פנחס קמלמן

הרצאה 7- קימלמן פנחס

שם הכותב: תאריך: 24 נובמבר 2013

מקורות אלטרנטיביים לגיוס כספים א – גיוס אשראי מהמערכת הבנקאית ב – גיוס אשראי חוץ בנקאי ג – גיוס דרך שוק ההון ד – מקורות גיוס אלטרנטיביים גיוס אשראי מהמערכת הבנקאית אשראי זמן קצר אשראי זמן ארוך חח"ד הלוואות ז"א (מעל שנה) הלוואת אונקול (On- Call) משכנתא (נדל"ן) הלוואת זמן קצר (פחות משנה) חלויות שוטפות  [ קראו עוד ]

שעור 5 – פנחס קמלמן

שם הכותב: תאריך: 11 נובמבר 2013

סוגיות בתכנון פיננסי- הבראה והתייעלות 2013- בצילו של משבר כלכלי עולמי מדינות ה-PIGS ובעיקר יוון אינן מסוגלות להתאושש, יוון עדיין לא מסוגלת להחזיר את ההלוואות שקיבלה מגרמניה ומצרפת (נדרשה מחיקת חוב של למעלה מ-100 מיליארד אירו הלוואות תמיכה נוספות של עוד למעלה מ-100 מיליארד אירו). האבטלה במדינות ה-PIGS מגיעה לכדי 25%, בעיקר בספרד והאבטלה בקרב  [ קראו עוד ]

שעור 4 – פנחס קמלמן

שם הכותב: תאריך: 11 נובמבר 2013

ניהול ההון החוזר- ספקים   הון חוזר – ספקים הגדלת יתרת הספקים תקטין את ההון החוזר ותגדיל את התשואה על ההשקעה ואת תזרים המזומנים. הגדלת יתרת הספקים תעשה ע"י משא ומתן עם הספקים להגדלת ימי האשראי. לעיתים ניתן להגדיל את ימי האשראי באמצעות פקטורינג שייצור מצב של רווח לכלל הצדדים (ראה/י הסבר בשקופיות בהמשך). בדרך  [ קראו עוד ]

שעור 3 – פנחס קמלמן

שם הכותב: תאריך: 11 נובמבר 2013

השפעת המעבר ל- IFRS על עבודתו של סמנכ"ל הכספים המעבר ל- IFRS עד שנת 2007 הייתה נהוגה בישראל התקינה החשבונאית הישראלית. בשנת 2008 התקבלה החלטה על כך שחברות ציבוריות הנסחרות בבורסה יעברו לתקינה החשבונאית הבינלאומית (IFRS). המעבר בוצע מתוך מטרה ליצור אחידות חשבונאית בינלאומית בכל הקשר לתקינה החשבונאית וזאת על רקע התהליך הגלובלילמעבר ל- IFRS  [ קראו עוד ]

שעור 2 – פנחס קמלמן

שם הכותב: תאריך: 11 נובמבר 2013

הבדלים עיקריים בין רואה החשבון המבקר למנהל הכספים רו"ח מבקרמנהל כספיםאחריותאחריות רו"ח המבקר מוגבלת ביקרה לנאותות הדוחות הכספיים ולביקורות הנוגעות אליהם.אחריות מנהל הכספים איננה מוגבלת לדוחות הכספיים. על מנהל הכספים חלות חובות נושאי משרה. אכיפה מנהלית- מנהל הכספים חשוף לקנסות אישיים מצד הרשות לניירות ערך. חתימה ומתכונת הדיווחדוח שנתי בדבר נאותות הדוחות הכספיים ודוח רבעוני  [ קראו עוד ]

שעור 1 – פנחס קמלמן

שם הכותב: תאריך: 11 נובמבר 2013

מבוא לניהול כספים הבחנה בין סמנכ"ל כספים וחשב חשב- המנהל האחראי על מערך הנהלת החשבונות של החברה, הכנת הדוחות הכספיים, הדוחות המאוחדים, דוחות המס, מע"מ, מקדמות והניהול השוטף של מחלקת הנהלת החשבונות. החשב כפוף לסמנכ"ל הכספים. סמנכ"ל הכספים– אחראי על כל מערך הכספים והכלכלה בחברה לרבות אחריות על החשב ועל מחלקת הנהלת החשבונות וכן אחריות  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים