רו"ח אייל הורוביץ

שיעור 10 – רו"ח אייל הורוביץ'

iPad
שם הכותב: תאריך: 07 ינואר 2015

שיעור 10 – ירידת ערך נכסים – ירידת ערך נכסים תקנים שנוגעים לנושא: תקן חשבונאות מספר 15 – תקן ישראלי בגין ירידת ערך נכסים IAS36 – ירידת ערך נכסים FAS124 – אמריקאי (לא לומדים אותו).   ברגע שקונים נכס הכלל החשבונאי אומר שאסור שהנכס יעמוד בסכום שהוא גבוה מהטבה הכלכלית שהוא מייצר לנו. זהה לכלל  [ קראו עוד ]

שיעור 9 – רו"ח אייל הורוביץ'

iPad
שם הכותב: תאריך: 04 ינואר 2015

שיעור 9 פתרון דוגמא מסכמת – חברת הזורעים כאשר מדברים על הפרשי פחת, בעצם מדובר בהפרש זמני ולכן יש לבצע ייחוס מיסים. יש לבחון את יתרת ההפרש הזמני בסוף 98 וכן סוף 99 ולהתחשב בשיעורי המס המשתנים. בנתון מספר 9 נתונים שיעורי המס- ביום 31.12.98 ידוע ששיעור המס הוא 36%. ב99 יש החלטה על רפורמה.  [ קראו עוד ]

שיעור 8 – רו"ח אייל הורוביץ

iPad
שם הכותב: תאריך: 24 דצמבר 2014

שיעור 8 – ייחוס מיסים שיטת הערכה מחדש – דוגמא להערכה מחדש – חברה רכשה ב- 1.1.06 מכונה בעלות של 300,000. אורך החיים השימושים של המכונה הוא 10 שנים. אין ערך גרט. החברה מיישמת לגבי המכונה את שיטת הערכה מחדש. כלומר כל שנה בודקים מה השווי ההוגן של הנכס וזה שווי המכונה שירשם בספרים. השווי  [ קראו עוד ]

שיעור 7 – רו"ח אייל הורביץ

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 17 דצמבר 2014

שיעור 7 – ייחוס מיסים דוגמא לשינוי בשיעורי המס – מכונה בעלות של 3000 ₪ שנרכשה ב- 1.1.04, שיעור הפחת בספרים – 10% ולצורכי מס – 50%. כלומר יש פחת מואץ. בשנת 2005 החליטה החברה למכור את המכונה ביום 31.12.07. שיעור מס החברות לאורך השנים הוא – 40% ומס רווח הון הוא – 20%. ברגע  [ קראו עוד ]

שיעור 6 – רו"ח אייל הורוביץ

iPad
שם הכותב: תאריך: 10 דצמבר 2014

שיעור 6 – ייחוס מיסים – דוגמא – בשנים 2007 עד 2009 טיפלה החברה בהתחייבות לתשלום פיצויים לעובדיה, לפיכך היא זקפה כל שנה בדוחותיה הכספיים הוצאות פיצויים של 50,000 ₪. לעומת זאת החברה הפקידה בפועל בשנת 2007 במזומן לקופות הפיצויים שלה – 30,000 ובשנת 2008 – 40,000 וב2009 – 70,000. בספרים רושמים התחייבות לפי עקרון  [ קראו עוד ]

שיעור 5 – רו"ח אייל הורוביץ

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 26 נובמבר 2014

שיעור 5 – ייחוס מיסים הוצאות/הכנסות מיסים כוללים את המספרים – 1. מיסים שוטפים. 2. מיסים בגין שנים קודמות. 3. מיסים נדחים. הרעיון הוא להגביל את הוצאות המס לרווח לפני מס – הקבלת הכנסות להוצאות. כל אחד מהספרים מחושב באופן עצמאי. בדוח רווח והפסד עצמו רושמים רק את התוצאה של כל המספרים ביחד ובביאורים רושמים  [ קראו עוד ]

שיעור 4 – רו"ח אייל הורוביץ'

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 19 נובמבר 2014

שיעור 4 – מדידה – מיסים על ההכנסה סיום תרגיל מסכם – תזרים מזומנים – הערות – 1. שיש קנייה של רכוש ולא כתוב אם היא במזומן או לא, ניתן להניח שהיא במזומן אם אין סעיף בגינה בכרטיס הזכאים. 2. מיסים הינו סעיף תוצאתי. 3. את ההלוואות לז"א וז"ק מציגים בגיליון העבודה בסעיף אחד. 4.  [ קראו עוד ]

שעור 3 – רו"ח אייל הורוביץ

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 12 נובמבר 2014

שעור 3 – פתרון דוגמה מסכמת – חברת "לנלור" –   מזומנים ושווי מזומנים – פיקדונות של עד 3 חודשים נחשבים שווי מזומנים, אלא אם יש עליהם הגבלות או שיעבוד כלשהו. משיכת יתר – מקזזים מהמזומנים, אלא אם היא לא עומדת לפירעון מידי. התנועה במזומנים ושווי מזומנים היא התוצאה של דוח תזרים המזומנים, הוא מסביר  [ קראו עוד ]

שיעור 2 – רו"ח אייל הורוביץ

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 05 נובמבר 2014

  שיעור 2 – דוח תזרים מזומנים דוח תזרים מזומנים – הדוח הרביעי בסדרת הדוחות הכספיים. בעוד שכל הדוחות שאנו מכירים עד היום נשענים על עיקרון הצבירה, דוח זה שואל את השאלה – מה היה תזרים המזומנים של הפירמה בתקופה הנידונה, מה היו הכניסות והיציאות של המזומנים בתקופה נתונה. תזרים המזומנים של החברה הוא פקטור  [ קראו עוד ]

שיעור 1 – רו"ח אייל הורוביץ

iPad_Typewriter
שם הכותב: תאריך: 02 נובמבר 2014

מדידה א'- שיעור 1   דוח תזרים מזומנים   דו"ח תזרים מזומנים מספק מידע על השינוי במזומנים לאורך השנה כאשר הוא מפרט את כל תנועות המזומנים שהיו בחברה. הדו"ח הוא דו"ח משלים, כיוון שהוא מספק מידע על מצב הנזילות של החברה. על פי הדו"ח נוכל לדעת האם לחברה יש מספיק מזומנים על מנת לעמוד בהתחייבויות  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים