מור הבדלה

רו"ח אריאל פטל – שיעור 8

שם הכותב: תאריך: 04 מאי 2015

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 8 בקורס "ביקורת דו"חות כספיים" מתאריך 4.5.15 לצפייה בסיכום השעור לחצו כאן: שיעור 8- רוח אריאל פטל

שיעור 7 – רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 27 אפריל 2015

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 7 בקורס "ביקורת דו"חות כספיים" מתאריך 27.4.15 לצפייה בסיכום השעור לחצו כאן: שיעור 7- רוח אריאל פטל

שיעור 6 – רו"ח אריאל פטל

iPad
שם הכותב: תאריך: 20 אפריל 2015

אתם/ן מוזמנים /ות לקרוא את סיכום שעור מספר 6 בקורס "ביקורת דו"חות כספיים" מתאריך 20.4.15 לצפייה בסיכום השעור לחצו כאן: שיעור 6- רוח אריאל פטל

שיעור 5 – רו"ח אריאל פטל

שם הכותב: תאריך: 16 אפריל 2015

שיעור 5   סעיף 6 – נסיבות בלתי צפויות – נסיבות בלתי צפויות בהן הנוכחות במפקד היא כן מעשית אבל לא ניתן להגיע למפקד כרגע – 1. מפקד מלאי באזור בו ישנה לחימה. 2. תאונה בדרך. 3. אסונות טבע. לדוגמא – ענן אבק וולקני בעקבות התפרצות הר געש שלא מאפשר טיסות למקום, צונמי, וכו'. 4.  [ קראו עוד ]

שיעור 4 – רו"ח אריאל פטל

שם הכותב: תאריך: 16 אפריל 2015

סעיף המלאי – מההיבט החשבונאי – IAS2 ( תקן ישראל 26)- קובע את הטיפול החשבונאי בנושא המלאי בדבר כללי הכרה, מדידה, גילוי והצגה בדוחות הכספיים, התקן תורגם לתקן חשבונאות ישראל מספר 26. מלאי הוא נכס, המוחזק למכירה כמוצר מוגמר או בעיבוד, או כחומר גלם. מלאי יכול להיות מסווג כבלתי שוטף במקרים בהם הוא לא עתיד  [ קראו עוד ]

שיעור 5 – רו"ח יוסי גולן

שם הכותב: תאריך: 16 אפריל 2015

שיעור 5 הכרה בהפסד צפוי – כאשר העלויות הצפויות הכוללות הכרוכות בביצוע חוזה הקמה עולות על סך ההכנסות הכוללות הצפויות -> צפוי הפסד מהפרויקט, אזי יש להכיר מידית בכל ההפסד הצפוי בדוח רווח והפסד כהוצאה (בגלל עקרון הזהירות) וזאת ללא קשר לשיעור ההשלמה, אפילו אם טרם התחלנו בביצוע העבודה. יש ליצור הפרשה להפסד כאשר מתקיימים  [ קראו עוד ]

שיעור 4 – רו"ח יוסי גולן

שם הכותב: תאריך: 16 אפריל 2015

שיעור 4 עלות מצטברת שניתן להכיר ברווח והפסד = עלות כוללת חזויה * שיעור השלמה עלות שניתן להכיר ברווח והפסד בתקופה הנוכחית = עלות מצטברת שניתן להכיר ברווח והפסד – עלות מצטברת שניתן היה להכיר ברווח והפסד בתקופה הקודמת.   דוגמא – נניח שיש פרויקט שהתחיל ב- 1.1.13 עם הכנסות כוללות חזויות של 10,000 ₪,  [ קראו עוד ]

שיעור 3 – רו"ח יוסי גולן

שם הכותב: תאריך: 15 אפריל 2015

חוזי הקמה – IAS11 התקן מתייחס לטיפול החשבונאי בהכנסות ובעלויות הקשורות לחוזי הקמה, כאשר תחילת העבודה (תחילת הביצוע) הינה בתקופה חשבונאית אחת וסיומה בתקופה חשבונאית אחרת. הסוגיה העיקרית בפעילויות אלה הינה אופן ההקצאה של ההכנסות ושל העלויות בין התקופות החשבונאיות שעל פניהן נמשכת העבודה. התקן קובע מתי הכנסות לפי חוזה ועלויות לפי חוזה יוכרו כהכנסות  [ קראו עוד ]

שיעור 3 – רו"ח אריאל פטל

שם הכותב: תאריך: 16 מרץ 2015

שיעור 3   סעיף השקעות בביקורת סעיף השקעות יש להתייחס להיבט החשבונאות וכן להיבט הביקורת.   היבט החשבונאות IAS 39, IAS 27+28- חברות ציבוריות גילויי דעת 68, 57- חברות פרטיות   בדרך כלל השקעות בני"ע משועבדות לבנקים כנגד הלוואות אם ישנן, וחובה לתת גילוי נאות בדו"חות הכספיים לכל שעבוד.   היבט הביקורת אין תקן ביקורת  [ קראו עוד ]

שיעור 2 – רו"ח יוסי גולן

שם הכותב: תאריך: 11 מרץ 2015

שיעור 2   דוגמה לחכירה מימונית מחכיר רכש נכס בעלות 140,000 ₪. במקביל לרכישה התקשר בהסכם חכירה לגביו. בהסכם החכירה נקבע כי הנכס יוחכר לתקופה של 10 שנים תמורת 10 תשלומים שנתיים שווים בסך 18,000 ₪ כל אחד המשולמים בתום כל שנה. הריבית הגלומה בעסקה 4.85%.   השקעה גולמית- 18,000*10=180,000 כל התשלומים שמקבלים לא מהוונים.  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים