רו"ח אייל הורוביץ

שעור 12 – רו"ח אייל הורוביץ'

iPad
שם הכותב: תאריך: 02 ינואר 2014

שיעור 12 – נכסים בלתי מוחשיים – נכסים בלתי מוחשיים – מדובר בנכס שניתן לקבוע את ערכו אך הוא לא משהו פיזי. מוניטין, ידע, רשימת לקוחות, זיכיון – הן דוגמאות לנחסים בלתי מוחשיים. נכס בלתי מוחשי לא ניתן להערכה עד הרגע שמישהו קנה אותו. כדי לרשום נכס כנכס בלתי מוחשי בספרים צריך שהנכס יעמוד בהגדרת  [ קראו עוד ]

שעור 11- רו"ח אייל הורוביץ'

iPad
שם הכותב: תאריך: 26 דצמבר 2013

שעור 11 – נדל"ן להשקעה מעברים בנדל"ן להשקעה – 1. מעבר מנדל"ן להשקעה לרכוש קבוע – מועד המעבר – תחילת שימוש ע"י הבעלים. שווי – שווי הוגן נדל"ן להשקעה ביום המעבר = עלות רכוש קבוע. כלומר לבצע שיערוך לנדל"ן ביום המעבר והשווי ההוגן החדש של הנדל"ן יהיה השווי של הרכוש הקבוע. יש להפחית את הרכוש  [ קראו עוד ]

שיעור 10 – רו"ח אייל הורוביץ

iPad
שם הכותב: תאריך: 23 דצמבר 2013

מבוא לחשבונאות פיננסית – שיעור שמיני תאריך: 17.12.2013, יום ג'. מרצה: רו"ח אייל הורוביץ. דוח רווח והפסד מתחיל ב3 השורות הבאות : מכירות פחות : (עלות המכירות). זה שווה ל: הון גולמי. אח"כ: מ. פתיחה. ועוד קניות נטו. פחות מ. סגירה. *** אין שום מצב בו מלאי הפתיחה של שנה הבאה שונה ממלאי הסגירה. לנו  [ קראו עוד ]

שעור 10 – רו"ח אייל הורוביץ'

iPad
שם הכותב: תאריך: 19 דצמבר 2013

שעור 10 – נדל"ן להשקעה נדל"ן יכול להיות גם נדל"ן להשקעה וגם רכוש קבוע. נדל"ן להשקעה – מוגדר כנדל"ן (קרקע או מבנה – או חלק ממבנה – או שניהם) המוחזק לשם הפקת הכנסות שכירות או לשם עליית ערך הרכוש (מטרות השקעה) או שניהם, ושלא לצורך: א. שימוש בייצור או אספקת סחורות או שירותים או למטרות  [ קראו עוד ]

שעור 9 – רו"ח אייל הורוביץ

iPad
שם הכותב: תאריך: 12 דצמבר 2013

שיעור 9 החלפת נכסים – כאשר מחליפים נכס בנכס, הנכס שהתקבל יימדד לפי השווי ההוגן, אלא אם יתקיימו התנאים הבאים – 1. לעסקת ההחלפה אין מהות מסחרית (נעשה בדרך העסקים הרגילה של הפירמה) 2. לא ניתן למדוד באופן מהיימן את השווי ההוגן של הנכס שנמסר ושל הנכס שהתקבל. לעסקת ההחלפה יש מהות מסחרית כאשר –  [ קראו עוד ]

שעור 8+7 – רו"ח אייל הורוביץ

iPad
שם הכותב: תאריך: 05 דצמבר 2013

שעור 7+8 – רכש קבוע – הערכה מחדש שני דרכים למדוד את הרכוש הקבוע – שיטת העלות או מודל הערכה מחדש. ירדת ערך נכסים – כאשר מציגים נכס מסוים צריך לבדוק את ירידת הערך שלו ולתת לירידה ביטוי במאזן. נכס לעולם לא יוצג מעבר לסכום שנוכל להשיג בגינו. תקן 36 מדבר על ירידת ערך הנכסים,  [ קראו עוד ]

שיעור 8 – רו"ח אייל הורוביץ

iPad
שם הכותב: תאריך: 04 דצמבר 2013

מבוא לחשבונאות פיננסית – שיעור שמיני תאריך: 03.12.2013, יום ג'. מרצה: רו"ח אייל הורוביץ. פחת: כל רכוש קבוע שהוא חלק ממעגל ההכנסה. לרכוש זה יש : בלאי, כלומר פחת. בקורס שלנו מדברים אך ורק על בלאי חשבונאי, המשקף שימוש. למעשה, הפחת אומר שאני מעביר את הרכוש הקבוע לדוח רווח והפסד כבלאי. עושים זאת כל עוד  [ קראו עוד ]

שיעור 6 – רו"ח אייל הורוביץ

iPad
שם הכותב: תאריך: 04 דצמבר 2013

מבוא לחשבונאות פיננסית – שיעור שישי  תאריך : 19/11/2013, יום ג'. מרצה: רו"ח אייל הורוביץ. מלאי: אותן יחידות שנקנו במהלך השנה או יוצרו במהלך השנה וטרם נמכרו ליום המאזן. כלומר, האם ביום המאזן נשארו לי סחורות שטרם נמכרו. נקנו- במקרה של חברה שעוסקת במסחר (חנות בגדים, יהלומים, משקאות). יוצרו- במקרה של חברה שעוסקת בייצור מוצרים (מייצרת  [ קראו עוד ]

שיעור 7 – רו"ח אייל הורוביץ

iPad
שם הכותב: תאריך: 01 דצמבר 2013

מבוא לחשבונאות פיננסית – שיעור שביעי תאריך: 26.11.2013, יום ג'. מרצה: רו"ח אייל הורוביץ. חובות אבודים ומסופקים: כאשר אני מוכר סחורה בהקפה, פקודת היומן תהיה: חובה- לקוחות. זכות- מכירות. מצד אחד יש לי נכס (לקוח), ומצד שני יש לי הכנסה בדוח רווח והפסד. כל עוד אני מאמין כמו ברוב המקרים שהלקוח עומד לשלם לי,  זה  [ קראו עוד ]

שעור 6 – רו"ח אייל הורוביץ

iPad
שם הכותב: תאריך: 21 נובמבר 2013

שעור 6 – רכוש קבוע – מענקי השקעה – כיצד מכירים במענק בדוחות הכספיים – ישנם שתי גישות המופיעות בסעיף 13 לתקן 20 – גישת ההון – המענק מוכר מחוץ לדוח רווח והפסד. גישה זאת אומרת שמענק השקעה הוא לא הכנסה עבור הפירמה כי החברה לא יצרה דבר עבור הכנסה זו, לכן המענק לא יהיה  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים