רו"ח גיא זכריה

שיעור 11 – רו"ח גיא זכריה

iPad
שם הכותב: תאריך: 30 דצמבר 2013

שיעור 12 – 29/12/13 דוגמה 5: לחברה הפסד מועבר משנה קודמת שלא יצרה בגינו מס נדחה בסך 1,000 ₪. שיעור מס חברות 30%. הרווח ברבעון השני כולל הוצאה לא מוכרת לצרכי מס בסך 500 ₪. נדרש – מהן הוצאות המס שיירשמו בכל רבעון בשנת המס. פתרון : רבעון 1 – רבעון 2 – אין שינוי  [ קראו עוד ]

שיעור 10 – רו"ח גיא זכריה

iPad
שם הכותב: תאריך: 23 דצמבר 2013

שיעור 11 – 22/12/13 מלאי: הכללים להכרה ומדידה של מלאי בדוחות ביניים זהים לגישה בה נוקטת החברה בדוחות השנתיים. מלאי מטופל בהתאם לתקן חשבונאות מספר 2 ומוצג כנמוך שבין העלות לבין שווי מימוש נטו. הצגת מלאי לפי שווי מימוש נטו, משמעותה ירידת ערך מלאי. כאשר נרשמת ירידת ערך מלאי בתקופת ביניים אחת והמלאי לא נמכר  [ קראו עוד ]

שיעור 9 – רו"ח שרית בנבנישתי

iPad
שם הכותב: תאריך: 16 דצמבר 2013

תרגול 10 – 15/12/13 היוון עלויות אשראי שאלה 1 – חברה א' הלוואה 1 – לצורך מימון רכישת הקרקע => אשראי ספציפי הלוואה 2 – אשראי לא ספציפי הלוואה 3 – אשראי לא ספציפי חישוב השקעה ממוצעת חישוב היוון תיאורטי הצגת הנכסים במאזן 31/12 דוגמה 1 – אג"ח שהונפקו בתחילת שנה שנת 2011 שאלה 2  [ קראו עוד ]

שיעור 8 – רו"ח גיא זכריה

iPad
שם הכותב: תאריך: 08 דצמבר 2013

שבוע 9 – 08/12/2013 (cשבוע 8 התקיים תרגול כפול) דוחות ביניים – IAS–34 רקע כללי הדיווח הכספי לדוחות ביניים אמור לספק למשתמשים מידע כספי לפרקי זמן הקצרים משנה. על מנת להסתייע בו, הן לחיזוי הרווחיות לשנה והן לחיזוי הרווחיות לתקופה של מעבר לשנה אחת. בחינת הרווחיות בתקופה המדווחת, תוך השוואתה לתקופה המקבילה אשתקד, מאפשרת איתור  [ קראו עוד ]

שיעור 7 – רו"ח גיא זכריה

iPad
שם הכותב: תאריך: 24 נובמבר 2013

שיעור 7 – 24/11/13 היוון עלויות אשראיIAS-23   לצילום התרגול

שיעור 6 – רו"ח גיא זכריה

iPad
שם הכותב: תאריך: 17 נובמבר 2013

שיעור 6 – 17/11/2013 כאשר עלויות ישירות ראשוניות אצל המחכיר מתהוות בחכירה פיננסית ישירה הרי הן נכללות במדידה לראשונה של החייבים בגין החכירה המימונית ומקטינות את סכום ההכנסה שמוכר לאורך תקופת החכירה. שיעור הריבית הגלום בחכירה מביא בחשבון את קיומן של עלויות תוספתיות ועל כן אין צורך להוסיף אותן באופן נפרד. כאשר העלויות הישירות מתהוות  [ קראו עוד ]

שיעור 5 – רו"ח גיא זכריה

iPad
שם הכותב: תאריך: 10 נובמבר 2013

שיעור 5 – 10/11/13 דוגמה: ב-01/01/10 נחתם הסכם חכירה לפיו החוכר ישלם 7 תשלומים בסוף כל שנה החל מיום 31/12/10 בסך 12,000 ₪ כל אחד. הריבית הגלומה בחכירה – 9% וידועה גם לחוכר. אורך החיים של הנכס ביום החכירה הינו 8 שנים. (תקופת החכירה היא 7 שנים). נדרש- סיווג החכירה. רישום פקודות יומן משנת 2010.  [ קראו עוד ]

שיעור 4 – רו"ח גיא זכריה

iPad
שם הכותב: תאריך: 03 נובמבר 2013

שיעור 4 – 03/11/13 חכירות – IAS-17 חכירה – הסכם לפיו מעביר המחכיר לחוכר בתמורה לתשלום או סדרת תשלומים את הזכות לשימוש בנכס לתקופת זמן מוסכמת שנקבעה מראש. תקופת החכירה – התקופה שאינה ניתנת לביטול שלגביה החוכר סיכם חוזית יחד עם תקופות נוספות שלגביהן יש לחוכר אופציה להמשך חכירת הנכס, כאשר במועד ההתקשרות בחכירה סביר  [ קראו עוד ]

שיעור 2 – רו"ח גיא זכריה

iPad
שם הכותב: תאריך: 31 אוקטובר 2013

שיעור 2 –  20/10/13 דוגמה: ב-01/01/08 נחתם חוזה הקמה בסכום של 2,000 ₪ צמוד לשע"ח של הדולר. עלויות הפרויקט בשנת 2008 – 800 ₪, בשנת 2009 – 1,300 ₪. העלות הצפויה בגמר הפרויקט לתום שנת 2008 ו-2009 היא 1,000 ₪ ו-400 ₪ בהתאמה. ב-01/07/08 קיבל הקבלן המבצע מהלקוח 30% מסכום החוזה. ב-01/07/09 נגבו 30% נוספים.  [ קראו עוד ]

שיעור 1 – רו"ח גיא זכריה

iPad
שם הכותב: תאריך: 31 אוקטובר 2013

שיעור 1 – 13/10/13 חוזי הקמה – IAS-11 מזמין העבודה – לקוח קבלן מבצע <= עבורו מכינים את הדוחות הכספיים קבלן מבצע – כאשר בא לבצע פרויקט, אין עליו סיכונים. קיים עבורו חוזה אז הוא כבר לא בגדר מוכר, הכול מעוגן בחוזה – אין סיכוני מכירה ואין סיכוני מחיר כיוון שכתוב גם איזה מחיר יקבל  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים