אודי שניג

הרצאה 13- סוגיות נבחרות

שם הכותב: תאריך: 15 יוני 2014

תרגול- נושאים שחשוב לדעת   יחסי סמנכ"ל כספים, דירקטוריון מהם תפקידיו וסמכויותיו של הדירקטוריון? מיהם הדח"צים? באילו מקרים יתכן שסמנכ"ל הכספים יידרש לפעול אל מול הדירקטוריון וועדותיו? תפקידי הועדות השונות שהוזכרו בשיעור: הועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת הביקורת וועדת התגמול על פי חוק החברות.   בניית תכניות תגמול כללי: מהי ועדת התגמול? מה מקורה ומהם  [ קראו עוד ]

סוגיות נסחרות- הרצאה 10

שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2014

הבראת חברות, התמודדות עם מצבי משבר והתנהלות בעת הקפאת הליכים   אינדיקציות לחברות במצוקה חברות שנקלעות לקשיים פיננסיים מאופיינות בדרך כלל, באחד או יותר מהמאפיינים הבאים: גירעון בהון העצמי הון חוזר שלילי תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת בטווח הקצר מניתוח הדוחות הכספיים האחרונים סביר להניח שנמצא : יחס שוטף קטן מ- 1 תזרים מפעילות  [ קראו עוד ]

סוגיות נבחרות- הרצאה 9

שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2014

תהליך המיזוג לאחר הרכישה- PMI- Post Merger Integration   תהליך ה- PMI ביצוע תהליך ה- PMI יבוצע בשלושה שלבים: ביסוס השליטה התפעולית בגוף הנרכש מיצוי סינרגיות השאת ערך והמשך ניהול רציף   מהלכים נדרשים לביצוע- ביסוס השליטה התפעולית בגוף הנרכש הקמת צוות היגוי אשר מטרתו להוביל ולפקח על תהליך המיזוג הקמת מערך ביצוע וצוותי עבודה  [ קראו עוד ]

סוגיות נבחרות- הרצאה 8

שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2014

רקע- חברות החזקה   מהי חברת החזקות? חברה שמחזיקה בבעלות מלאה או חלקית במניות של חברות אחרות וכמעט אינן עוסקות בפעילות עסקית ישירה. את המאזן של חברות אלו מאפיין סעיף השקעות גדול, השקעה רבה בניירות ערך ורכוש קבוע קטן יחסית.   שיטות לרישום השקעה בחברה – איחוד מלא שיטה המיושמת במקרים של שליטה: החזקה של  [ קראו עוד ]

סוגיות נסחרות- הרצאה 7

שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2014

סוגי ביטוחים נבחרים   ביטוח אבדן רווחים ביטוח אבדן רווחים – ביטוח הנותן כיסוי להפסדים שנגרמו למבוטח או לרווחים שנמנעו משום ששותק עסקו או מפעלו בעטיים של נזק אש וסיכונים אחרים, ונמנעת ממנו האפשרות לנהל את העסק כרגיל בתוך תקופה מסוימת. הנזק העקיף או הנזק התוצאתי אשר נגרם בעקבות הנזק הפיסי לרכוש הינו פעמים רבות  [ קראו עוד ]

סוגיות נסחרות- הרצאה 6

שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2014

סוגיות נבחרות בביטוח ותנאי מסחר   ההיסטוריה של הביטוח מתי הפרט ירצה לרכוש ביטוח?   כיצד עובד ביטוח חברת הביטוח (המבטח) בעצם מנהלת קופה שמשתתפים בה כל אותם גופים (אנשים פרטיים, חברות וגופים משפטיים אחרים) אשר צפויים לנזקים מסוימים. מכספי אותה קופה מפצים את היחידים הסובלים בפועל מאותם נזקים ואשר אלמלא הביטוח לא היו יכולים  [ קראו עוד ]

סוגיות נבחרות- הרצאה 5

שם הכותב: תאריך: 06 אפריל 2014

    דירוג אשראי והסדרי חוב מבוא דירוג אשראי עוסק בבחינת איכות החוב אשר הנפיקה החברה (כל חוב סחיר לסוגיו). דירוג אשראי הינו הבעת דעה על היכולת והנכונות של חייב לעמוד בהתחייבויותיו במועד או לחילופין יכולת ונכונות של חייב לעמוד בהתחייבות פיננסית בגין חוב ספציפי ביחס לחוב אחר. דירוג חוב מבוצע ע"י מספר חברות בארץ  [ קראו עוד ]

הרצאה 3- סוגיות נבחרות

שם הכותב: תאריך: 09 מרץ 2014

ועדת תגמול מקור הועדה דירקטוריון חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב ימנה מבין חבריו ועדת תגמול (בחוק זה – ועדת תגמול). דירקטוריון חברה ציבורית או חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב יקבע מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה (מדיניות תגמול), לאחר ששקל את המלצות ועדת התגמול שהוגשו לו. מדיניות  [ קראו עוד ]

הרצאה 4- סוגיות נבחרות

שם הכותב: תאריך: 09 מרץ 2014

דירוג אשראי והסדרי חוב מבוא דירוג אשראי עוסק בבחינת איכות החוב אשר הנפיקה החברה (כל חוב סחיר לסוגיו). דירוג אשראי הינו הבעת דעה על היכולת והנכונות של חייב לעמוד בהתחייבויותיו במועד או לחילופין יכולת ונכונות של חייב לעמוד בהתחייבות פיננסית בגין חוב ספציפי ביחס לחוב אחר. דירוג חוב מבוצע ע"י מספר חברות בארץ ובעולם, כאשר  [ קראו עוד ]

סוגיות נבחרות- הרצאה 2

שם הכותב: תאריך: 23 פברואר 2014

הכרת הדירקטוריון ועדות דירקטוריון הדירקטוריון רשאי להקים ועדות דירקטוריון, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון. בועדת דירקטוריון שהדירקטוריון האציל לה מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון אך בועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון. החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בועדת  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים