שירן חי

שירן חי

הרצאה 13- ניהול סיכונים

שם הכותב: תאריך: 15 יוני 2014

תרגול למבחן   אסטרטגיות גידור (Hedging) גידור מושלם – גידור מלא של כל החשיפה. גידור חלקי – גידור של חלק מהחשיפה. החברה לוקחת על עצמה סיכון הנובע מתנודתיות של אחוז או שניים ומוכנה לספוג זאת ומבצעת את ההגנה רק מעבר לכך וכנגד תנודות קיצוניות בלבד וזאת בכדי להוזיל את עלויות ההגנה. גידור דינמי – החברה  [ קראו עוד ]

הרצאה 13- סוגיות נבחרות

שם הכותב: תאריך: 15 יוני 2014

תרגול- נושאים שחשוב לדעת   יחסי סמנכ"ל כספים, דירקטוריון מהם תפקידיו וסמכויותיו של הדירקטוריון? מיהם הדח"צים? באילו מקרים יתכן שסמנכ"ל הכספים יידרש לפעול אל מול הדירקטוריון וועדותיו? תפקידי הועדות השונות שהוזכרו בשיעור: הועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ועדת הביקורת וועדת התגמול על פי חוק החברות.   בניית תכניות תגמול כללי: מהי ועדת התגמול? מה מקורה ומהם  [ קראו עוד ]

הרצאה 10- מיסים למתקדמים

שם הכותב: תאריך: 15 יוני 2014

איגודי מקרקעין   סעיף 7- הטלת המס על פעולות באיגוד מקרקעין "המס יוטל על פעולה באיגוד מקרקעין". חברה שהינה איגוד מקרקעין ומתקיימת בה מכירת מניות, אזי כביכול נמכרו המקרקעין. דהיינו, מוצאים למוכר שומת מס שבח ולקונה שומת מס רכישה. בהעברת מניות באיגוד מקרקעין אגב פטירה, אין אירוע מס. דוגמא: מור מחזיקה בחברה בע"מ והחברה שמוגדרת  [ קראו עוד ]

הרצאה9- מיסים למתקדמים

שם הכותב: תאריך: 15 יוני 2014

דחיית מועדי תשלום- פרק 6 בחוק מיסוי מקרקעין   סעיף 50- מכירה החייבת סמס (א) "מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד שהריווח מהן נתון לשומה על פי הפרק הראשון לחלק ב' לפקודת מס הכנסה תהא פטורה ממס". אילו ההכנסה מהמקרקעין כפופה לפקודת מס הכנסה, דהיינו מדובר בהכנסה פירותית, אזי קיים פטור מס שבח. מכאן ניתן  [ קראו עוד ]

הרצאה 8- ניהול סיכונים

שם הכותב: תאריך: 25 מאי 2014

אסטרטגיות באופציות   מבוא כפי שראינו בשיעורים הקודמים, ניתן לקנות ולמכור אופציות לצרכי הגנה שונים. מעבר לאפשרות לקנות או למכור כל אופציה, ניתן לשלב אופציות בינם לבין עצמן וניתן לשלב אופציות עם פורוורד וליצור פוזיציות מורכבות יותר. פוזיציות אלה מכונות "אסטרטגיות באופציות". מטרת אסטרטגיות אלה לתת מענה והגנה מפני התפתחויות צפויות בנכס הבסיס (מט"ח, ריבית,  [ קראו עוד ]

סוגיות נסחרות- הרצאה 10

שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2014

הבראת חברות, התמודדות עם מצבי משבר והתנהלות בעת הקפאת הליכים   אינדיקציות לחברות במצוקה חברות שנקלעות לקשיים פיננסיים מאופיינות בדרך כלל, באחד או יותר מהמאפיינים הבאים: גירעון בהון העצמי הון חוזר שלילי תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת בטווח הקצר מניתוח הדוחות הכספיים האחרונים סביר להניח שנמצא : יחס שוטף קטן מ- 1 תזרים מפעילות  [ קראו עוד ]

סוגיות נבחרות- הרצאה 9

שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2014

תהליך המיזוג לאחר הרכישה- PMI- Post Merger Integration   תהליך ה- PMI ביצוע תהליך ה- PMI יבוצע בשלושה שלבים: ביסוס השליטה התפעולית בגוף הנרכש מיצוי סינרגיות השאת ערך והמשך ניהול רציף   מהלכים נדרשים לביצוע- ביסוס השליטה התפעולית בגוף הנרכש הקמת צוות היגוי אשר מטרתו להוביל ולפקח על תהליך המיזוג הקמת מערך ביצוע וצוותי עבודה  [ קראו עוד ]

סוגיות נבחרות- הרצאה 8

שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2014

רקע- חברות החזקה   מהי חברת החזקות? חברה שמחזיקה בבעלות מלאה או חלקית במניות של חברות אחרות וכמעט אינן עוסקות בפעילות עסקית ישירה. את המאזן של חברות אלו מאפיין סעיף השקעות גדול, השקעה רבה בניירות ערך ורכוש קבוע קטן יחסית.   שיטות לרישום השקעה בחברה – איחוד מלא שיטה המיושמת במקרים של שליטה: החזקה של  [ קראו עוד ]

סוגיות נסחרות- הרצאה 7

שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2014

סוגי ביטוחים נבחרים   ביטוח אבדן רווחים ביטוח אבדן רווחים – ביטוח הנותן כיסוי להפסדים שנגרמו למבוטח או לרווחים שנמנעו משום ששותק עסקו או מפעלו בעטיים של נזק אש וסיכונים אחרים, ונמנעת ממנו האפשרות לנהל את העסק כרגיל בתוך תקופה מסוימת. הנזק העקיף או הנזק התוצאתי אשר נגרם בעקבות הנזק הפיסי לרכוש הינו פעמים רבות  [ קראו עוד ]

סוגיות נסחרות- הרצאה 6

שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2014

סוגיות נבחרות בביטוח ותנאי מסחר   ההיסטוריה של הביטוח מתי הפרט ירצה לרכוש ביטוח?   כיצד עובד ביטוח חברת הביטוח (המבטח) בעצם מנהלת קופה שמשתתפים בה כל אותם גופים (אנשים פרטיים, חברות וגופים משפטיים אחרים) אשר צפויים לנזקים מסוימים. מכספי אותה קופה מפצים את היחידים הסובלים בפועל מאותם נזקים ואשר אלמלא הביטוח לא היו יכולים  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים