שם הכותב: תאריך: 15 ינואר 2014

תרגול- שאלות מועצה:

שאלת מועצה מועד סתיו 2012- שאלה מספר 3:

המטרה שלנו בהערכות שווי היא למצוא את ההון העצמי הכלכלי.

נכסים פיננסים 2

התחייבויות פיננסיות 3

שווי פעילות 1 (80% מהניקוד)

הון עצמי כלכלי 4

שלבי עבודה למציאת ההון העצמי הכלכלי:

1. נמצא את השווי פעילות של החברה.

2. נכסים עודפים.

3. התחייבויות פיננסיות.

4. ולבסוף נעשה חישוב 1+2 פחות 3 =4 שזה ההון העצמי הכלכלי.

בנדרש ביקשו מאיתנו לחשב את השווי של החברה על פי היוון תזרים מזומנים.

השיטה אומרת תניחו שהחברה תחיה לנצח ותחת ההנחה הזאת נהוון את תזרימי המזומנים העתידיים של החברה ונעשה לזה ערך נוכחי. כלומר הנחת היסוד שמדובר בעסק חי , עושים היוון מהערכים העתידיים לערך נוכחי.

נבנה דוח רווח והפסד, עם תחזית לכל השנים קדימה.
אנחנו רואים שיש לנו דוח רווח והפסד ומאזן. נקודת המוצא שלי זה הכנסות ממכירות שב2011 זה 3,500,000.

2011201220132014 ואילך(1)
הכנסות ממכירות3,500,000
נתון3,966,2704,457,511(2)
עלות המכר:חומרי גלם1,400,0001,665,8331,916,730שכר עבודה650,000701,956756,694פחת (****)(3)
הוצאות מכירה ושיווק: (280,000)
נתון ( 312,173)(348,813)(4)
הוצאות הנהלה וכלליות:משכורת (450,000) גדלה כל שנה ב3% (463,500)(477,405) אחרות(170,000)(192,647)(216,508)פחת(190,000)(210,000)(230,000)סיכום ביניים = רווח תפעולי—————-
360,000————–
420,161————–
511,361מיסים על הכנסה(57,600)(105,040)(127,840)רווח לאחר מס
כל זה על בסיס צבירה ולא מזומן ולכן ננקה ממנו כל מה שלא במזומן= הון חוזר. להפוך את הכל על בסיס מזומן בלבד!—————-
302,400—————-
315,161—————
383,521
הון חוזר(56,880)
במינוס כי יש גידול בהון החוזר וזה בעצם פחות מזומנים!(58,512)נטרול פחת 190,000210,000
230,000

רכישת רכוש קבוע
אומרים לנו בסעיף של ר"ק שהחברה צופה לשלם בשנה הבאה לרכוש ר"ק בעלות של 240 ו260. איך התשלום יבוצע ? לא אומרים לנו. אבל ההנחה שזה במזומן אז בשנה הזאת עלינו להפחית את הכסף שייצא על הרכוש הקבוע(240,000)(260,000)רווח נקי217,619255,709ניקח את הרווח הנקי של 2013 ונגדיל אותו ב1.5%. כיוון שנתון לנו שהתזרים גדל ב1.5%=
299,434
נטפל בסעיף המכירות באופן אופקי ואחר כך נעבור לסעיפים האחרים.
נסתכל על הנתונים הנוספים:
החברה פועלת בישראל בלבד . בשנת 2011 מהוות הכנסות החברה 20% משוק המזון בו החברה פועלת. החברה מעריכה כי נתח השוק יגדל ל22% ב2012 ול24% בשנת 2013.

ביאור 1 הכנסות-
2011 – 3,500,000 נתון
2012- ה 3,500,000 מייצגים 20% של נתח שוק, אנחנו צפויים לגדול ל22% ולכן נעשה
3,500,000
———- * 22% = זה האחוז הנתח ב2012 אבל האחוז הזה צריך לגדול ב2% כי קיימת צמיחה של השוק
20% הזה והאוכלוסייה צריכה לגדול באחוז 1. אז 3,500,0000 חלקי 20% זה סך השוק *
22% זה החלק שלי מתוך הסך הכל* 1.02 * 1.01 = 3,966,270.

2013- יוצאים משנת 2012 ונחלק ב22% שזה האחוז הישן, נכפול באחוז החדש 24% וגם הוא גדל ב1.02 כפול 1.01 ונקבל:
3,966,270
———– * 24% * 1.01* 1.02 = 4,457,511
22%

2014-
השנה האחרונה שאנחנו אמורים לטפל בה זאת 2014, איך יודעים? ב2013 עדיין יש צמיחה אנחנו רוצים להגיע לשנת ההתייצבות. בסעיף 14 בנתונים הנוספים- נתון לנו שיש התייצבות, ברגע שאני מגיעה להתייצבות מבחינתנו זה הרווח התזרימי המייצג שלי. בהמשך גם בפתרון שפורסם לא באמת כותבים ב2014 מספרים, הרי אם כל המספרים גדלים ב1.5% אז מספיק שניקח את האחרון ונגדיל ב1.5 זה יקיים את כל הגידולים של כל ההכנסות והעליות. 2014 הוא הרווח המייצג שלי.

ביאור 2- עלות המכר
עלות המכר כוללת מספר תתי סעיפים. ניקח כל סעיף ונבדוק את הגידול/ קיטון כפי שהוא מתנהג בכל מרכיב בעלות המכר. בנתוני השאלה אומרים לנו בסעיף 2 : עלות המכירות מורכבת מעלות חומרי גלם, שכר עבודה ופחת. אנחנו חייבים לפלח בין כל תתי הסעיפים.

אומרים לנו שחומרי הגלם של החברה נשארים תמיד 40% מההכנסות של החברה. (מסך המכירות).

חומרי גלם:
2011- החומרים גלם מהווים 40% מ3,500,000 שזה יוצא 1,400,000.
2012- החומרי גלם ב2012 מהווים כבר 42% ממחזור המכירות שזה:
42% * 3,966,270 = 1,665,833
2013- 43% * 4,457,511 = 1,916,730

שכר עבודה:
שורה שלישית של סעיף 2:
2011-
סך הכל עלויות המכר 2,200,000. נפחית מסך הכל העלויות את חומרי הגלם של 2011 שזה 1,400,000 ומזה נוריד את הפחת של אותה שנה (שנתון בסעיף 2 בשאלה) שזה 150,000 = 650,000.
2012-
אומרים לנו ששיעור המרכיב הקבוע בתוך שכר העבודה הוא 40% והמשתנה הוא 60%.
כלומר 40%*650,000 = 260,000 זה הקבוע. ו390,000 זה המשתנה.
כל היחסים שאנחנו בונים הם מתוך ההכנסות.
ההכנסות בשנת 2012 הם 3,966,270, אומרים לנו שהמרכיב של העלויות הקבועות הוא 40% ולכן:
3,966,270 * (650,000*60% חלקי 3,500,000) = 390,000 חלקי 3500,000 = 11.142%. לקחנו את המרכיב המשתנה חילקנו אותו במחזור המקורי שלי ומצאנו את האחוז המשתנה (הקבוע) שאותו נכפול באחוז המכירות של אותה שנה.
בנוסף יש לנו גם 40% מ 650000 שזה בעצם קבוע. סה"כ משתנה + קבוע = 701,956.

2013-
יש לנו משתנה וקבוע גם פה.
במשתנה באיזה אחוז נשתמש ? ב11.142% שהוא הקבוע, שאותו אני אכפול במחזור המכירות של 2013.
הקבוע נשאר כמו כל השנים 40%*650,000
המשתנה:
4,457,511 * (60%*650,000 חלקי 3,500,000)
סה"כ משתנה + קבוע = 756,694.

פחת:
נתון מספר 9- אומרים לנו שהפחת ב2011 מסתכם ל150,000. נשים כוכבית ונדבר על זה בסוף.

עוברים לסעיף 3 בשאלה- שעוסק במכירה ושיווק.

ביאור 3 – מכירה ושיווק:
שנת 2011- נתון 280,000
שנת 2012-
אומרים לנו ששנת 2012 כוללת 20% מה280,000 המקורי הקבוע , ו80% זה משתנה. אומרים לנו לגבי המרכיב הקבוע שהוא נשאר קבוע גם ב2012. המשתנה אומרים שהוא תלוי באחוזים על פי המדרג שנתון לנו בנתוני השאלה. בנתונים אומרים לנו שיש לנו בעצם קפיצות- על כל השקלים בין 0 ל3.5 מיליון האחוז הוא 6.4% וכך על פי הטבלה.
ניקח את המחזור ונכפול במשתנה:
20% * 280,000 + 3,500,000*6.4% + 466,270* 6.9% = 312,173
לקחנו את ה 3,966,270 פיצלנו את זה ל 3,500,000 ול466,270 ואת כל אחד מהם כפלנו באחוז ההוצאות המשתנות כפי שנתון לנו בטבלה בסעיף 3 בשאלה.
שנת 2013-
20%*280,000 + 3,500,000*6.4% + 500,000* 6.9% + 456,511* 7.5%= 348,813
(סה"כ הגענו ל 4,457,511).

ביאור 4- הוצאות הנהלה וכלליות:
הוצאות אחרות- נתון שזה מהווה אחוז קבוע מהמכירות. אז נמצא את האחוז הקבוע של ההוצאות האחרות.
2011-
אומרים לנו 450,000 שזה המשכרות, הפחת מהווה 40,000 אז סה"כ הוצאות הנהלה כוללות פחת שכר ואחרות. אנחנו רוצים להישאר רק עם הוצאות האחרות ולכן:
660,000 פחות הפחת שזה 40,000 פחות המשכורת שזה 450,000 = 170,000 זה הוצאות אחרות. כעת נמצא את האחוז שנשמר לאורך כל השנים. זה מתוך ה 3.5מיליון זה האחוז הקבוע:
ולכן:

אחוז קבוע של "אחרות" מההכנסות:
170,000 חלקי 3,500,000 = 4.85%

2012-
3,966,270 * 170,000 חלקי 3,500,000 = 192,647.
2013- 4,457,511 * 4.82% (לרשום את האחוז המלא!) = 216,508.

פחת:
נרשום פחת בשורה אחת! גם של עלות המכר וגם של הנהלה וכלליות. כי אנחנו צריכים להגיע בסופו של דבר לרווח נקי ולכן הסדר לא משנה לצורך הפתרון.
אז נרשום כך:
2011- 150,000 מעלות המכר + 40,000 של הנהלה וכלליות = 190,000. (נתון 2+4).
2012- 210,000 (סעיף 9)
2013- 230,000 (סעיף 9)

בשלב זה נעשה סיכום ביניים "רווח תפעולי" .
הכנסות אחרות זה דברים שהם חד פעמיים, ולכן אנחנו בנושא שלנו לא מכניסים את זה לרווח התפעולי!

כעת נחשב מיסים על הכנסה:
אמרו לנו שבשנת 2011 זה 57,600.
2012- 25% (נתון 6). אומרים לנו ששיעור המס 25% ולכן זה 105,040
2013- שיעור המס 25% ולכן המס 127,840.

הון חוזר:
12/1112/1212/1312/14לקוחות – 4% מהמכירות של אותה השנה 140,0003,966,270*4%= 158,651178,300מלאי- נמצא גם במאזן וגם ברוו"ה **
המלאי מהווה 18% מעלות חומרי גלם- נתון 8252,0001,665,833* 18% = 299,850345,011
ספקים- הרכישות של החומרי גלם לא הכל נעשה במזומן. (77,000)(91,621)(105,420)מזומנים70,00075,000
(גדל ב5000) על ה75,000 מוסיפים עוד 7,500 ולכן זה 82,500.סה"כ הון חוזר
385,000441,880500,392
ההפרש ביניהם זה אומר שיש יותר נכסים מאשר התחייבויות שאני דוחה אותם, יש גידול בהון החוזר. יש פיגור בגבייה.
אם נסתכל על הלקוחות אז 140,000 הפך להיות 158,000 מכרתי ולא גביתי אז יש פחות מזומנים אז ההפרש 56,880 זה ההון החוזר ב2012 וב2013 זה 58,512

  • זה מה שמעניין אותנו השינויים לעיל! נחזור לטבלה לעיל המקורית שבנינו ונרשום את מה שמצאנו שם.

במהלך השנה החברה רשמה פקודת יומן אחרי שהיא קיבלה כספים היא רשמה כך:

ח' לקוחות 158,651-140,000 = 18,651 => כלומר זה רק האשראי!!!! ולכן אם ננטרל את זה נגיע

ז' מכירות למזומן בלבד!!!!

זה כלול בתוך המכירות שלנו! עליו לנטרל זאת כדי להגיע ללקוחות על בסיס מזומן בלבד!!!!

הסבר:

הסכום של 2012 הכנסות ממכירות זה מזומן + אשראי, ולכן אם נוריד רק את האשראי נשאר רק עם מזומן. יתרת הלקוחות זה מהווה את האשראי בלבד ולכן הלקוחות גדלו ב18,651 וזה בהכרח בגין מכירות של 2012. אנחנו רוצים להוון תזרים מזומנים- בכסף ולכן המטרה להישאר עם מזומן בלבד.

** דוח רווח והפסד-

אם נעשה דוח רווח והפסד נראה שהמלאי רושם רווח גדול יותר, האם זה על בסיס מזומן? לא! מלאי סגירה זה רווח שלא על בסיס מזומן. אז עלינו להפחית אותו. כלומר מלאי סגירה גורם לרווח גולמי לגדול. האם בעלות המכר יש לנו מלאי? כן אבל אנחנו רוצים להוריד אותו כדי שנישאר ללא מלאי סגירה שישפיע לי על הרווח.

ספקים:

ח' קניות

ז' ספק

זה אומר שקניתי באשראי ולא במזומן ולכן עלינו להוריד זאת.

ספקים 77,000 וזה מהווה 5.5% מחומרי הגלם.

הון חוזר= נכסים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות.

למה אנחנו צריכים להכניס את המזומנים בחישוב ההון החוזר? כי המזומן משפיע על ההון החוזר של החברה. לוקחות מלאי וספקים זה סינרגיה אחת אבל אי אפשר שלא להשתמש במזומנים על מנת לבדוק את ההון החוזר. "מתי חוזר ההון של החברה?"

מזומנים:

אמרו לנו שהמזומנים יתרתם 100,00 ₪ אבל 30% מתוכם מיועדים לבעלי המניות, אז 70% משמשים לפעילות שוטפת. ולכן המזומנים שלנו ב2011 זה 70,000! זה רק לפעילות השוטפת.

  • במקום לעשות תיקונים על כל אחד מהסעיפים נעשה סה"כ של כל שנה ועל ההפרש נדע אם להוסיף או להוריד מההון החוזר.
  • הערה לגבי הפחת: אנחנו רוצים להגיע לתזרים מזומן. אם אני רוצה להגיע למזומן אז אני צריכה לנטרל מהרווחים וההפסדים את כל הפעילות שהן לא במזומן. ההון החוזר נטרל את האשראי. אבל הפחת שמופיע לנו הוא לא במזומן ואנחנו רוצים להגיע רק למזומן אז נוסיף אותו!
  • אז נשאלת השאלה למה מהתחלה הפחתנו אותו? כיוון שזה משפיע על המס! בגלל שפחת מהווה מגן מס הוא גורם לי לשלם פחות מס פחות כסף אבל אחרי המס נחזיר אותו בחזרה כי לא באמת כבסף שיצא מהחברה.

עכשיו אחרי שמצאנו את הרווח הנקי של 2014. נעשה ציר זמן. אנחנו רוצים לעשות הערכת שווי ל31/12/11 זה הנדרש שלנו! האם התזרים של סוף 2011 מעניין אותי? מעניין אותי התזרים של כל סוף שנה מהוון ל31/12/11. לכן נעשה כך:

ניקח את 217619 שזה סוף 2012 ונהוון אותו ל31/12/11 שיעור ההיוון 10% :

217,619

———

1.1

+

255,709

————

1.1^2

+

299,434

———

1.1^3

  • זה טעות להוון ככה! אם אומרים לנו שהתזרים התקבל בסוף השנה זה באמת ככה!
  • אבל בנתונים שלנו אמרו לנו שתזרים המזומנים ההכנסות ווהוצאות מתפלגות באופן שווה ולכן הנחת היסוד שהתזרים התקבל באמצע שנה ולכן זה לא בחזקת 1 אלא 0.5, 1.5 ו2.5.

217,619

———

1.1^0.5

+

255,709

————

1.1^1.5

+

299,434

———

1.1^2.5

אבל אם לקחתי בשנה האחרונה תזרים 1 רק אז אין לנו ביטוי של תזרים אינסוף. לכן עלינו להשתמש במודל גורדון. ניקח את ה 299,434 נחלק בשיעור הריבית שזה 0.1 פחות שיעור צמיחה שזה 0.015 ואת כל זה נחלק ב1.1 בחזקת 1.5.

לכן נרשום בשנה האחרונה כך:

299,434

———

0.1 פחות 0.015

——————

1.1^1.5

סה"כ p.v של הכל = 3,526,796 = שווי פעילות.× שבע = 49

תואר ראשון
תואר שני
מרצים