דן שליים

סטודנט שנה ג', תואר ראשון במנהל עסקים, התמחות חשבונאות, המסלול האקדמי המכללה למינהל.

שיעור 8 – רו"ח דרור נהרי

iPad
שם הכותב: תאריך: 14 מאי 2014

שיעור 10 – 11/5/14 מודול התמחיר לטובת היכולת לנתח כרטיסים תוצאתיים, דהיינו רווח והפסד (הכנסות והוצאות) אנו נשתמש במודול התמחיר שמאפשר לנו לבצע ניתוחים תמחיריים פנים ארגוניים. מודול ה-CO מהווה תיעוד של הסעיפים התוצאתיים ולו 5 אלמנטים עיקריים: סעיף הוצאה / אלמנט העלות – מהווה העתק של כל הסעיפים התוצאתיים שהוקמו בספר הראשי. בכל פעם  [ קראו עוד ]

שיעור 9 – רו"ח חגית בראור-אהרון

iPad
שם הכותב: תאריך: 14 מאי 2014

שיעור 10 – 12/5/14 ייחוס המוניטין למיעוט כאשר קיים שינוי בשיעור ההחזקה שאינו מלווה באיבוד שליטה אפשרות א – א' מימשה 10% מהון מניותיה של ב' כאשר המיעוט מוצג בשווי הוגן חלקי, במקרה זה לא מיוחס לו מוניטין במועד השגת השליטה. אם לאחר מכן, האם מכרה חלק ממניותיה ונותרה בשליטה, אזי יש להקטין את המוניטין  [ קראו עוד ]

שיעור 8 – רו"ח חגית בראור-אהרון

iPad
שם הכותב: תאריך: 14 מאי 2014

שיעור 9 – 28/4/14 שינויים בשיעורי ההחזקה שאינם מלווים באיבוד שליטה ישויות מבצעות לעיתים עסקאות עם בעלי מניות אחרים בחברות הבנות, שכתוצאה מהן חל שינוי בשיעור ההחזקה שלהן בחברות הבנות. לעיתים מדובר בשינוי העולה לכדי איבוד שליטה ולעיתים מדובר בשינוי בשיעור ההחזקה ללא איבוד שליטה. עסקאות אשר מסתיימות באיבוד שליטה – עסקאות אלו יביאו להפסקת  [ קראו עוד ]

שיעור 7 – רו"ח חגית בראור-אהרון

iPad
שם הכותב: תאריך: 14 מאי 2014

שיעור 8 – 07/04/14 דוחות כספיים נפרדים דוחות כספיים נפרדים הם דוחות המוצגים על ידי חברה אם או חברה המחזיקה בחברה כלולה, כאשר בדוחות הכספיים הנפרדים, ההשקעה בבת או בכלולה תוצג לפי עלות או לפי הוראות IAS-39 (שווי הוגן). תקן IAS-27 מאפשר בנוסף לדוחות המאוחדים או לדוחות על בסיס השווי המאזני להציג דוחות נפרדים אך  [ קראו עוד ]

שיעור 6 – רו"ח חגית בראור-אהרון

iPad
שם הכותב: תאריך: 14 מאי 2014

שיעור 6 – 24/3/14 דוגמה חברת סהר בע"מ וחברת אלה בע"מ (עמוד 2 בחוברת קורס) מאזנים נפרדים של סהר ואלה מיד לאחר רכישה – במאזן סהר ישנו shifting בין מזומן לחשבון השקעה. במאזן אלה אין שינוי, העסקה בוצעה עם בעלי המניות של אלה. 31.12.06 מועד רכישת השליטה יתרות רלוונטיות למאוחד אגדיל את הנכסים וההתחייבויות המזוהים  [ קראו עוד ]

שיעור 7 – רו"ח דרור נהרי

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2014

שיעור 7 – 6/4/14 יש לנו יכולת להציג באופן מרוכז על פי תקופות חשבון מסוים. כאשר קולטים חשבונית שהופקה ללקוח, פקודת היומן תהיה: בזכות נרשמת ההתחייבות שלנו כלפי מע"מ ועל כן מדובר על חשבון מאזני שיירשם בזכות. כתוצאה ממכירה זו, נאמר ונדרשנו לרכוש תשומות לטיפול לרכב, יירשם: כרטיס מע"מ ייראה כך: מע"מ תשומות ייחשב נכס  [ קראו עוד ]

שיעור 6 – רו"ח דרור נהרי

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2014

שיעור 6 – 30/3/14 טרנזקציה FBL3N מאפשרת להציג את כל השתלשלות האירועים העסקיים שנרשמו בכרטיס. התאמה – קישור בין שורות שנרשמו בחובה לשורות שנרשמו בזכות באותו כרטיס ושיש להן קשר מסוים. כאשר יש חשבון תוצאתי של הוצאה, הרישומים בדרך כלל יהיו בצד החובה. התאמות יתבצעו בחשבונות מאזניים שנדרש לבצע בהם התאמות, כלומר כאשר יש תנועה  [ קראו עוד ]

שיעור 5 – רו"ח דרור נהרי

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2014

שיעור 5 – 23/3/14 מסמך מוחזק / בהחזקה אינו נכלל בחישוב היתרות ולא יוצג בדוח שורות. כלומר, אם רשמנו מסמך במוחזק לא נוכל לראות את ההשפעה באותו חשבון. מסמך מוחזק איננו מקבל מספור אוטומטי מהמערכת אלא על ידי המשתמש. מסמך מוחזק אינו עובר בדיקות – לא ברמת הכותרת ולא ברמת השורות. מדובר למעשה במסמך טיוטה  [ קראו עוד ]

שיעור 4 – רו"ח דרור נהרי

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2014

שיעור 4 – 9/3/14 שימוש ב-FSP0 -> מקימים חשבונות ברמת התאגיד. שימוש ב-FSS0 -> מקימים חשבון ברמת קוד החברה. שימוש ב-FS00 -> מבצע את שתי הפעולות יחד ! יצירה עם סימוכין – הקמת ישות חדשה על סמך ישות קיימת, למשל רישום ספק, רישום לקוח וכדומה. לחצן החסימה (מנעול) – מונע אפשרות לרשום פקודות יומן בחשבון  [ קראו עוד ]

שיעור 3 – רו"ח דרור נהרי

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2014

שיעור 3 – 2/3/2014 פתיחת כרטיס חדש מבלי להזין פעילות עסקית – אם רוצים לבצע הנפקה למשל, יש צורך להקים כרטיסים / חשבון GL של הון מניות, פרמיה וכדומה. לכל כרטיס יש מספר מאפיינים: מספר כרטיס – ניתן על ידי המשתמש ולא על ידי המערכת, כדי שיבוא לידי ביטוי היגיון נתינת המספר לאותו כרטיס. מאזני  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים