רו"ח רוני אלרואי

שיעור 3- רו"ח רוני אלרואי

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

המשך IAS 36 הפסקנו בי"ע של מוניטין. אמרנו שראשית בודקים למי שייך המוניטין ובמועד צירוף העסקים יש להחליט איזה סכום יוקצה מהמוניטין לכל יח' מניבה שתיהנה מהסינרגיה וכו'. נכנסנו לדוגמאות. אמרנו שיש לטפל בי"ע של המוניטין ובמימוש שלו. אמרנו שהמבחנים לבדיקת י"ע מוניטין ראשית קושרים את המוניטין ל- CGU. אין תזרים מזומנים למוניטין בפני עצמו  [ קראו עוד ]

שיעור 2- רו"ח רוני אלרואי

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

המשך IAS 36 אנחנו עדיין בחלק הראשון של רמת הנכס הבודד. כאמור, כל מה שנעשה יהיה רלוונטי גם ל-2 החלקים הבאים. זה הבסיס. לכן הרעיון של המודד הכלכלי (סב"ה =גבוה מבין שווי הוגן לשווי שימוש, לערך בספרים תמיד יתפוס). אמרנו שווי שימוש בלי עלויות הוניות (חריגים), מימון, מיסים וכו'. מה נשאר לעשות בנכס בודד? אמרנו  [ קראו עוד ]

שיעור 1- רו"ח רוני אלרואי

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

ירידת ערך נכסים IAS 36: נתחיל בהגדרה של נכס – יש לבדוק האם יש תועלת כלכלית עתידית ממנו. אם אין, יש להוריד את הסכום שיהווה תועלת כלכלית עתידית. בעבר, התעסקנו בסוגים של נכסים כאלה, שלכל אחד מהם מודל שונה: נכסים פיננסיים התחייבותיים= הפרשה לחומ"ס, ונכסים פיננסיים הוניים – משמעותי +מתמשך. [IAS 39] נכסי מס –  [ קראו עוד ]

תרגול 2- רו"ח ירון תירוש

iPad
שם הכותב: תאריך: 08 דצמבר 2013

תרגיל 6-   גרסת הדפסה להורדה   שנת 2012: בדיקת קיום השפעה מהותית- במסגרת בחינת השפעה מהותית יש להתחשב גם בזכויות הצבעה פוטנציאליות המוחזקות ע"י החברה או ע"י צדדים אחרים. יש להתחשב בזכויות אלו כל עוד הן ניתנות למימוש באופן מידי. יש לציין שההתחשבות בזכויות ההצבעה הפוטנציאליות רלוונטית אך ורק לקביעה האם מתקיימת השפעה מהותית  [ קראו עוד ]

שיעור 8- רו"ח רוני אלרואי

iPad
שם הכותב: תאריך: 01 דצמבר 2013

דוגמא לרכישה בשלבים ומימוש- גרסת הדפסה להורדה חברה א' רכשה ומימשה מניות של חברה ב' במהלך השנים 2008-2010 כדלהלן: תאריך ערך נקוב הערות 01/07/08 5000 ההשקעה סווגה כמוחזקת למסחר 01/04/09 20000 בכוונת חברה א' להחזיק את ההשקעה לזמן ארוך 01/10/09 10000 בכוונת חברה א' להחזיק את ההשקעה לזמן ארוך 01/07/10 (5000) בכוונת חברה א' להחזיק  [ קראו עוד ]

שיעור 7- רו"ח רוני אלרואי

iPad
שם הכותב: תאריך: 24 נובמבר 2013

תמורה!   גרסת הדפסה    <שימו לב כי מצורפת גרסת הדפסה כאן למעלה לצורך נוחות קריאת שיעור זה > על פי IAS 28 ועל פי IFRS 3R שIAS 28 שואב ממנו הוראות רבות, התמורה בעסקה של רכישה יכולה להיות מורכבת ממספר רב של מרכיבים. תמורה במזומן- כאשר התמורה היא במזומן, חישובי עודף העלות פשוטים, שכן  [ קראו עוד ]

שיעור 6- רו"ח רוני אלרואי

iPad
שם הכותב: תאריך: 17 נובמבר 2013

פריטים חוץ מאזניים- מדובר בהתקשרויות חוזיות שלא מקבלות ביטוי במאזני החברה אבל החברה לא יכולה להשתחרר מהן. הדוגמאות הקלאסיות הן: הסכמי שכירות שבהם קשורה החברה הנרכשת או הסכמי חכירה שהיא חכירה תפעולית (חכירה שמטופלת כשכירות רגילה). הסכם שכירות נחשב לפריט חוץ מאזני משום שלמרות שיש התחייבות לעמוד בהסכם השכירות, הוא לא מופיע בספרים כהתחייבות (בגלל  [ קראו עוד ]

תרגול 1- רו"ח ירון תירוש

iPad
שם הכותב: תאריך: 10 נובמבר 2013

    רקע כללי להשפעה מהותית: בהתאם להוראות IAS 28 קיימת הנחה הניתנת להפרכה שכאשר משקיע מחזיק ב-20% או יותר מזכויות ההצבעה במושקעת, הרי שקיימת לו השפעה מהותית אלא אם ניתן להראות בעליל שלא ולהיפך, כאשר משקיע מחזיק בפחות מ-20% מזכויות ההצבעה במושקעת, הרי שלא קיימת לו השפעה מהותית אלא אם ניתן להוכיח בעליל שכן.  [ קראו עוד ]

שיעור 4- רו"ח רוני אלרואי

iPad
שם הכותב: תאריך: 03 נובמבר 2013

חישוב עודף עלות, תנועה והרכב, המשך- IAS 38 מחלק את הנכסים הבלתי מוחשיים לשלושה סוגים: נצמחו בישות, נרכשו באופן בדיד ונרכשו במסגרת חברה:                   כאשר רוכשים מניות המקנות השפעה מהותית במסגרת ייחוס עודף עלות הרכישה, יש לייחס עודף עלות (נכס) לכל פריט בלתי מוחשי שנמצא בישות הנרכשת,  [ קראו עוד ]

שיעור 3- רו"ח רוני אלרואי

iPad
שם הכותב: תאריך: 27 אוקטובר 2013

    חישוב עודף עלות, תנועה והרכב- שיטת השווי המאזני, כזכור היא שיטה של הכרה בהכנסה וככזו, היא עוקבת אחר ההשקעה בחברה המוחזקת על בסיס עקרונות ההכרה בהכנסה. היות והמהות של השיטה היא רישום ההשקעה ביום הראשון לפי עלות ולאחר מכן לקיחה של התוצאות העסקיות של החברה המוחזקת ודיווחן בדוח הכספי של החברה המחזיקה, יהיה  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים