שם הכותב: תאריך: 09 ינואר 2014

תרגיל 12!

גרסת הדפסה להורדה

שלבים לפתרון:

  1. 01/01/12 רכישת 40%- שווי מאזני לראשונה
  2. 31/12/12- הנפקה ע"י הכלולה וירידה לשיעור החזקה של 35% (40000+20000*10%)/120000=35%
  3. 30/06/13 רכישת 6000 מניות ועליה לשיעור החזקה של 40% (42000+6000)/120000=40%

שנת 2012-

01/01/12 עלייה להשפעה מהותית לראשונה- שיעור החזקה 40%

חישוב התמורה-

מזומן 800000
תמורה נדחית 177537 200000/1.11.25=
סה"כ 977537

 

חישוב המוניטין-

תמורה 977537
אקוויטי נרכש 640000 1600000*40%=
עודפי עלות 337537
פירוט לעודפי עלות:
עודפי עלות מזוהים 15887
מוניטין P.N 321650

 

סעיף עודף עלות 01/01/12 40% תנועה 2012 יתרה 31/12/12 חלק יחסי 35%/40% תנועה 2013 יתרה 31/12/13
מלאי

22405

(22405)

עתודה למס

(5601)

5601

רכוש קבוע- מכונה

12000

(2400)

9600

8400

(2100)

6300

עתודה למס

(3000)

600

(2400)

(2100)

525

(1575)

אג"ח

(13222)

4193

(9030)

(7901)

3853

(4048)

מס נדחה

3306

(1048)

2257

1975

(963)

1012

סה"כ עודפי עלות מזוהים

15887

(15459)

428

374

1315

1689

מלאי-
עודף עלות 01/01/12

22405

(256000-199988)*40%=
תנועה בעודף עלות 2012

(22405)

מומש לאחר 60 יום
יתרת עודף עלות 31/12/12

רכוש קבוע מכונה-
עודף עלות 01/01/12

12000

(170000-140000)*40%=
תנועה בעודף עלות 2012

(2400)

12000*1/5=
יתרת עודף עלות 31/12/12

9600

12000*4/5
תנועה בעודף עלות 2013

(2100)

9600*(35%/40%)*1/4=
יתרת עודף עלות 31/12/13

6300

9600*(35%/40%)*3/4=
אג"ח-
אג"ח בספרים 01/01/12

583748

PV(FV=600000,N=6,I=3%,PMT=15000)=
אג"ח שווי הוגן 01/01/12

616804

PV(FV=600000,N=6,I=2%,PMT=15000)=
עודף עלות ליום הרכישה

(13222)

(616804-583748)*40%=
אג"ח בספרים 31/12/12

588849

PV(FV=600000,N=4,I=3%,PMT=15000)=
אג"ח שווי הוגן 31/12/12

611423

PV(FV=600000,N=4,I=2%,PMT=15000)=
יתרת עודף עלות 31/12/12

(9030)

(611423-588849)*40%=
הפחתה 2012

4192

9030-13222=
אג"ח בספרים 31/12/13

594260

PV(FV=600000,N=2,I=3%,PMT=15000)=
אג"ח שווי הוגן 31/12/13

605825

PV(FV=600000,N=2,I=2%,PMT=15000)=
יתרת עודף עלות 31/12/13

4048

(605825-594260)*35%=
הפחתה 2013

3853

4048-7901=

 

31/12/12- הנפקה

לפני

אחרי

הון

1800000

1800000

1600000+200000=
הנפקה

840000

84000/10%=
סה"כ הון

1800000

2640000

שיעור החזקה

40%

35%

החלק בהון

720000

924000

עודפי עלות

428

374

מוניטין

321650

281444

321650*35%/40%=
סה"כ

1042078

1205818

גידול בחשבון השקעה 163740

פקודת יומן:

ח- השקעה 163740
ז- מזומן 84000
ז- רווח 79740

  • אם מבקשים לדעת מה ההשפעה התוצאתית בגין כל ההשקעה בחברה נצטרך לקחת את החלק ברווח מההנפקה ולכן מומלץ לעשות את הפקודה הזאת.

 

  • מה עוד משפיע על רווח והפסד? רווחי אקוויטי, ירידה בשיעור ההחזקה, התאמת מדיניות ומעבר מ IAS 39 לשווי מאזני, כל מה שקשור לתמורה ברכישה.

איפה בדוחות מציגים את רווחי האקוויטי? אין קביעה ב- IFRS אבל הדעה הרווחת היא שאם יש חברות כלולות שהן באותו עיסוק כמו החברה המחזיקה הרי שרווחי אקוויטי יוצגו ברווח תפעולי. אם זה לא באותו עיסוק לרוב שמים את רווחי האקוויטי מתחת לרווח תפעולי.

תנועה בחשבון השקעה-

יתרת פתיחה

רכישה 01/01/12

977537

חלק ברווח

80000

200000*40%=
תנועה בעודפי עלות

(15459)

הנפקה

163740

סה"כ

1205818

 

שנת 2013

30/06/13 רכישת 6000 מניות, שיעור החזקה חדש 40%

חישוב מוניטין ברכישה-

תמורה 249000
אקוויטי נרכש (*) 135039 2700781*5%=
עודפי עלות 113961
פירוט לעודפי עלות:
עודפי עלות מזוהים 4782
מוניטין 109178

 

(*)הון מתוקן 30/06/13 לצורך חישוב אקוויטי נרכש:

01/01/13

2640000

רווח חציון 1

80000

160000*6/12=
דיבידנד

(70000)

התאמת מדיניות מנדל"ן להשקעה

50781

(900000-850000*[(19+7/12)/20])*(1-25%) =
סה"כ

2700782

 

 

סעיף עודף עלות 30/06/13 תנועה חציון שני 2013 יתרה 31/12/13
מלאי

3000

(3000)

עתודה למס

(750)

750

רכוש קבוע מכונה

3800

(543)

3257

עתודה למס

(950)

136

(814)

אג"ח

(424)

137

(287)

מס נדחה

106

(34)

72

סה"כ עודפי עלות מזוהים

4782

(2554)

2228

 

מלאי-
עודף עלות 30/06/13

3000

(360000-300000)*5%=
תנועה בעודף עלות 2012

(3000)

מומש לאחר 60 יום
יתרת עודף עלות 31/12/12

רכוש קבוע מכונה-
עודף עלות 30/06/13

3800

(160000-84000)*5%=
תנועה בעודף עלות 2013

(543)

3800*0.5/3.5=
יתרת עודף עלות 31/12/13

3257

3800*3/3.5=
אג"ח-
אג"ח בספרים 30/06/13

591514

PV(FV=600000,N=3,I=3%,PMT=15000)=
אג"ח שווי הוגן 30/06/13

600000

PV(FV=600000,N=3,I=2.5%,PMT=15000)=
עודף עלות ליום הרכישה

(424)

(600000-591514)*5%=
אג"ח בספרים 31/12/13

594260

PV(FV=600000,N=2,I=3%,PMT=15000)=
אג"ח שווי הוגן 31/12/13

600000

PV(FV=600000,N=2,I=2.5%,PMT=15000)=
יתרת עודף עלות 31/12/13

(287)

(600000-594260)*5%=
הפחתה 2013

137

287-424=

 

תנועה בחשבון ההשקעה-

יתרת פתיחה

1205818

חלק ברווח

60000

160000*6/12*35%+160000*6/12*40%=
תנועה בעודף עלות

(1239)

1312-2554=
דיבידנד

(24500)

70000*35%=
רכישה 30/6

249000

התאמת מדיניות:
ביטול פחת

14698

[(850000/20)*6/12*40%]+[(850000/20)*5/12*35%]=
שיערוך

57500

(1000000-900000)*40%+(900000-850000)*35%=
השפעת המס

(18049)

25%*(14698+57500)=
סה"כ

1543227

 

הרכב חשבון ההשקעה 31/12/13-

חלק בהון(*)

1148688

2871719*40%=
יתרת עודפי עלות מזוהים

3917

1689+2228=
מוניטין

390623

281444+109179=
סה"כ

1543227

 

(*) הון מתוקן לצורך חישוב החלק בהון-

הון נתון 2730000 2640000+160000-70000=
התאמת מדיניות 188958 (1000000-850000*(19.5/20)=
השפעת המס (47240) 25%*188958=
יתרת סגירה 2871719

 
+ 7 = שתיים עשרה

תואר ראשון
תואר שני
מרצים