ליטל יוחפז

ליטל יוחפז

דיני תאגידים שיעור 13 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 01 יולי 2014

נושא אחד-עשר פירוקים המקור הרלוונטי: "פקודת החברות" ס'244 – איך חברה יכולה להגיע לפירוק? סוף הליך הפירוק הוא מחיקתה של החברה מרשם החברות. הפירוק יכול להיות או פירוק בידי ביהמ"ש או פירוק מרצון. כלומר יתכן כי החברה עצמה תבקש להתפרק מרצונה, אך במרבית המקרים גורמים אחרים מבקשים לפרק את החברה. כשהחב' תרצה להתפרק מרצונה זה  [ קראו עוד ]

דיני תאגידים שיעור 12 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 01 יולי 2014

  שיעור 12 – 21.05.2014 תביעות שיכולים בעלי המניות לממש   תביעות שיכולים בעלי המניות לממש: תביעה נגזרת – זכות שקיימת לבעמ"נ. תביעה ייצוגית נדון במה שרלוונטי לדיני חברות.   המקור הרלוונטי: פרק 3 בחוק החברות החל מס'194 – "התביעה הנגזרת והייצוגית" בעבר סימן ב' לפרק זה היה שייך גם לתביעה ייצוגית, אך הוא נמחק  [ קראו עוד ]

משפט מסחרי ב' שיעור 13 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 18 יוני 2014

שיעור 13 – 28.05.2014 נושא שביעי בקורס חוק כרטיסי חיוב   ס'1 – הגדרת כרטיס אשראי "כרטיסי אשראי" – לוחית או חפץ אחר לשימוש חוזר המיועדים לרכישת נכסים מאת ספק ללא תשלום מיידי של התמורה; כשאנחנו מבקשים כרטיס אשראי מחברת האשראי (לא משנה אם נעשה דרך בנק או ישירות מול חב' האשראי) בסופו של דבר אנחנו  [ קראו עוד ]

משפט מסחרי ב' שיעור 12 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 18 יוני 2014

  שיעור 12 – 21.05.2014 נושא שישי בקורס המחאת זכות והמחאת חיוב   המקור הרלוונטי: "חוק המחאת חיובים". החוק קובע שני הסדרים לפירעון חוב: המחאת זכות המחאת חיוב   ס'1 – מה זה המחאת זכות? המחאת זכות 1.    (א)  זכותו של נושה, לרבות זכות מותנית או עתידה לבוא, ניתנת להמחאה ללא הסכמת החייב, זולת אם נשללה או  [ קראו עוד ]

דיני תאגידים שיעור 11 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 17 מאי 2014

שיעור 11 – 14.05.2014 המשך עסקאות עם בעלי עניין – פרק חמישי בחוק החברות   פס"ד מחוזי בת"א בנושא עניין אישי שלילי (כלומר כשצד אחר מעלה אותו) מיום 30.4.13: פס"ד כמיפל נגד ניו פארם השקעות חברת כמיפל היא חברה שמתעסקת ביבוא, הפצה ושיווק של מוצרים קוסמטיים ורפואיים שמיועדים למכירה בבתי-מרקחת ופארמים למיניהם. ניו-פארם גם כן  [ קראו עוד ]

משפט מסחרי ב' שיעור 11 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 17 מאי 2014

שיעור 11 – 14.05.2014 המשך שעבודים ע"פ פקודת החברות שסל"ן – המשך: כשיש שעבודים צפים על חברה עם מגבלות, עניינית ועסקית לא ניתן לקנות נכסים ולשעבד אותם ספציפית ללא ס'169(ד). המחוקק קובע ש"נצבע" את ההלוואה הזאת בצבע, ואז יקבע כי השסל"ן הזה יגבר על שעבוד צף (גם אם השעבוד הצף הוא עם מגבלה). גיבוש השעבוד  [ קראו עוד ]

דיני תאגידים שיעור 10 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 08 מאי 2014

שיעור 10 – 07.05.2014 עסקאות עם בעלי עניין – פרק חמישי בחוק החברות     עסקאות מיוחדות שמצריכים אישורים מיוחדים. כדי לדעת ולהבין מהן עסקאות עם בעלי עניין, חייבים להבין כמה הגדרות בחוק: ס'1 לחוק מגדיר; "בעל מניות מהותי", "בעל עניין" ו"דבוקת שליטה":  "בעל מניה מהותי" – מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות  [ קראו עוד ]

משפט מסחרי ב' שיעור 10 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 08 מאי 2014

שיעור 10 – 07.05.2014 המשך ערבות הערה בקשר לבוחן: כשלון תמורה בסכום קצוב/סכום בלתי קצוב – כרגע לא בחומר. אם זה יהיה במבחן אנחנו נעודכן מראש. הלכת גויסקי – כן צריך לדעת (כן דיברנו על המהות של מה קורה אם כשלון התמורה הוא לפני או אחרי הסיחור של הצ'ק, רק שלא נאמר במפורש שזוהי הלכת  [ קראו עוד ]

דיני תאגידים שיעור 9 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 30 אפריל 2014

שיעור 9 – 30.04.2014 המשך אחריות נושאי משרה בתאגיד – עם המתרגלת דניאלה **תזכורת משיעור קודם** לנושא משרה יש 2 חובות עיקריות שחלות עליו: חובת הזהירות – ס'252-ס'253 – הכוונה היא לעוולת הרשלנות, שנושא משרה לא התרשל בתפקידו. המקור לחובה זו היא פקודת הנזיקין. על הנושא המשרה לפעול בזהירות ובמיומנות. חובת האמונים – ס'254-ס'257 –  [ קראו עוד ]

משפט מסחרי ב' שיעור 9 ליטל יוחפז

iPad
שם הכותב: תאריך: 30 אפריל 2014

שיעור 9 – 30.04.2014 המשך ערבות – עם המתרגלת דניאלה   ס'7 – טענות הגנה של החייב טענות הגנה 7.    (א)  כל טענה שיש לחייב כלפי הנושה בקשר לחיובו עומדת גם לערב.            (ב)  התיישנה התביעה נגד החייב, מתיישנת גם התביעה נגד הערב, אם לא התיישנה לפני כן.   ס'7(א) – כל טענה שיש לחייב כלפי הנושה בקשר לחיובו  [ קראו עוד ]

תואר ראשון
תואר שני
מרצים