רו"ח רוזית אורנבוך

שיעור 13 – רו"ח רוזית אורנבוך

שם הכותב: תאריך: 20 ינואר 2015

שיעור 13 <המשך חוק הביקורת הפנימית> הממונה על המבקר הפנימי: (סעיף 5 לחוק הביקורת הפנימית) הממונה על המבקר הפנימי במשרד ממשלתי יהיה השר הממונה על המשרד או מנכ"ל המשרד. הממונה על המבקר הפנימי באגף החשב הכללי במשרד האוצר יהיה החשב הכללי. הממונה על המבקר הפנימי בבנק ישראל יהיה נגיד הבנק. למי מגיש המבקר הפנימי את  [ קראו עוד ]

שיעור 12 – רו"ח רוזית אורנבוך

שם הכותב: תאריך: 13 ינואר 2015

שיעור 12 תקן ביקורת אב מספר 9 – בקרה פנימית "רואה החשבון יערוך סקר על מידת הבקרה הפנימית הקיימת בגוף המבוקר להלכה ולמעשה, ויביאנה בחשבון בעריכת תוכנית הביקורת וקביעת היקף הבדיקות". כלומר – תקן 9 מתקני ביקורת ודיווח (הכלליים) של לשכת רואי חשבון בישראל קובע כי רואה החשבון המבקר יערוך סקר על נאותות הבקרה הפנימית  [ קראו עוד ]

שיעור 11 – רו"ח רוזית אורנבוך

שם הכותב: תאריך: 06 ינואר 2015

שיעור 11 תקן אב ביקורת מספר 7 – זהירות "הביקורת תבוצע בזהירות מקצועית ראויה" בהתאם להוראות תקן אב ביקורת מספר 7, רואה החשבון נדרש לבצע את העבודה בעירנות הדרושה, תוך נקיטת כל האמצעים הסבירים, בקפידה ותוך תכנון מראש כך שאין להסתפק בביצוע טכני ושגרתי של העבודה. רשלנות היא ההיפך מזהירת. חובתו של רואה החשבון הינה  [ קראו עוד ]

שיעור 10 – רו"ח רוזית אורנבוך

שם הכותב: תאריך: 06 ינואר 2015

שיעור 10 הערכת שווי תקנה 3(5) – אי התלות תיפגע כאשר הדוח הכספי של הלקוח כולל פרטים המבוססים על הערכת שווי או חוו"ד שנתן רו"ח המבקר כדלהלן: 1)      הערכת שווי כלכלי של נכס או התחייבות 2)      קיומן של זכויות בנכסים או קיומן של התחייבויות. ק.ב.ע. – קיום של הנכס, בעלות על הנכס (בפן המשפטי), ערך.  [ קראו עוד ]

שיעור 9 – רו"ח רוזית אורנבוך

שם הכותב: תאריך: 23 דצמבר 2014

שיעור 9 (המשך תקנה 2) החזקה בני"ע תקנה 2(ב)(7) – לרו"ח המבקר או לקרובו אסור להחזיק בני"ע של הלקוח בשום שיעור כלשהו. החלטת הרשות בנושא קבעה דין דומה עם החמרה – היא הוסיפה בנוסף למה שנקבע בתקנות , קרי, אשור לרו"ח המבקר או לקרובו (כהגדרתו ברשות) להחזיק בני"ע של החברה המבוקרת, של חברת הבת, חברת  [ קראו עוד ]

שיעור 8 – רו"ח רוזית אורנבוך

שם הכותב: תאריך: 16 דצמבר 2014

שיעור 8 שאלה – האם רשאי משרד רו"ח ישראלי לשמש כרו"ח המבקר של חברה הרשומה ופועלת בגיאורגיה ולחוות דעתו על דו"חותיה הכספיים? תשובה: חיובי, לא חלה הגבלה על רו"ח ישראלי אשר מונעת ממנו לחוות דעה על דו"חות כספיים של חברה שרשומה בחו"ל ובלבד שתהיה לו המיומנות לערוך את הביקורת. כמו כן, ייתכן ותהיינה הגבלות בנושא  [ קראו עוד ]

שיעור 7 – רו"ח רוזית אורנבוך

שם הכותב: תאריך: 09 דצמבר 2014

שיעור 7 – המשך כללי התנהגות מקצועית כלל 14 – ניתן לשתף בהכנסות החבר אך ורק מי שהוא רו"ח, כאשר רו"ח מחו"ל ייחשב כרו"ח. שאלה: האם רו"ח סיני יכול להיות שותף במשרד רו"ח ישראלי? תשובה: לא, חל איסור על שותפות במשרד רו"ח בישראל עם מי שאינו רו"ח ע"פ חוק רו"ח תשט"ו 1955, דהיינו מי שלא  [ קראו עוד ]

שיעור 6 – רו"ח רוזית אורנבוך

שם הכותב: תאריך: 02 דצמבר 2014

שיעור 6 <המשך תמצית תקן ביקורת 92> נהלי ביקורת במענה לסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית שמקורה בתרמית ברמת המצגים – המענה של המבקר לטיפול בסיכונים מוערכים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית שמקורה בתרמית ברמת המצגים עשוי לכלול שינויים באופי, העיתוי וההיקף של נהלי ביקורת בדרכים הבאות: יתכן שיהיה צורך לשנות את אופי נהלי הביקורת בכדי להשיג  [ קראו עוד ]

שיעור 5 – רו"ח רוזית אורנבוך

שם הכותב: תאריך: 25 נובמבר 2014

שיעור 5 אחריות חוזית – הקשר בין רו"ח המבקר לבין החברה אשר שוכרת את שירותיו הוא קשר חוזי, אשר בהתאם לכך חלים עליו דיני חוזים. ההתקשרות האמורה מסודרת במסגרת מכתב בתקשרות – תקן ביקורת 91 (יילמד בהמשך). ע"פ ההתקשרות החוזית מתחייב רו"ח המבקר לספק לחברה חוות דעת אשר מהווה את התוצר הסופי של עבודת הביקורת.  [ קראו עוד ]

שיעור 4 – רו"ח רוזית אורנבוך

שם הכותב: תאריך: 18 נובמבר 2014

שיעור 4 <המשך של סעיף 154 חוק החברות> מי ממנה את רו"ח המבקר? רו"ח המבקר מתמנה בכל אסיפה שנתית של בעלי המניות והוא משמש עד תום האסיפה השנתית שלאחריה. יחד עם זאת, רשאית האסיפה השנתית/כללית אם נקבע לכך אישור בתקנון למנות רו"ח מבקר שישמש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר שלא תוארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים