שם הכותב: תאריך: 15 ינואר 2014

תרגול: אבי דגן

המשך שאלת המועצה משיעור קודם:

שאלת מועצה מועד סתיו 2012- שאלה מספר 3:

בשיעור הקודם עשינו תזרים חזוי ומצאנו את ששווי הפעילות 3,526,796.-> קיבלנו את זה לאחר ההיוון + מודל גורדון.


עד לפה מצאנו את מספר 1- שווי פעילות.

כעת נמצא את הנכסים העודפים, נפחית התחייבויות

פיננסיות ונקבל את ההון העצמי הכלכלי שזה הנדרש שלנו בעצם.

נכס עודף- הגדרה: כל פריט במאזן שאינו משמש את החברה לצורך פעילותה השוטפת לשמה הוקמה החברה ייחשב לנכס עודף. לדוגמא: נדל"ן להשקעה, השקעות בניירות ערך, מוניטין, מזומנים שלא משמשים לפעילות שוטפת.

מציאת נכסים עודפים:

נחפש את כל הפריטים שהם לא משמשים לפעילות השוטפת של החברה. לפעמים יגידו לנו במפורש ולעיתים לא- נפעיל שק"ד.

בנתון של נדל"ן להשקעה אומרים לנו שיש לחברה נדל"ן ששווי 500,000 ₪. האם נדל"ן להשקעה זה נכס עודף? החברה עוסקת במוצרי מזון ולכן זה נכס עודף. נכסים עודפים זה בעיקר כאלו שקשורים בהשקעות.

כמו כן יש לחברה קרקע – אומרים לנו שבספרים של החברה הקרקע שווה 300,000 אבל השווי שוק 550,000. אותנו מעניין תכלס כמה הקרקע שווה היום, כי אני מוכרת לפי הערכים בשוק ולכן מבחינתנו השווי של הקרקע הוא 550,000 ₪.

אם נמכור את הקרקע, מס הכנסה ירצה לגזור קופון, אנחנו קנינו בעלות היסטורית של 300 האם זה אומר שאנ מחזיקה נכס שיניב לי 550 אלף? לא. נשלם על הפער בין התמורה לשווי הפנקסני מס, ולכן זה כך:

(550,000-300,000)*25% – 550,000 = 487,500.

בנוסף יש לנו השקעה מוחזקת לפידיון- השווי שוק של ההשקעה נתון לנו 28,000. ה30,000 בגין ההשקעה זו עלות היסטורית, כלומר אני הולכת למכור במחיר נמוך מהעלות ההיסטורית שלי ולכן יש לנו מגן מס!

אז יש לנו 28 + מגן המס. הפסד -> מגן המס.

28,000+ (30,000-28,000)*25% = 28,500.

יש לנו פריט נוסף של מזומנים ושווה מזומן- 30,000 מיועד לחלוקה לבעלים ולכן זה לא משמש לפעילות שוטפת ולכן זה נכס עודף. למה מזומן זה נכס עודף? המזומן נכנס לנו להון החוזר. אם יש מזומן שהוא לא מייצר הכנסה שהוא הולך לבעלים אז הוא לא מעניין את הפעילות השוטפת שלנו.

אם אנחנו בעלי המניות של החברה יש 30,000 ₪ שאנחנו הולכים לקבל אותם, האם אכפת לנו כמה השווי פעילות של החברה בהתחשב באותו מזומן? לא. זה לא אינדיקציה בשביל לעשות שווי פעילות של החברה, זה לא משמש לפעילות השוטפת הוא יוצא עוד מעט לבעלים ולכן מדובר בנכס עודף.

סה"כ נכסים עודפים:

נדל"ן להשקעה 500,000

קרקע 487,500

השקעה מוחזקת לפידיון 28,500

מזומן צפוי לחלוקה 30,000

———————————–

סה"כ 1,046,000

  • למה אין את היבט המס בנדל"ן להשקעה? זה מגולם כבר בתוך הרווח והפסד ולכן אנחנו לא צריכים לתת ביטוי נוסף לכך. ה500,000 של הנדל"ן להשקעה מופיע כך בספרים!
  • בפתרון שהועלה לנו רשום בטעות בנדל"ן להשקעה 450,000, אבל הנכון זה 500,000 כמו שרשמנו פה.

אז יש לנו נכסים עודפים 1,046,000.

כעת נחשב את ההתחייבויות הפיננסיות:

התחייבויות פיננסיות- הגדרה: התחייבות פיננסית היא התחייבות המתייחסת לכלל הפריטים בחברה המצביעים על הקרבה כלכלית בעתיד (תזרים שלילי) שצפוי להתקיים.

יש לשים לב שמדובר בהתחייבויות הנושאות ריבית כגון: הלוואה, אג"ח ועוד.

יש לציין שהתחייבויות פיננסיות מתייחסות גם להתחייבויות שאינן נושאות ריבית אך מדובר בהתחייבות שאינה לצורך פעילות שוטפת כגון: אופציה התחייבותית או כל מכשיר מגדר שיש לחברה המסווג כהתחייבות. למשל החברה הנפיקה אופציה צמודה למדד זה פריט התחייבותי.

ספקים וזכאים לא נושאי ריבית ולכן זה לא התחייבות פיננסית.

נאתר את כל ההתחייבויות הפיננסיות ונחשב את השווי ההוגן שלהן:

הלוואה- אומרים לנו שלקחנו הלוואה בסכום של 480,000 ₪, צפוי להיות משולם ב4 תשלומי קרן שווים, ריבית 8% וריבית השוק באותו יום היא בכלל 7%. בשביל לעשות ערך נוכחי להלוואה נשתמש בריבית השוק.

נבצע הערכת שווי לחברה:

4

12/15

3

12/14

2

12/13

1

12/12

0

120,000

120,000

120000

120,000

קרן

9,600

19,200

360,000*8% = 28,800

480,000*8%= 38,400

ריבית

8%

129,600

139,200

148,800

158,400

תשלום

נהוון את הכל לסוף השנה, ריבית 7%! מהוונים לפי ריבית שוק, מוצאים PV: 490,505.

זה לסוף 2011!

ה480,000 זה אחרי שכבר שילמנו תשלומים נותרו לנו עוד 4 תשלומים שנשלם אותם בהתאם לתאריכים בטבלה.

למה עושים הערכת שווי להלוואה?

יש שוק שלם שמגלגל למעלה ממיליארד עסקאות איגוח. לחברה יש הלוואה של 480,000 ₪, ברגע שיש הלוואה דומה עם 7% אפשר לסחור בה. התחייבו לקחת הלוואה לפי 8% וכעבור תקופה היא ירדה ל7% יש כאלה שיסכימו לעזור ולסגור את ההלוואה כי הריבית היא נמוכה יותר.

כמה ההתחייבות שלנו בפועל בספרים? 480,000. ואם אומרים לנו תבוא תשלם 490,505 נמחל לך על הסכום, ולכן נפסיד מזה. ולכן השווי לא בדיוק 490,505. אלא 490,505 + מגן המס.

כלומר 490,505 זה החוב הפיננסי נכון לערכים של היום, בספרים הוא רשום לי 480,000. ולכן אם שילמנו 490,505 על חוב של 480,000 זה אירוע מס לכל דבר, מס הכנסה מכיר לנו בהפסד הזה! ולכן הפסד -> מגן מס.

לפיכך ההתחייבות שלנו סה"כ זה 490,505 + מגן המס ולכן:

490,505- (490,505-480,000)*25%= 487,879.

  • לשים לב שעושים מינוס, כי זו התחייבות! ההתחייבות קטנה בגובה מגן המס.

כעת נסכם את השאלה ונמצא הון עצמי כלכלי:

3,526,796 זה שווי הפעילות

+ 1,046,000 זה נכסים עודפים

פחות 487,879 זה התחייבויות פיננסיות

————————–

סה"כ 4,084,918 שזה ההון העצמי הכלכלי!

מצגת מספר 3- יחסים פיננסים

מזה יחסים פיננסים?

כל חברה שרוצים לנתח אותה אפשר לנתח בכמה רמות. נבנה מדדים, ולפיהם נבחן את מצבה של החברה.

1. יחס הנזילות– איך החברה יכולה לכסות את ההתחייבות באמצעות הנכסים שלה.

א. יחס שוטף– היחס השוטף שלנו זה הרכוש השוטף חלקי התחייבויות שוטפות. ככל שהרכוש השוטף גבוה מההתחייבויות השוטפות. אם היחס קטן מ1 זה אומר שלחברה אין מספיק נכסים שוטפים שיכסו את ההתחייבויות השופטות ולכן ככל שהיחס גבוה יותר (גבוה מ1) כך יחס הנזילות גבוה יותר.

הנוסחא:

רכוש שוטף

————– = יחס שוטף

התחייבויות שוטפות

ב. יחס מהיר– זה יחס יותר שמרן. יחס קצת יותר נוקשה. הוא אומר אני רוצה לדעת את יכולתה של חברה לעמוד בהתחייבויות השוטפות שלה ללא המלאי! למה זה ללא מלאי? כי את המלאי אני לא יכולה למכור מתי שבא לי. לא בטוח שאצליח למכור את כל המלאי שיהווה כיסוי עבור ההתחייבויות שלי.

הנוסחא:

רכוש שוטף ללא מלאי

—————– = יחס מהיר

התחייבויות שוטפות

ג.
רמת נזילות מיידית- זה היחס הכי נוקשה! הוא אומר תן לי את היחס שבין המזומנים ושווה המזומנים והניירות ערך הסחירים מתוך ההתחייבויות השוטפות. זה הכסף שאני יכולה להביא "מחר בבוקר" בלי קושי בכלל.

הנוסחא:

מזומנים ושווה מזומנים + ניירות ערך סחירים

———————————– = רמת הנזילות המיידית

התחייבויות שוטפות.

  • איפה נקבל תוצאה הכי גבוהה? ביחס השוטף כי יש בו במונה יותר פריטים, והתוצאה הנמוכה תהיה ברמת הנזילות המיידית.

ד. תזרים המזומנים ביחס למכירות:

הנוסחא:

תזרים מפעילות שוטפת

—————- = תזרים ביחס למכירות

מכירות שנתיות

  • לצורך העבודה מספיק לנו יחסים א-ג. אין צורך ביחס הרביעי.
  • לתת מסקנה לכל ניתוח. "יש החמרה / יש הרעה/ שיפור צמיחה".

2. יחס רווחיות

א. שיעור רווח נקי- זה היחס של הרווח הנקי חלקי המכירות.

ננטרל הכנסות או הוצאות שהן חד פעמיות– נניח שבשנה מסוימת שיעור הרווח הנקי מתוך המכירות עומד על 10% ובשנה לאחר מכן יש קפיצה חד פעמית "רעשים" ונתעלם מכך. נבנה שיעור רווח נקי ללא אותו "רעש" לא נתייחס לאירועים שהם חד פעמיים.

מה הכוונה שיעור רווח נקי של 10%? הכוונה שעל כל שקל מכירות נשאר לי 10 אג' בכיס, כלומר נשאר לי 10%.

הנוסחא:

רווח נקי

————— = שיעור רווח נקי

מכירות שנתיות

ב.
שיעור רווח תפעולי- מראה את הרווחיות התפעולית של החברה.

הנוסחא:

רווח תפעולי

———— = שיעור רווח תפעולי

מכירות שנתיות

  • מקובל להניח כי בטווח הארוך שיעור הרווח התפעולי של החברות הפועלות באותו ענף יהיה דומה.
  • לא לשכוח לנטרל הכנסות / הוצאות אחרות ברווח התפעולי!

ג. שיעור ה EBITDA-

זה רווח תפעולי בנטרול פחת והפחתות.

בתוך הרווח התפעולי יש לנו פחת שמקטין את הרווח, יש לנו בתוך עלות המכר ובתוך הנהלה וכלליות אז ה EBITDA אומר תן לי את הרווח תכלס של החברה.

הפחתות הכוונה לירידות ערך, הפרשה לירידת ערך של מלאי. גם את זה ננטרל.

  • כיוון שצריכים לנטרל מינוס אז נחבר!

EBITDA
______

מכירות שנתיות

מה היחס יותר גבוה EBITDA או שיעור הרווח התפעולי? EBITDA! כי הוספנו לו בחזרה את הפחת וההפחתות.

  • גם ב EBITDA ננטרל את ההכנסות וההוצאות האחרות כי אנחנו יוצאים מהרווח התפעולי!

ד.
תשואה על ההון ROE- מודד את התשואה של המשקיע על הון החברה.

הנוסחא:

רווח נקי

——————- = התשואה על ההון

ממוצע י.פ וי.ס של ההון העצמי

הרווח הנקי מתייחס לתקופה וההון העצמי מתייחס לנקודת זמן מסוימת. ולכן מה שאנחנו עושים כדי להתאים את המונה למכנה זה מממוצע! לוקחים את ההון י.פ הון י.ס מחברים ומחלקים ב2!
שבע − = 1

תואר ראשון
תואר שני
מרצים