעה. מענקים בגין הכנסה – מענקים בגין תשלומי שכר, לדוגמה: שכר גבוה לעובדים באזורי פיתוח ח' הוצ' שכר, ז' מזומן – הוצאות השכר של החברה ח' מזומן, ז' הכנסות – המענק שקיבלה החברה ע"ח תשלומי השכר. הלוואות הניתנות למחילה –  [ קראו עוד ]

שעור 6 – רו"ח רן שרמן

iPad
שם הכותב: תאריך: 20 אפריל 2013

יסודות החשבונאות א' שיעור 6 – 9.4.2013, מרצה: רו"ח רן שרמן   IAS 16 בהמשך לשיעור הקודם – עלות, מה היא כוללת? עלות רכישה ; עלויות הבאת הרכוש למיקום ולמצב המיועד לו להפעלה ; שיקום הסביבה. עלויות שמתהוות בגין נכס בתקופות מאוחרות יותר מיום ההכרה לראשונה (בו הגעתי למסקנה כי יש לי רכוש קבוע), יטופלו  [ קראו עוד ]

שעור 5 – רו"ח רן שרמן

iPad
שם הכותב: תאריך: 06 אפריל 2013

יסודות החשבונאות א' שיעור 5 – 2.4.2013, מרצה: רו"ח רן שרמן פחת לפי רכיבים: בסעיפים 47-43 התקן הבינלאומי קובע שהפחת של הרכוש הקבוע יחושב לפי הרכיבים השונים של פריט הרכוש הקבוע. כלומר, לקחת את המכלול של הרכוש הקבוע ולחלק אותו לכל רכיב ורכיב, וכל רכיב אטפל בנפרד עם אחוז פחת שונה, אתייחס אליו כאל "רכוש  [ קראו עוד ]

שעור 4 – רו"ח רן שרמן

iPad
שם הכותב: תאריך: 06 אפריל 2013

יסודות החשבונאות א' שיעור 4 – 19.3.2013, מרצה: רו"ח רן שרמן המשך שאלות אמריקאיות בנושא המלאי – חוברת תרגילים הנח כי החברה מחשבת את עלות המלאי לפי שיטת פיפ"ו תמידי וכי המלאי ליום 31.12.11 הינו 9,127 ₪ הכולל 4,600 יחידות. מהו סך המכירות כפי שתיכללנה דוח רווח והפסד לשנה שהסתיימה ב-2012? סך הרכישות לשנה זו  [ קראו עוד ]

שעור 3 – רו"ח רן שרמן

iPad
שם הכותב: תאריך: 06 אפריל 2013

יסודות החשבונאות א' שיעור 3 – 12.3.2013, מרצה: רו"ח רן שרמן מלאי – ח. מלאי                                                              ?      ז. מזומן/ ספקים מה שינחה אותנו לאורך המלאי : בעת המדידה לראשונה 1. עלות היסטורית 2. מדידת מלאי סגירה – עיקרון השמרנות, עלות או שווי  מימוש  נטו לפי הנמוך מבניהם.   עלויות רכישה, עלויות המרה (עבודה  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים