עו"ד מירב מלצמן

דיני תאגידים שיעור 10 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 08 מאי 2014

שיעור 10 – 07.05.2014 עסקאות עם בעלי עניין – פרק חמישי בחוק החברות     עסקאות מיוחדות שמצריכים אישורים מיוחדים. כדי לדעת ולהבין מהן עסקאות עם בעלי עניין, חייבים להבין כמה הגדרות בחוק: ס'1 לחוק מגדיר; "בעל מניות מהותי", "בעל עניין" ו"דבוקת שליטה":  "בעל מניה מהותי" – מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות  [ קראו עוד ]

משפט מסחרי ב' שיעור 10 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 08 מאי 2014

שיעור 10 – 07.05.2014 המשך ערבות הערה בקשר לבוחן: כשלון תמורה בסכום קצוב/סכום בלתי קצוב – כרגע לא בחומר. אם זה יהיה במבחן אנחנו נעודכן מראש. הלכת גויסקי – כן צריך לדעת (כן דיברנו על המהות של מה קורה אם כשלון התמורה הוא לפני או אחרי הסיחור של הצ'ק, רק שלא נאמר במפורש שזוהי הלכת  [ קראו עוד ]

דיני תאגידים שיעור 9 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 30 אפריל 2014

שיעור 9 – 30.04.2014 המשך אחריות נושאי משרה בתאגיד – עם המתרגלת דניאלה **תזכורת משיעור קודם** לנושא משרה יש 2 חובות עיקריות שחלות עליו: חובת הזהירות – ס'252-ס'253 – הכוונה היא לעוולת הרשלנות, שנושא משרה לא התרשל בתפקידו. המקור לחובה זו היא פקודת הנזיקין. על הנושא המשרה לפעול בזהירות ובמיומנות. חובת האמונים – ס'254-ס'257 –  [ קראו עוד ]

משפט מסחרי ב' שיעור 9 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 30 אפריל 2014

שיעור 9 – 30.04.2014 המשך ערבות – עם המתרגלת דניאלה   ס'7 – טענות הגנה של החייב טענות הגנה 7.    (א)  כל טענה שיש לחייב כלפי הנושה בקשר לחיובו עומדת גם לערב.            (ב)  התיישנה התביעה נגד החייב, מתיישנת גם התביעה נגד הערב, אם לא התיישנה לפני כן.   ס'7(א) – כל טענה שיש לחייב כלפי הנושה בקשר לחיובו  [ קראו עוד ]

דיני תאגידים שיעור 8 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 24 אפריל 2014

  שיעור 8 – 22.04.2014 המשך מוסדות החברה – האורגנים   כשירות דח"צ כשירות של דירקטור רגיל שאינו דח"צ – אין הרבה קריטריונים. מספיק שאינו קטין ויש גם חובת גילוי שלא עשה עבירה בעיקר בניירות ערך. מבחינת דח"צ – יש להם תנאי כהונה: ס'240 – כשירות דח"צ –   כשירות למינוי (תיקון מס' 3) תשס"ה-2005  [ קראו עוד ]

משפט מסחרי ב' שיעור 8 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 24 אפריל 2014

שיעור 8 – 22.04.2014 נושא רביעי בקורס ערבות המקור הרלוונטי: "חוק הערבות" מי הם הצדדים בערבות? נושה חייב ערב העסקה מתבצעת בין הנושה לחייב (נניח בנק מול יוסי), ורותי ערבה לחיוב של יוסי. אם יוסי לא ישלם לבנק – הערב יצטרך לשלם ככל הנראה. כמובן שיש גם חריגים. החוק עוסק בעיקר בזכויות של הערב. הבעיה  [ קראו עוד ]

תרגול לפני בוחן – דיני שטרות – משפט מסחרי ב' 23.04.14

iPad
שם הכותב: תאריך: 24 אפריל 2014

תרגול לפני בוחן // משפט מסחרי ב' // שטרות     שאלה גילה הייתה מעוניינת ברכישת מחשב חדש, לכן פנתה לחנות מחשבים והזמינה את המחשב בו הייתה מעוניינת. הובטח לה כי המחשב יסופק לה תוך שבוע ימים. גילה מסרה לחנות שיק בסך של 7,500 ₪. היא רשמה על טופס השיק את כל הפרטים מלבד שם  [ קראו עוד ]

דיני תאגידים שיעור 7 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 03 אפריל 2014

שיעור 7 – 02.04.2014 המשך מוסדות החברה – האורגנים המשך ועדת הביקורת ועדה שחייבים שהיא תהיה בחב' ציבורית. לא חייבים שהיא תהיה בחב' פרטית. לוועדת הביקורת מוקדש פרק בחוק – החל מס'114. מס' חבריה הוועדה רשומים בס'115 – לא פחות משלושה, כאשר בציבורית לפחות 2 דח"צים יהיו כחלק מה3. כל הדירקטורים החיצוניים יהיו חברים בה.  [ קראו עוד ]

משפט מסחרי ב' שיעור 7 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 03 אפריל 2014

שיעור 7 – 02.04.2014 המשך משכונות   המשך משכון מסווה סיטואציה בה שני צדדים עשו ביניהם איזושהי עסקה, ובתוכה התכוונו לעשות משכון – אך לא דיברו על זה במונחים של משכון. לכאורה אין להם משכון, אך אם נפנה לדברי ס'2(ב) לחוק המשכון נגלה כי אכן מדובר בעסקת משכון: תחולה 2.    (א)  הוראות חוק זה יחולו כשאין בדין  [ קראו עוד ]

דיני תאגידים שיעור 6 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 28 מרץ 2014

שיעור 6 – 26.03.2014 המשך מוסדות החברה – האורגנים דירקטוריון החברה מי ממנה את הדירקטוריון? האסיפה הכללית, הבעלים של החב'. ס'92(א) – סמכויות הדירקטוריון – הדיר' הוא גוף מפקח ולא גוף מבצע. בעקבות עקרון הממשל התאגידי אחריות הדיר' גדלה. סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו 92.    (א) הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים