שם הכותב: תאריך: 26 דצמבר 2012

פגיעה ע"י דינים שנחקקו לאחר חוק היסוד –

הפגיעה בחופש העיסוק ע"י חוקים שנחקקו לאחר כניסתו לתוקף, חופש העיסוק אפשרית בשני מקרים:

  1. באמצעות חוקים שעומדים בתנאי פסקת ההגבלה (ס' 4 לחוק יסוד)
  2. באמצעות הוראת חוק שהתקבלה בהתאם לפסקת ההתגברות (ס' 8 לחוק יסוד)

פסקת ההתגברות בעלת ארבעה תנאים:

–         החוק נחקק ברוב של 61 חברי כנסת

–         תוקפו של החוק הפוגע בחופש העיסוק יפקע בתום 4 שנים מיום תחילתו אם לא נקבע בו מועד מוקדם יותר (ההוראה בדבר תוקף ל-4 שנים אינה חלה על חוק שהתקבל לפי תום שנה ממועד תחילתו של חוק יסוד חופש העיסוק, כלומר – חוקים בין התאריכים 9.3.1995-10.3.1994).

–         בחוק יהיה כתוב כי החוק תקף על אף הפגיעה בחוק יסוד חופש העיסוק

חוק שלא עבר את פסקת ההגבלה בחוק יסוד חופש העיסוק, עובר בדיקה בפסקת ההתגברות. במידה ועובר את פסקת ההתגברות נקרא חוק חורג.

מיטראל 2 :

עלתה שאלה במשפט זה – מה הדין של חוק חורג פוגע בזכויות האדם המוגנות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו? האם חוקתיות החוק החורג נתונה לבחינה, וזאת בהתחשב בעובדה כי בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו אינה מצויה פיסקת התגברות?

קביעת ביהמ"ש בנוגע לשאלה –מבחני מיטראל :

" פרשנות ראויה צריכה להעניק הגנה חוקתית לחוק חורג, הפוגע לא רק בחופש העיסוק אלא גם בזכויות המוגנות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אם מתקיימים שלושה מתנאים מצברים אלה":

  1. הפגיעה בזכויות האדם האחרות היא תוצאת לוואי המתבקשת באופן טבעי מהפגיעה בחופש העיסוק;
  2. הפגיעה בחופש העיסוק היא הפגיעה העיקרית ואילו הפגיעה בזכויות האדם האחרות היא משנית;
  3. הפגיעה בזכויות האדם האחרות, כשלעצמה, אינה בעלת עוצמה ממשית.

שמירת דינים:

פגיעה ע"י דינים שנחקקו לפני חקיקת יסוד חופש העיסוק, ס' 10 לחוק "הוראות חיקוק שאלמלא חוק יסוד זה או חוק היסוד שבוטל כאמור בסעיף 9, היו תקפות ערב תחילתו של חוק יסוד זה יעמדו בתוקפן עד יום א' בניסן תשס"ב (14 במרס 2002), אם לא בוטלו קודם לכן, ואולם פירושן של ההוראות האמורות ייעשה ברוח הוראות חוק יסוד זה".

פסקת הדינים חלה על חיקוקים שהיו קיימים לפני כניסתו לתוקף של חוק יסוד זה – 1994, באופן שחיקוקים אלה עמדו בתוקפם עד ליום 14.03.2002, אם לא בוטלו קודם לכן.

כלומר, חיקוקים שנחקקו לפני חוק היסוד ופוגעים בחופש העיסוק באופן שאינם עומדים בתנאי פסקת ההגבלה – בטלים החל מיום 14.03.2002.

  • לגבי העבודה:

לבדוק אילו זכויות נפגעות – כבוד האדם /חופש העיסוק.

במידה וניתקל בשתי זכויות שנפגעו, אחת מכל חוק יסוד נבדוק את שני הזכויות :נתחיל בבדיקת חוק יסוד כבוד האדם-

כבוד האדם – ס' 8, פסקת ההגבלה, 4 תנאים. אין צורך לצטט את הסעיף, רק לציינו.  אם החוק עובר את פסקת ההגבלה, החוק מאושר. אך במידה ואינו עובר, נתון להחלטת ביהמ"ש.  פונים לשמירת דינים (ס' 10 בודק אם יש ביקורת שיפוטית או אין), שאומר שאם אנחנו מחוקקים עד 2002 אנחנו צריכים לבחון אותו. חוק שנחקק לפני 2002 שמירת דינים לא חלה עליו והוא מבוטל אוטומטית.

חופש העיסוק –  ס' 4 פסקת ההגבלה, 4 תנאים. לא עבר את פסקת ההגבלה, חוק חורג, עוברים לפסקת ההתגברות. לאחר מכאן חוזרים לכבוד האדם, שם בודקים את שלושת התנאים של מיטראל 2.

האם ישנה פגיעה מהותית באחת הזכויות?

שינוי / פגיעה בחוקי-יסוד – סיכום

 

שינוי של חוקי-יסוד

פגיעה בחוקי-יסוד

מהות הפעולה

שינוי טכני מילולי בחוק-היסוד:

ביטול, תיקון, הוספה או גריעה מחוק היסוד.

חוק (רגיל) אשר הוראה שבו מתנגשת/סותרת זכות יסוד שבחוק-היסוד.

(אין שינוי בחוק עצמו)

סוג הוראת החוק הנדרשת

לצורך הפעולה

בחוק יסוד אחר

בחוק רגיל

רוב (טכני) נדרש

ככלל: נדרש רוב רגיל, אלא אם נקבע סעיף נוקשות (שריון טכני) בחוק היסוד הדורש רוב מיוחס (מיוחד).

חו"י חופש העיסוק: קיימת דרישה לרוב מיוחד – רוב של 61.

בס' 7 לחו"י כבוה"א – לא קיימת דרישה לרוב מיוחד, כך שניתן לשנות חוק כזה ברוב רגיל (מי שנמצא במליאה).

אין דרישה לרוב מסוים. כל רוב יכול להתקבל.

דרישה לעמידה בתנאים

מהותיים

אין תנאים בהם צריך לעמוד חוק-היסוד המשנה

על חוק הפוגע בחוקי-היסוד לעמוד בכל תנאי פסקת ההגבלה.

בחו"י חופש העיסוק – ייבחן תוקפו של החוק גם לפי תנאי פסקת ההתגברות.+ חמש = 11

תואר ראשון
תואר שני
מרצים