שם הכותב: תאריך: 08 דצמבר 2013

תרגיל 6-

 

גרסת הדפסה להורדה

 

שנת 2012:

בדיקת קיום השפעה מהותית-

במסגרת בחינת השפעה מהותית יש להתחשב גם בזכויות הצבעה פוטנציאליות המוחזקות ע"י החברה או ע"י צדדים אחרים. יש להתחשב בזכויות אלו כל עוד הן ניתנות למימוש באופן מידי.
יש לציין שההתחשבות בזכויות ההצבעה הפוטנציאליות רלוונטית אך ורק לקביעה האם מתקיימת השפעה מהותית או לא. הטיפול החשבונאי יהיה בהתאם לשיעור ההחזקה בפועל.

בתרגיל-
שיעור החזקה בפועל 15%

שיעור החזקה כולל אופציות /100000=30%((50000*15%+50000*15%

במקרה הנדון מתקיימת השפעה מהותית ולכן יש ליישם את שיטת השווי המאזני.

ביום הרכישה נחשב את התמורה ואת עודפי העלות:

תמורת הרכישה-

מזומן

84,000

140000*60%=
תמורה נדחית(*)

51,852

(140000*40%)/1.08=
נכס שיפוי (**)

(12152)

סה"כ השקעה בחברה

123,700

 

(*) תמורה נדחית- כאשר תמורת הרכישה כולה או חלקה משולמת במועד עתידי, הרי שההשקעה תירשם בהתאם לערך הנוכחי של התמורה העתידית. בתקופות עוקבות ההתחייבות בגין תמורה נדחית תעודכן כתוצאה מחלוף הזמן כנגד הוצאות מימון.

(**) נכס שיפוי- במסגרת עסקאות של צירופי עסקים או רכישת חברות כלולות, עשוי המוכר לשפות חוזית את הרוכש בגין תוצאה של תלויה או אי וודאות אחרת (לדוגמה תביעה משפטית). במילים אחרות, המוכר יערוב לכך שההתחייבות של הרוכש לא תעלה על סכום מוגדר. כתוצאה מכך, משיג הרוכש נכס שיפוי. הרוכש יכיר בנכס השיפוי באותו זמן שבו הוא מכיר בפריט בגינו ניתן השיפוי, כאשר הוא נמדד באותו בסיס.
במקרה שלנו התחייב המוכר לשפות את הרוכש במידה ותידרש הנרכשת לשלם מעל סכום מסוים בגין תביעה משפטית שעומדת כנגדה.
נכס השיפוי על סך 12152 יוכר בנפרד מתמורת הרכישה ויגרע בהתאם להסכם החוזי.
השווי ההוגן של נכס השיפוי לוקח בתוכו את הסכום שישולם אם המוכר נדרש לשלם, את ההסתברות לתשלום וכן את העובדה שהתשלום ישולם בעתיד ולא היום(היוון).

חישוב עודפי עלות-

תמורה

123,700

אקוויטי נרכש(*)

11,250

(135000-60000)*15=
עודפי עלות

112,450

פירוט לעודפי עלות:
עודפי עלות מזוהים (פירוט בטבלה מתחת, הכל חוץ ממוניטין)

11,325

מוניטין P.N

101,125

אקוויטי נרכש(*)-
כאשר בחברה הנרכשת קיים נכס מוניטין, אזי יש לנטרל אותו בחישוב האקוויטי הנרכש.

חישוב עודפי עלות לתרגיל-

סעיף

עודף עלות

חישוב לעודף עלות

תנועה 2012

31.12.12

ירידה בשיעור ההחזקה 15%/11% 01.01.13

תנועה 2013

31.12.13

קרקע

8,100

54000*15%=

8,100

5,940

5,940

התחייבות מס

(2025)

 

(2025)

(1485)

(1485)

נכס בלתי מוחשי בגין חכירה תפעולית

1,000

n=6, i=3.47%, pmt=14250-14000=1250, pv=6667, 6667*15%=

1000/6=(167)

833

611

611/5=(122)

489

התחייבות מס

(250)

 

42

(208)

(153)

31

(122)

התחייבות תלויה

(3600)

24000*15%=

3,600

נכס מס

900

 

(900)

רשימת לקוחות

9,600

64000*15%

9600/5=(1920)

7,680

5,632

5632/4=(1408)

4,224

התחייבות מס

(2400)

 

480

(1920)

(1408)

352

(1056)

מוניטין

101,125

 

101,125

74,158

74,158

סה"כ

112,450

 

1,135

113,585

83,296

(1148)

82,148

 

פירוט לעודפי עלות-
קרקע-
עודף עלות של קרקע נשאר אותו דבר כל עוד אין ירידת ערך או מימוש.

חכירה תפעולית
לנרכשת קיימת חכירה תפעולית בתנאים עדיפים. בהתאם, יש לייחס שווי הוגן להסכם החכירה ולזהותו כנכס בלתי מוחשי. יש לציין שמדובר בנכס בלתי מוחשי הניתן לזיהוי מאחר והוא מקיים את הקריטריון החוזי/חוקי וזאת ללא קשר אם מתקיים קריטריון יכולת ההפרדה או לא.
חישוב השווי ההוגן יתבצע בהתאם להיוון תזרימי המזומנים העדיפים על פני תקופת החכירה בריבית המתאימה.
את ההפחתה בחכירה התפעולית נבצע בקו ישר.

לקוחות פוטנציאליים-
לקוחות פוטנציאליים אינם מקיימים הגדרת נכס ועל כן לא מהווים נכס מזוהה. לא מכירים בהם ולכן הם לא יהיו חלק מעודפי העלות, הם יהוו לחלק משארית המוניטין.

תביעה משפטית, התחייבות תלויה-
במועד הרכישה הרוכש יכיר בהתחייבות תלויה גם אם הנרכשת לא הכירה בה. ההכרה בהתחייבות התלויה תהיה בהתאם לשוויה ההוגן. בתקופות עוקבות, עד שההתחייבות מסולקת/מבוטלת/פוקעת, הרוכש יכיר בה לפי הגבוה מבין:
א. הסכום שהוכר ברכישה
ב. הסכום שיהיה מוכר לפי IAS 37
החברה הכלולה כמובן מיישמת בדוחותיה IAS 37 ולמעשה ההפרש בתקופות עוקבות בין הסכום שרואה הרוכש לבין הסכום שהכירה הכלולה יהווה את יתרת עודף העלות.

רשימת לקוחות-
מכיוון שמתקיים קריטריון ההפרדה הרי שמדובר בנכס מזוהה ולכן נחשב לגביו עודף עלות.

תנועה בחשבון השקעה לשנת 2012-
יתרת פתיחה

0

רכישה

123,700

רווחי אקוויטי:
חלק ברווח

6,750

45000*15%=
תנועה בעודפי עלות

1,135

סה"כ רווחי אקוויטי

7,885

דיבידנד

(6000)

40000*15%
סה"כ

125,585

 

פקודות יומן במהלך השנה-

פקודת יומן לרכישה 01.01.12-
ח-השקעה בכלולה 123700
ח- נכס שיפוי 12152
ז- התחייבות לתמורה נדחית 51852
ז- מזומן 84000

רווחי אקוויטי 31.12.12-
ח- השקעה
ז- רווחי אקוויטי >7885

דיבידנד 31.12.12-
ח-מזומן/ דיבידנד לקבל
ז- השקעה > 6000

תשלום תמורה נדחית 31.12.12-
ח- התחייבות 51852
ח- הוצ' מימון 4148
ז- מזומן 56000

נכס שיפוי 30.11.12-
ח-מזומן 15000
ז- הכנסות 2848
ז- נכס שיפוי 12152

הרכב חשבון השקעה ליום 31.12.12-

חלק בהון 80000*15%=12000 75000+45000-40000=80000
יתרת עודפי עלות

113,585

סה"כ

125,585

 

שנת 2013:

ב- 01.01.13 מימשה החברה 4% מהון המניות של חברת תות. במועד זה יש לממש באופן יחסי את חשבון ההשקעה (חלק בהון, יתרת עודפי עלות ומוניטין), כאשר ההפרש בין התמורה שהתקבלה לבין השינוי בהשקעה ייזקף לרווח והפסד.

מימוש 4%-

לפני

אחרי

הון

80,000

80,000

שיעור החזקה

15%

11%

חלק בהון

12,000

8,800

עודפי עלות

113,585

83,296

סה"כ

125,585

92,096

 

ההפרש מהווה לקיטון בהשקעה

33489

125585-92096=

פקודת היומן-
ח-מזומן 30000
ח- הפסד 3489
ז- השקעה 33489

תנועה בחשבון השקעה 2013-
יתרת פתיחה

125,585

מימוש

(33489)

רווחי אקוויטי:
החלק ברווח

6,600

60000*11%=
הפחתת עודף עלות

(1148)

סה"כ רווחי אקוויטי

5,452

6600-1148=
סה"כ יתרה

97,548

הרכב חשבון השקעה ליום 31.12.13-
חלק בהון

15,400

(80000+60000)*11%=
יתרת עודפי עלות

82,148

סה"כ

92,548

 

רווחי אקוויטי-
ח- השקעה
ז- רווחי אקוויטי > 5452

 

תרגיל 7-

שנת 2012:

רכישה 01.01.12-
ח-השקעה
ז- מזומן > 10000*12%*15=18000

דיבידנד 15.12.12-
ח-מזומן
ז- הכנסות מדיבידנד > 10000*50%*12%=600

שיערוך השקעה 31.12.13-
ח-השקעה
ז- רווח כולל אחר (קרן הון) > 10000*12*(20-15)=6000

  • בשאלה לא נתון האם קיימת השלכת מס על רווחים מני"ע סחירים ולכן הפתרון מתעלם מהשלכות מס אפשריות אלו.

יתרת השקעה-

10000*12%*20=24000

קרן הון-
6000

שנת 2013:

ביום 01.01.13 רכשה החברה 10% נוספים מחברת פאר והגיעה לשיעור החזקה של 22%. לאור זאת, מתקיימת השפעה מהותית לראשונה.
במועד המעבר מ-IAS 39 להשפעה מהותית יש לבצע מימוש רעיוני של ההחזקה הקודמת אשר מתבטא בהפשרת קרן ההון לרווח והפסד והכרה בתמורת הרכישה בגין החברה הכלולה בסכום המצרפי של התמורה הנוספת והשווי ההוגן של ההשקעה הקודמת.

תמורה במעבר להשפעה מהותית-
השקעה קודמת

24000

רכישה נוספת

20000

10000*10%*20=
סה"כ

44000

חישוב עודפי עלות-
תמורה

44000

אקוויטי נרכש

27500

(100000+30000-10000*50%)*22%=
סה"כ עודפי עלות

16500

פירוט לעודפי עלות:
עודפי עלות מזוהים (מהטבלה בדף)

6600

מוניטין P.N

9900

סה"כ

16500

 

סעיף עודף עלות 01.01.13 חישוב לעודף עלות הפחתה 2013 יתרה 31.12.13
מכונה א'

2200

(90000-100000*4/5)*22%=

2200/4=(550)

1650

עתודה למס

(550)

138

(413)

צבר הזמנות

2200

10000*22%=

(2200)

עתודה למס

(550)

550

רשימת לקוחות

עתודה למס

פטנט

1760

8000*22%=

1760/4=(440)

1320

עתודה למס

(440)

110

(330)

מכונה ב'

2640

(120000-120000*9/10)*22%=

(2640)

עתודה למס

(660)

660

סה"כ מזוהים

6600

(4373)

2228

מוניטין

9900

(9900)

סה"כ

16500

4373

12128

 

מכונה א'-
מדובר בחכירה תפעולית מצד המחכיר כאשר הנכס המוחכר(המכונה) נותר רשום בספרי חברת פאר. השווי ההוגן של הנכס מביא בחשבון גם את הסכם החכירה ולכן למעשה תנאי החכירה העדיפים/הנחותים מקבלים אוטומטית ביטוי בשווי ההוגן של המכונה ואין צורך לחשב עודף עלות לחכירה.

צבר הזמנות-

פריט חוץ מאזני שמהווה נכס בלתי מוחשי בשל הקריטריון החוזי, נפחית אותו על פני השנה לפי השווי ההוגן.

לקוחות-
לא מקיים את קריטריון ההפרדה ולכן לא מדובר בנכס בלתי מוחשי הניתן לזיהוי ולכן לא ניצור עודף עלות.

מכונה ב'-
במועד הרכישה עושים שווי הוגן וזהו עודף העלות. ב-30.06.13 יש סממן לירידת ערך ובמקרה כזה יש לבדוק על מה עומד הערך של הנכס בספרים של החברה הכלולה.
כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, יש לבחון סכום בר השבה. סכום בר השבה הינו הגבוה מבין שווי שימוש לבין שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה וזאת לפי IAS 36. בכל מקרה בו החברה הכלולה רשמה ירידת ערך, יש לסגור את כל עודף העלות שנרשם בגין הנכס.
במידה והחברה הכלולה לא הכירה בירידת ערך (כי הערך בספרים נמוך מסכום בר השבה), עדין יש לבחון את הצורך ברישום ירידת ערך מנקודת ראות הרוכש. מנקודת ראות הרוכש נשווה בין השווי ההוגן ברכישה לאחר פחת לבין הסכום בר ההשבה ובהתאם במידת הצורך נכיר בירידת ערך מנקודת ראות הרוכש.
במקרה הנדון החברה הכלולה הכירה בירידת ערך ולכן יש לסגור את כל עודף העלות.

(*) את התנועה בחשבון ההשקעה וההרכב נוכל לבצע רק לאחר הרכישה השנייה ב-01.07.13.

01.07.13:

ביום ה-01.07.13 מתבצעת רכישה נוספת של 5%. הטיפול החשבונאי ברכישה כאמור הוא לפי שיטת step by step, קרי רכישה נוספת חדשה של שווי מאזני של 5%.

חישוב עודפי עלות 01.07.13-
תמורה

11500

10000*5%*23=
אקוויטי נרכש

(7250)

(100000+30000-10000*50%+40000*6/12)*5%=
עודפי עלות

4250

פירוט לעודפי עלות:
עודפי עלות מזוהים

816

מוניטין P.N

3434

סה"כ

4250

 

הקצאת עודפי העלות נעשית בדיוק באותה דרך כמו בשכבה הראשונה רק לפי הנתונים לשכבה השנייה.

סעיף עודף עלות 01.07.13 חישוב עודף עלות הפחתה 2013 מחצית שנייה יתרה 31.12.13
מכונה א'

438

(78750-100000*3.5/5)*5%=

438*0.5/3.5=(63)

375

עתודה למס

(109)

16

(94)

צבר הזמנות

250

5000*5%=

(250)

עתודה למס

(63)

63

פטנט

400

8000*5%=

250*0.5/3.5=(57)

343

עתודה למס

(100)

14

(86)

מכונה ב'

אין עודף עלות שכן החברה הכלולה ביצעה ירידת ערך

עתודה למס

סה"כ מזוהים

816

(277)

538

מוניטין

3434

3434

סה"כ

4250

(277)

3973

 

רכישת 5% ב-01.07.13-
ח-השקעה
ז- מזומן >11500

תנועה בחשבון השקעה 2013-
יתרת פתיחה

24000

רכישה 01.01.13

20000

רכישה 01.07.13

11500

רווחי אקוויטי:
חלק ברווח

9800

(40000*6/12*22%)+(40000*6/12*27%)=
הפחתת עודפי עלות

(4650)

4373+277=
סה"כ רווחי אקוויטי

5150

סה"כ

60650

 

רווחי אקוויטי-
ח- השקעה
ז- רווחי אקוויטי >5150

הרכב חשבון השקעה ליום 31.12.13-

חלק בהון

44550

(145000+40000*6/12)*27%=
יתרת עודפי עלות

16100

12128+3973=
סה"כ

60650

 

31.12.13:

ביום זה ירדה החברה לשיעור החזקה של 17% ולכן מתבצעת ירידה מהשפעה מהותית. במועד זה יש לממש את כל ההשקעה הקיימת לפי IAS 28, להכיר במזומן שהתקבל ולהכיר בשווי ההוגן של ההשקעה שנותרה לפי IAS 39. ההפרשים יזקפו לרווח והפסד.

ח-מזומן 10000*10%*26=26000
ח- השקעה IAS 39 10000*17%*26=44200
ז- השקעה IAS 28 60650
ז- רווח P.N 9550+ שתיים = 3

תואר ראשון
תואר שני
מרצים