מאיה גיל

שיעור 3 – רו"ח ציפי יוסף

iPad
שם הכותב: תאריך: 18 מרץ 2015

שיעור 3 <המשך תנאים לחברת בית> כל רכושה ועסקיה הם החזקת בניינים כל – כל עוד מדובר ברכוש נוסף שהינו אינטגרלי לפעילות החזקת בניינים אז החברה עומדת בתנאי זה. (למשל, אחזקה שוטפת של הבניינים). רכוש שהוא טפל לפעילות העיקרית גם לא יפסול חברה מלעמוד בתנאי. (דוגמא לרכוש טפל – פקדונות, השקעות וכו'). אם למשל מדובר  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: מיסים ב', רו"ח ציפי יוסף

שיעור 2 – רו"ח ציפי יוסף

iPad
שם הכותב: תאריך: 11 מרץ 2015

שיעור 2 חלוקת דיבידנד על ידי חברה משפחתית לפי הדין הישן, חלוקת דיבידנד של חברה מרווחים מתקופה בה הייתה חברה משפחתית, לא תיחשב כאירוע מס. כלומר, רווחים שנצמחו לחברה רגילה בתקופה בה הייתה משפחתית ימוסו בהתאם למשטר המס החל על חברה משפחתית. (הכלל הזה תקף גם היום). פס"ד קרלוס בגס – מדובר בחברה שהייתה חברה  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: מיסים ב', רו"ח ציפי יוסף

שיעור 1 – רו"ח ציפי יוסף

iPad
שם הכותב: תאריך: 09 מרץ 2015

שיעור 1 מיסוי תאגידים מיוחדים סעיף 64א – חברה משפחתית הסעיף עבר תיקון (תיקון 197) שהינו בתוקף מ2014. אנו נלמד את החוק החדש עם נגיעות של החוק הישן. (בבחינה נידרש לענות לפי החוק החדש). הגדרה – חברה משפחתית הינה חברה לכל דבר ועניין. כלומר, ע"פ הדין הכללי מתייחסים אליה כאל חברה רגילה, כל הזכויות והחובות  [ קראו עוד ]

שייך לנושאים: מיסים ב', רו"ח ציפי יוסף

שיעור 13 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 25 ינואר 2015

שיעור 13 2 יתרונות לעיכבון: 1)      פן המיידי – מאפשר לנושה להפעיל לחץ על החייב (בכך שהוא מעכב את הנכס של החייב עד שהחייב יפרע את החוב) 2)      פן בטוחתי – נותן עדיפות על פני נושים אחרים: סעיף 1 לפקודת פשיטת רגל – מגדיר נושה מובטח – מי שבידו שעבוד או עיכבון על נכסי החייב  [ קראו עוד ]

שיעור 13 – רו"ח רוזית אורנבוך

שם הכותב: תאריך: 20 ינואר 2015

שיעור 13 <המשך חוק הביקורת הפנימית> הממונה על המבקר הפנימי: (סעיף 5 לחוק הביקורת הפנימית) הממונה על המבקר הפנימי במשרד ממשלתי יהיה השר הממונה על המשרד או מנכ"ל המשרד. הממונה על המבקר הפנימי באגף החשב הכללי במשרד האוצר יהיה החשב הכללי. הממונה על המבקר הפנימי בבנק ישראל יהיה נגיד הבנק. למי מגיש המבקר הפנימי את  [ קראו עוד ]

שיעור 12 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 18 ינואר 2015

שיעור 12 שעבודים לפי פקודת החברות פקדות החברות כאן נדבר על שעבודים שיוצרת חברה. השעבוד נותן לנושה הפעלת לחץ על החייב וכן, עדיפות במקרה של פירוק החברה (נושה מובטח) כדי להיות נושה מובטח (שלא דרך הפקדה) ישנם הסדרי רישום: סעיף 178 – הנושה צריך לדאוג לרשום את השעבוד ברשם החברות (לא ברשם המשכונות) אחרת לא  [ קראו עוד ]

שיעור 12 – רו"ח רוזית אורנבוך

שם הכותב: תאריך: 13 ינואר 2015

שיעור 12 תקן ביקורת אב מספר 9 – בקרה פנימית "רואה החשבון יערוך סקר על מידת הבקרה הפנימית הקיימת בגוף המבוקר להלכה ולמעשה, ויביאנה בחשבון בעריכת תוכנית הביקורת וקביעת היקף הבדיקות". כלומר – תקן 9 מתקני ביקורת ודיווח (הכלליים) של לשכת רואי חשבון בישראל קובע כי רואה החשבון המבקר יערוך סקר על נאותות הבקרה הפנימית  [ קראו עוד ]

שיעור 11 – עו"ד נאוה קורמן

שם הכותב: תאריך: 08 ינואר 2015

שיעור 11 דוגמא להתלבטות לגבי סעיף 2(ב): מכר חוזר – א' לקח הלוואה מב' וטרם שילם לו. ב' דואג שא' לא יחזיר את החוב ולכן נכרת ביניהם חוזה מכר עם תנאי מפסיק. הדירה כרגע שייכת לב', אך אם א' ישלם את חובו תוך חצי שנה הסכם המכר יבוטל. לפי הגישה הצרה – סעיף 2(ב) לא  [ קראו עוד ]

שיעור 11 – רו"ח רוזית אורנבוך

שם הכותב: תאריך: 06 ינואר 2015

שיעור 11 תקן אב ביקורת מספר 7 – זהירות "הביקורת תבוצע בזהירות מקצועית ראויה" בהתאם להוראות תקן אב ביקורת מספר 7, רואה החשבון נדרש לבצע את העבודה בעירנות הדרושה, תוך נקיטת כל האמצעים הסבירים, בקפידה ותוך תכנון מראש כך שאין להסתפק בביצוע טכני ושגרתי של העבודה. רשלנות היא ההיפך מזהירת. חובתו של רואה החשבון הינה  [ קראו עוד ]

שיעור 10 – רו"ח רוזית אורנבוך

שם הכותב: תאריך: 06 ינואר 2015

שיעור 10 הערכת שווי תקנה 3(5) – אי התלות תיפגע כאשר הדוח הכספי של הלקוח כולל פרטים המבוססים על הערכת שווי או חוו"ד שנתן רו"ח המבקר כדלהלן: 1)      הערכת שווי כלכלי של נכס או התחייבות 2)      קיומן של זכויות בנכסים או קיומן של התחייבויות. ק.ב.ע. – קיום של הנכס, בעלות על הנכס (בפן המשפטי), ערך.  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים