רו"ח רוני אלרואי

שיעור 12- רו"ח רוני אלרואי

iPad
שם הכותב: תאריך: 29 דצמבר 2013

שינוי במדיניות החשבונאית! גרסת הדפסה להורדה סיכום כל הקורס בגרסת הדפסה להורדה בדוגמה שפתרנו בשיעור קודם, עסקנו רק בסוגיה אחת והיא התאמת ההון העצמי של החברה המוחזקת במועד הרכישה. ההתאמה הזו נדרשת משום שיישום שיטת השווי המאזני מחייב מדיניות חשבונאית אחידה ואם כך, כבר מיתרת הפתיחה יש לבצע התאמות על מנת שבהמשך התחשיבים יהיו הגיוניים.  [ קראו עוד ]

שיעור 11- רו"ח רוני אלרואי

iPad
שם הכותב: תאריך: 22 דצמבר 2013

המשך לתרגיל שנפתר בשיעור שעבר בנושא ירידות ערך- גרסת הדפסה להורדה הרכב חשבון השקעה ב-12/2005- החלק בהון 7500 40%*(10000+8750)= יתרת עודף עלות ציוד 1600 הפרשה לירידת ערך (1600) מוניטין 4000 סה"כ 11500   שנת 2006 התנועה בחשבון ההשקעה- יתרת פתיחה 11500 רווחי אקוויטי: החלק ברווחי ב' 3500 40%*8750= הפחתת עודף עלות (400) 2000/5= מימוש הפרשה  [ קראו עוד ]

שיעור 10- רו"ח רוני אלרואי

iPad
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

הפסדים להעברה והטיפול בהם, המשך! גרסת הדפסה להורדה הטבת מס בנרכשת- חברה א' קונה את חברה ב' (השפעה מהותית) ובחברה ב' יש הפסדים להעברה שבגינם חברה ב' לא יצרה מיסים נדחים שכן לא צפתה קיום הכנסה חייבת בעתיד. חברה א' חושבת שחברה ב' יכולה לנצל את ההפסדים האלה לפי IAS 12. כזכור, כאשר בחברה נרכשת  [ קראו עוד ]

שיעור 10- רו"ח רוני אלרואי

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

המשך IFRS 2 שינויים מיטיבים: שינויים בתנאי הבשלה – גם ככה לא משפיעים על השווי לכן את השווי זה לא משנה. זה החלק הקל. הכתבה: שינוי בתנאי הבשלה הוא פשוט מבחינה חשבונאית. בסך הכל יש להתייחס מעתה ואילך לתנאים החדשים. היות ותנאי הבשלה ממילא לא משפיעים על השווי אזי לא יהיה צורך לשנות בשווי דבר.  [ קראו עוד ]

שיעור 9- רו"ח רוני אלרואי

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

המשך IFRS 2 ביצענו הבחנה בין ספקים לעובדים. עובדים זה במובן הרחב של המילה כלומר, בעידן חב' הארנק רואים שחלק מהעובדים הם לא עובדי החברה ולא מתקיימים יחסי עובד מעביר אלא שהמנכ"ל/סמנכ"ל מוציא חשבונית לחברה שבבעלותו שנותנת שירותי ניהול לחב' אחרת בבעלותו (ד"ש מיטב) במטרה להפחית מס ובט"ל. בהתייחס אליהם מדובר בעובדים כי הם נותנים  [ קראו עוד ]

שיעור 8- רו"ח רוני אלרואי

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

סיום IAS 32 + נושא חדש- IFRS 2 המבחן: יהיה מורכב משאלות של מבחנים קודמים. איזה מבחנים? יגידו לנו רשימה של מבחנים (לא הרבה) שמתוכם יהיו השאלות. לבחינה יהיו 2 חלקים: כל חלק שעתיים וחצי. באחד החלקים תהייה 2 שאלות חישוביות משנים קודמות, ובחלק השני יהיה חלק של ניתוח דוכ"ס והערכות שווי- שאלה חדשה ולא  [ קראו עוד ]

שיעור 7- רו"ח רוני אלרואי

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

המשך IAS 32 המשך IAS 32 – סיימנו אג"ח להמרה. אמרנו שזה מכשיר מורכב רק אם זו כמות קבועה של מניות וללא הצמדה של תוספת המימוש. אג"ח צמוד מדד זו האופציה ולכן זה מכשיר פיננסי לא מורכב אלא עם 2 מכשירים התחייבותיים ולכן הוא כפוף לחשבונאות הנגזרים המשובצים – ההפרדה היא קודם כל תחשב את  [ קראו עוד ]

שיעור 6- רו"ח רוני אלרואי

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

IAS 32 אנחנו ב- IAS 32. שבוע שעבר דיברנו על סעיף ההגדרות של התקן וראינו שיש סימטריה מסוימת בין ההגדרה של נכס פיננסי להתחייבות פיננסית חוץ מ-2 דברים (מזומן ומכשיר הוני של ישות אחרת). נכון להיות התקן סותר את המסגרת המושגית ואת IAS 37, יש אי התאמה בכללי החשבונאות. כי לא כל ההגדרות של התחייבות  [ קראו עוד ]

שיעור 5- רו"ח רוני אלרואי

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

IFRS 5- המשך המשך תקן 5. אמרנו שיש בו מספר חלקים. מדובר על נכסים לז"א שמקבלים החלטה למכור אותם, אז מה עושים? מקצים עלות ע"פ זמן או שאין טעם כי אני הולך למכור? ההחלטה של התקן היא להקפיא אותם ולשים אותם על הנמוך מבין שווי הוגן לערך בספרים ואמרנו שזה מאוד דומה לתקן 36 ואף  [ קראו עוד ]

שיעור 4- רו"ח רוני אלרואי

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 15 דצמבר 2013

IFRS 5 – נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו: מדבר על נכסים שבמקור הם לזמן ארול אך הישות המדווחת החליטה לסווג אותם לזמן קצר – למכירה. היה נכס לז"א ובשלב מסוים אני מחליט שאני הולך למכור. אז הוא כבר לא נכס לז"א. נתחיל מכללי המדידה: כלל המדידה לגבי נכסים שהחלטתי לממש אותם הוא שביום  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים