רו"ח אייל עוזרי

הרצאה 10- מיסים למתקדמים

שם הכותב: תאריך: 15 יוני 2014

איגודי מקרקעין   סעיף 7- הטלת המס על פעולות באיגוד מקרקעין "המס יוטל על פעולה באיגוד מקרקעין". חברה שהינה איגוד מקרקעין ומתקיימת בה מכירת מניות, אזי כביכול נמכרו המקרקעין. דהיינו, מוצאים למוכר שומת מס שבח ולקונה שומת מס רכישה. בהעברת מניות באיגוד מקרקעין אגב פטירה, אין אירוע מס. דוגמא: מור מחזיקה בחברה בע"מ והחברה שמוגדרת  [ קראו עוד ]

הרצאה9- מיסים למתקדמים

שם הכותב: תאריך: 15 יוני 2014

דחיית מועדי תשלום- פרק 6 בחוק מיסוי מקרקעין   סעיף 50- מכירה החייבת סמס (א) "מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד שהריווח מהן נתון לשומה על פי הפרק הראשון לחלק ב' לפקודת מס הכנסה תהא פטורה ממס". אילו ההכנסה מהמקרקעין כפופה לפקודת מס הכנסה, דהיינו מדובר בהכנסה פירותית, אזי קיים פטור מס שבח. מכאן ניתן  [ קראו עוד ]

מיסים למתקדמים- הרצאה 8

שם הכותב: תאריך: 30 אפריל 2014

סעיף 17- שווי מכירה   סעיף 17(א) "שווי המכירה הוא שווי ביום המכירה של הזכות במקרקעין הנמכרת כשהיא נקייה מכל שעבוד הבא להבטיח חוב, משכנתה או זכות אחרת הבאה להבטיח תשלום". בסעיף לא מצוין מהו שווי המכירה, ולכן לא ברור האם מדובר בשווי שוק או בשווי של התמורה החוזית, לכן יש להתייחס לשווי הנקי (לתמורה  [ קראו עוד ]

הרצאה 7- מיסים למתקדמים

שם הכותב: תאריך: 30 אפריל 2014

מיסוי מקרקעין   מקום מיסוי הכנסה ממקרקעין     רווח הון- שבח חלופה 4 להגדרת נכס בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה: "זכויות במקרקעין וזכויות באיגוד כמשמעותם בחוק מס שבח מקרקעין, שעל מכירתם מוטל מס שבח או שהיה עשוי להיות מוטל אילולא הפטור לפי החוק האמור". מכאן ניתן להבין כי בגין זכויות במקרקעין על נכס שהינו  [ קראו עוד ]

הרצאה 5- מיסים למתקדמים

שם הכותב: תאריך: 28 מרץ 2014

שלב 8- ניכוי מס תשומות (פרק ח')   כדי לנכות מס תשומות יש לעמוד בשלושה תנאים: הגדרת מס תשומות ניכוי המס ששולם על התשומות התשומות ששימשו לעסקה פטורה   תנאי 1- הגדרת מס תשומות סעיף 1- הגדרות מס תשומות הינו מס ערך המוסף שהוטל על מכירת נכסים לעוסק, על יבוא נכסים בידי עוסק או מתן  [ קראו עוד ]

הרצאה 4- מיסים למתקדמים

שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2014

שלב 6- מועד החיוב (פרק ו') סעיף 22- במכר טובין "במכר טובין חל החיוב במס עם מסירתם לקונה; נמסרו הטובין חלקים חלקים- חל החיוב על כל חלק שנמסר. לעניין זה- "מסירה" כמשמעותה בסעיף 8 לחוק המכר". מועד החיוב הינו מועד מסירת הטובין לקונה, ללא חשיבות למועד התשלום. הסעיף דן במועד החיוב במכר טובין בלבד, כלומר  [ קראו עוד ]

הרצאה 3- מיסים למתקדמים

שם הכותב: תאריך: 09 מרץ 2014

שלב 4- החייב במס (פרק ה') משלם כלכלי (קונה/מקבל שירות)- הצד בעסקה שמשלם וממן את המס ואת העסקה מכיסו. משלם משפטי (מוכר/נותן שירות)- אדם שחוק מע"מ מחייב אותו להעביר את המס. סעיף 16- החייב בתשלום המס החייבים בתשלום המס הינם: במכר- המוכר בשירות- נותן השירות בייבוא- בעל הטובין, דהיינו האדם שמייבא טובין. המייבא יכול להיות  [ קראו עוד ]

הרצאה 2- מיסים למתקדמים

שם הכותב: תאריך: 02 מרץ 2014

חוק מע"מ הבדלים בין מס הכנסה למע"מ מס הכנסה מע"מ ישיר/עקיף ישיר עקיף מי ממוסה? נישום עוסק על מה ממוסים? הכנסה עסקאות הניכוי הוצאה תשומות על מה משולם המס הכנסה חייבת ערך מוסף מס הכנסה- מס ישיר, פרוגרסיבי. זו מס על הכנסתו החייבת (הכנסה בניכוי הוצאות, פטורים, זיכויים וקיזוזים) של הנישום במונחי שנת מס. מע"מ-  [ קראו עוד ]

מיסים למתקדמים- הרצאה 1

שם הכותב: תאריך: 02 מרץ 2014

מיסוי קבלנים רקע קבלנים הינם פעילות עסקית שונה משאר הנישומים שפועלים לפי פקודת מס הכנסה, וזאת כיוון שמועד היווצרות הרווח אינה ברור, לא ניתן לאמוד את מועד הפקת התקבולים והדיווח. כדי ליצור אחידות בדיווח, בהכנסות ובהצהרות נוצרו סעיפים מיוחדים בפקודה למיסוי קבלנים. הסעיפים נועדו כדי ליצור הקבלה בין הכנסות להוצאות. ייחוד ענף הבניה לעומת ענפים  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים