רו"ח יפעת רייך

שיעורים 6 ו-7 – רו"ח יפעת רייך-פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 28 נובמבר 2013

18.11.2013 שיעור 7+6-   האתיקה המקצועית: הקדמה– האתיקה המקצועית היא תורת המוסר הספציפית של כל גוף מקצועי והיא כוללת את כללי ההתנהגות המוסריים, ההולמים את אותה המקצוע והמחייבים את החברים המאוגדים באותו גוף מקצועי. חובות האתיקה מצויים בשני פרסומים מרכזיים: תקנות רואי חשבון ("התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע"). כללי ההתנהגות המקצועית של לשכת רואי  [ קראו עוד ]

שיעור 5 – רו"ח יפעת רייך-פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 28 נובמבר 2013

11/11/13 שיעור 5- בהמשך לשיעור 4:טעות והונאה קיים שוני בין טעות להונאה בכל הקשור לדוחות הכספיים ולתכנון עבודת הביקורת ועריכתה. הגישה של רואה החשבון המבקר לגביהם אינה זהה כאשר המבקר מגלה הצגה מוטעית בדוחות הכספיים עליו לברר את מקורה האם המדובר בטעות או הונאה. לגבי טעות ניתן בד"כ להתחקות אחר מקורותיה ותוצאותיה ביתר קלות. לגבי  [ קראו עוד ]

שעור 4 – רו"ח יפעת רייך-פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 28 נובמבר 2013

אחריות רואה החשבון המבקר: אחריות חוזית- הקשר בין רו"ח המבקר לבין החברה הסוחרת את שירותיו, הוא קשר חוזי אשר בהתאם לכך חלים עליו דיני החוזים. ההתקשרות האמורה מוסדרת במכתב ההתקשרות שנחתם בכתב בין החברה לרואה החשבון המבקר שלה, לפני ביצוע הביקורת, וזאת בהתאם לתקן ביקורת 91. על פי ההתקשרות החוזית, מתחייב רואה החשבון המבקר לספק  [ קראו עוד ]

שעור 3 – רו"ח יפעת רייך-פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 04 נובמבר 2013

בס"ד 28/10/2013 שיעור 3- התקינה הבינלאומית עד שנת 2001 משנת 2001 חשבונאות IASC—> IAS IASB—> IFRS ביקורת IFAC IAPC—> ISA IFAC IAASB—> ISA   עד שנת 2001 פעלו שני הגופים ה IAS ו IFAC במסגרת התקשרות הדדית עוד משנת 1982. IAS: זו הייתה הועדה לתקנים בינלאומיים בחשבונאות אשר הוציאה גילויי דעת שנקראו IAS . IFAC:  [ קראו עוד ]

שיעור 2 – רו"ח יפעת רייך-פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 04 נובמבר 2013

בס"ד 21/10/13 שיעור 2- מידה סבירה של ביטחון: הביקורת מתוכננת להשיג מידה סבירה ולא מוחלטת של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. מידה סבירה של ביטחון זהו מושג לקשור איסוף ראיות הביקורת הדרושות למבקר כדי להגיע למסקנה שהדוחות הכספיים אינם כוללים הצגה מוטעית מהותית. פער הציפיות – The expectation : זהו מושג המבטא את  [ קראו עוד ]

שעור 1 – רו"ח יפעת רייך-פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 04 נובמבר 2013

בס"ד 14.10.2013 שיעור 1: מהי החשבונאות? זו היא השפה שבאמצעותה אוספים, ממיינים, ורושמים את הפעילויות הכלכלית שבוצעו בעסק. התוצר הסופי של השימוש בשפה זו הוא הדוחות הכספיים. מהי הביקורת? ישנן מספר מטרות לביקורת. הראשית, היא לראות את הדוחות הכספיים (לפי תקן ביקורת 73 ללשכת רו"ח בישראל), כלומר לאפשר למבקר לחוות דעה נאותות על הדוחות הכספיים  [ קראו עוד ]

שיעור 12- רו"ח יפעת רייך

שם הכותב: תאריך: 10 ינואר 2013

תקני ביקורת ודיווח של לשכת רואי החשבון בישראל   המשך תקן 9 מאפייני הבקרה הפנימית: מבנה ארגוני יעיל- המבנה הארגוני כולל הגדרת תפקידים, מערך כפיפות, קשרים בין הגורמים השונים וכו'. המטרה של המבנה הארגוני היעיל היא למנוע מצבים שבהם עסקה שבוצעה לא אושרה כראוי או לא נרשמה או שנרשמה אך בערך לא נכון. הפרדת רשויות-  [ קראו עוד ]

שיעור 11- רו"ח יפעת רייך

שם הכותב: תאריך: 03 ינואר 2013

תקני ביקורת ודיווח של לשכת רואי החשבון בישראל המשך סעיף 8 פיקוח על עבודת עוזרי הביקורת     בוחן ג'וניור- נמצא לאחר סיום לימודי החשבונאות או במהלך השנה הראשונה של תקופת ההתמחות. הבוחן מבצע מטלות ביקורת טכניות ופשוטות יחסית. בוחן מרכז- נמצא בסוף תקופת ההתמחות ועד שנתיים לאחר סיום ההתמחות. בוחן זה מרכז את העבודה  [ קראו עוד ]

שיעור 10- רו"ח יפעת רייך

שם הכותב: תאריך: 30 דצמבר 2012

תקני ביצוע הביקורת: תקן 8- תכנון פיקוח: תקן ביקורת מספר 8 קובע כי עבודת הביקורת תתוכנן כיאות ואם רואה החשבון מסתייע בעוזרים הוא יקיים פיקוח נאות עליהם. תקן ביקורת 74- תכנון כולל סעיף 2 – קובע כי הנחיות תקן הביקורת חלות מביקורת שנייה ואליך ואם המדובר בביקורת שנערכה לראשונה הרי שהמבקר עשוי להידרש להרחיב את  [ קראו עוד ]

שיעור 9- רו"ח יפעת רייך

שם הכותב: תאריך: 30 דצמבר 2012

תקנה 3- עיסוקים נוספים שאסור לרואה חשבון לעסוק בהם במהלך פעילות הביקורת אסור לרואה החשבון המבקר לתת במקביל לשירות הביקורת, שירות נוסף בתקופת הביקורת או בשנה שקמה לה. העיסוקים הנוספים הם: 1.      ערכית דין- אסור לבצע עריכת דין בעבור הלקוח למעט פעולות שהותרו לרואה החשבון על פי דין. 2.      אסור לעסוק כמפרק, כונס נכסים, מנהל  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים