רו"ח אבישי ברדוגו

שעור 3 – רו"ח אבישי ברדוגו

שם הכותב: תאריך: 11 נובמבר 2013

סעיף 64- חברת בית "חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76, שכל רכושה ועסקיה הם החזקת בנינים, הכנסתה תיחשב, לפי בקשתה, כהכנסתם של חברי החברה, וחלוקתה של אותה הכנסה, לעניין השומה, בין חברי החברה, כולם או מקצתם, תיעשה כפי שיורה המנהל; הרואה עצמו מקופח על ידי הוראת המנהל רשאי לערער עליה לפני בית המשפט כאמור בסעיפים 153-  [ קראו עוד ]

שעור 2 – רו"ח אבישי ברדוגו

שם הכותב: תאריך: 11 נובמבר 2013

סעיף 64א(א)(3)- מענק פרישה או מענק עקב מוות/ תשלומים לקופת גמל "מענק פרישה או מענק עקב מוות ששילמה חברה לחבריה בשל שנים שבהן הייתה חברה משפחתית לא יותרו לה כהוצאה ולא ייחשבו כהכנסה בידי חבריה; תשלומים לקופת גמל ששילמה חברה בשל שנים כאמור לא יוכרו כהוצאה ולעניין סעיף 47 לא תיחשב משכורתם של חבריה כהכנסת  [ קראו עוד ]

שעור 1 – רו"ח אבישי ברדוגו

שם הכותב: תאריך: 11 נובמבר 2013

סעיף 64 א רבתי- חברה משפחתית רקע בעבר, שיעור מס החברות היה גבוה משיעור המס על היחיד ולכן הייתה עדיפות להיות נישום יחיד. בשל העובדה שהמדינה רצתה לעודד פעילות עסקית, הוחלט כי כאשר מדובר בחברה משפחתית, שיעורי המס יהיו שיעורי מס של יחיד ובך נוצרו תכנוני מס. במסגרת תיקון 132 לפקודה (שנת 2003), התכוונו לבטל  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים