רו"ח יפעת רייך

שיעור 8 – רו"ח יפעת רייך

שם הכותב: תאריך: 16 דצמבר 2012

אי תלות תקנה 2 (ב')- מצבים נוספים שפוגעים באי התלות: 1.      אסור לקבל שכר טרחה המותנה בתוצאות הביקורת או במצב של הלקוח. הכלל לא חל על קבלת שכר טרחה משירותים שאינם נוגעים לפעולת הביקורת ושהיקפם בשנת הביקורת לא עולה על היקף ההכנסות מביקורת המבוקר באותה שנה. 2.      אסור לקבל מתנות, אירוח או כל הטבה משמעותית  [ קראו עוד ]

שיעור 7 – רו"ח יפעת רייך

שם הכותב: תאריך: 12 דצמבר 2012

המשך כללי התנהגות כלל 16- המשך: תדריך הלשכה בגין חילופי רואה חשבון קובע כי על רואה החשבון הקודם לשתף פעולה עם רואה החשבון החדש בכל הקשור למתן מידע, הסברים ושחרור חומרים מתוך ניירות העבודה לצורכי צילום לרואה החשבון החדש תמורת תשלום סביר. התדריך לא חל על המסמכים הבאים: מסמכים שהוכנו ע"י רואי החשבון והמתעדים את  [ קראו עוד ]

שיעורים 5 ו-6 – רו"ח יפעת רייך

שם הכותב: תאריך: 28 נובמבר 2012

האתיקה המקצועית האתיקה המקצועית היא תורת המוסר הספציפית של כל גוף מקצועי והיא כוללת את כללי ההתנהגות המוסריים ההולמים את אותו המקצוע והמחייבים את המחברים המאוגדים באותו הגוף המקצועית החובות של האתיקה המקצועית מצוינות בשני פרסומים מרכזיים: תקנות רואי חשבון (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע) משנת 1965 אשר עודכנו בשנת 2002. כללי ההתנהגות המקצועית  [ קראו עוד ]

שיעור 4 – רו"ח יפעת רייך

שם הכותב: תאריך: 24 נובמבר 2012

תקן ביקורת 92- טעויות והונאות האחראיות למניעה וגילוי של טעויות והנאות מוטלת באופן בלעדי על הדירקטוריון וההנהלה. על גופים אלה לוודא כי קימות ומופעלות מערכות נאותות של בקרה פנימית שמטרתן לצמצם ככל שניתן את האפשרויות לקיומן של טעויות והונאות ולגלותן בהקדם האפשרי. הדירקטוריון וההנהלה אמורים להפעיל מנגנוני בקרה ופיקוח לבדיקת נאותות הבקרה הפנימית בין היתר  [ קראו עוד ]

שיעור 3 – רו"ח יפעת רייך

שם הכותב: תאריך: 24 נובמבר 2012

חוק רואה החשבון התשט"ו 1955 סעיף 1:  הסעיף מגדיר רואה חשבון כמי שבידו רישיון בר תוקף לפי חוק זה. סעיף 4 (א): רישיון רו"ח יינתן לאדם שנתמלאו בו כל התנאים האים במצטבר: א.      בגיר- גיל 18 ומעלה ב.      עמד בבחינות הנערכות מטעם מועצת רואי החשבון. ג.        תמחה בראיית חשבון שנתיים לפחות בין בישראל ובין מחוצה  [ קראו עוד ]

שיעור 2 – רו"ח יפעת רייך

שם הכותב: תאריך: 24 נובמבר 2012

הגופים הקשורים למקצוע ראיית החשבון בארץ ובעולם הגופים הקשורים בישראל: מועצת רואי החשבון בישראל: המועצה היא גוף סטטוטורי חוקי שפועל מתוקף חוק רואי החשבון משנת 1955. תפקידה העיקרי של המועצה הוא לעסוק ברישוי רואה חשבון לרבות: א.      הענקת רישיונות לעסוק במקצוע ראיית החשבון בישראל. ב.      פיקוח על ההתמחות והבחינות ג.        הפעלת הליכי שיפוט משמעתי ומקצועי.  [ קראו עוד ]

שיעור 1 – רו"ח יפעת רייך

שם הכותב: תאריך: 24 נובמבר 2012

התפתחות המקצוע משנת 2009 אסור לרואי החשבון המבקר לעזור לדירקטוריון ולהנהלה לסייע בעריכת הדוחות הכספיים לחברות ציבוריות. לחברות פרטיות הדבר מותר עם מגבלות מסוימות. מהי החשבונאות- החשבונאות היא השפה שבאמצעות אוספים, ממינים ורושמים את הפעולות הכלכליות שבוצעו בעסק. התוצר הסופי של השימוש בשפה זו הוא הדוחות הכספיים. מהי הביקורת- ע"פ תקן ביקורת 73 של לשכת  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים