שם הכותב: תאריך: 26 דצמבר 2012

בג"ץ 1715/97 פ"ד, לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ' שר האוצר:
תקציר –
זהו פסק הדין הראשון שבו נפסל חוק עקב פגיעתו בחופש העיסוק.
העתירה עוסקת בשאלת חוקתיותו של חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה 1995. העותרים עסקו בניהול תיקי השקעות קודם שנחקק החוק. עם כניסתו של החוק לתוקף הם נדרשו לקבל רישיון לניהול תיקי השקעות ולקיים את דרישות החוק. טענות העותרים מופנות כנגד חובת ההתאגדות כחברה, המוטלת על מנהלי תיקי השקעות, כנגד הדרישה להון עצמי מינימלי של החברה, כנגד האיסורים המוטלים על מנהלי תיקי השקעות לרכוש ניירות ערך בעבור עצמם ולנהל תיקי השקעות בעבור בני משפחותיהם, וכנגד תוכנן של בחינות הרישוי. עוד יצאו העותרים נגד הוראות המעבר שבחוק, שלפיהן חובת העמידה בבחינות חלה גם על מי שעסקו בניהול תיקי השקעות פחות משבע שנים קודם לתחילתו של החוק. בית המשפט קבע שתכלית החוק הנה ראויה ולאחר יישום מבחן המידתיות (עד כמה החוק פוגע בחופש העיסוק) ,קבע שהוראות החוק בקשר לחובת ההתאגדות, ההון העצמי, איסור הפעולה העצמית,והבחינות עומדות בדרישת המידתיות. אולם הוא קבע כי הוראות המעבר אינן עומדות בדרישה זו לגבי חיובו בבחינות של מי שעסק בתחום בעבר.

האם ההפרדה בין הרשויות היא מוחלטת? העיקרון המנחה את שיטת האיזון – עיקרון החוקיות :

 • הפלת הממשלה ע"י הצבעת אי אמון בכנסת
 • בית המשפט פוסל החלטה של שר התחבורה בגין חריגה מסמכות
 • בית המשפט פסל את חוק טל

בישראל 3 רשויות המשפיעות על עיצוב המשפע –

רשות מחוקקת על ידי חקיקה ראשית, ראשות מבצעת על ידי חקיקת משנה וראשות שופטת על ידי תקדים מחייב.

כדי לאפשר ולקיים את עקרון שלטון החוק יש לוודא כי :

 1. החוק יהא כללי, ידוע ומפורסם
 2. החוק יהיה ברור וניתן להבנה
 3. החוק חייב להיות יציב
 4. חייב להיות איסור על חקיקה למפרע
 5. על החוקים שלא לסתור זה ת זה
 6. אל לחוק לדרוש ביצוע מעשים שאין אפשרות פיזית לבצעם

חוקי יסוד – פסקת ההגבלה :

ס' 4 לחוק יסוד חופש העיסוק "אין פוגעים בחופש העיסוק אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו"

ס' 8 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו "אין פוגעים בזכויות שלפי חוק-יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו"

בפסקת ההגבלה ניתן ביטוי לרעיון כי זכויות האדם אינן מחלטות:

 1. פסקת ההגבלה מגינה על זכויות האדם, שכן רק בהתקיים התנאים הקבועים בה ניתן לפגוע בזכויות אדם.
 2. פסקת ההגבלה קובעת תנאים ונסיבות שבהן ניתן להגביל את זכויות האדם בחוק, ומלמדת שזכות יסוד היא זכות יחסית, והאפשרות לצמצם/לפגוע ניתנת בהתאם לתנאי פיסקת ההגבלה.
 3. פסקת ההגבלה היא למעשה נוסחת איזון חוקתית, שהרשות המכוננת קבעה, בין הזכויות והאינטרסים השונים הנוגעים לזכויות האדם.

שינוי חוקי יסוד, שינוי מול פגיעה : חוק יסוד נשנה רק במקרה בו נוצרת פגיעה בזכות האדם, שכן מעמדם הנורמטיבי גבוה יותר מחוק רגיל. תפקיד חוקי היסוד הוא לאזן בין הזכויות ולהגן עליהן.

 • מהו שינוי חוק יסוד – שינוי מלל ונוסח החוק, שינוי צורני. לדוג' – הכנסת חוקקה תיקון לחוק יסוד: חופש העיסוק ובו נקבע בס' 5 כי במקום המילה "חייבת" תירשם "רשאית". השינוי ייעשה רק בחוק יסוד. לא נוכל תקן חוק יסוד באמצעות חוק רגיל, אלא רק על ידי חוק יסוד חדש. כאשר התיקון עצמו מהווה חוק יסוד חדש. כאשר יש "פסקת נוקשות" – זה מחייב רוב מיוחד ע"מ לשנותו.
 • מהי פגיעה בחוק יסוד? פגיעה במהות חוק היסוד. לדוג' – אם הכנסת חוקקה חוק המאפשר הפקעות קרקעות בצפון ללא פיצוי לבעל הקרקע המופקעת. הפגיעה – בחוק רגיל, שעומד בתנאי פסקת הגבלה. יש פה פגיעה בחוק חופש העיסוק והשוויון הנגזר מחוק כבוד האדם וחירותו.

פסקת ההגבלה :

 1. האם נפגעת זכות מוגנת? ע"מ לענות על שאלה זו יש לפרש את החוק הפוגע והן את זכויות היסוד. היקף זכויות היסוד ייקבע על פי פרשנות מהותית ועניינית.
 2. במידה ונפגעת זכות מוגנת, האם הפגיעה מקיימת את תנאי פסקת ההגבלה?
 3. קביעת הסעד החוקתי (הכרזה על בטלות החוק או חלקו).

יש להציג את שני הצדדים במקרה כזה.

תנאי פסקת ההגבלה – תנאים מצטברים (כאשר כולם צריכים להתקיים כאחד, אם אחד מהם לא מתקיים – החוק תואם להגדרת פסקת ההגבלה)

1."בחוק" – חוק או תקנה.

 1. 2.      "ההולם את ערכיה של מדינת ישראל " – כמדינה יהודית ודמוקרטית.
 2. 3.      "שנועד לתכלית ראויה" – כגון מטרה חברתית חשובה יותר.
 • ·        כאשר יש פגיעה בכמה זכויות ניתן לעשות את ניתוח 1,2,3 ביחד אבל את מבחן המידתיות ס' 4 לעשות בנפרד.
 1. 4.      "ובמידה שאינה עולה על הנדרש" – בכפוף ל3 מבחני המשנה המצטברים, אשר כולם צריכים להתקיים על מנת להפיל חוק :

–        מבחן ההתאמה/הקשר הרציונלי: האם האמצעי מתאים להשגת המטרה ומוביל באופן רציונלי להגשמתה.

–        מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה: האם ניתן להשיג את המטרה על ידי אמצעי שפגיעתו בזכות המוגנת פחותה.

–        התועלת לציבור: שבהשגת התכלית מצדיקה את הנזק לפרט בהפעלת האמצעי שנבחר(הנזק לפרט כל כך גדול שבכלל אין לו תועלת לציבור?).

(סעיף 1 ו-2 כמעט ולא נופלים, 3 בד"כ לא ייפול כיוון כשחוק נכתב מטרתו לשרת מטרה טובה).

סעדים = החלטת בית המשפט

 1.       לא לבטל את החוק (כי עומד בתנאי פסקת ההגבלה או כי רוצים לתת לחוק הזדמנות כמו בחוק טל).
 2.       לבטל את החוק (כמו שעשו בסופו של דבר בחוק טל).
 3.       להשעות את החוק ולבקש מהכנסת לתקנו (לשכת מנהלי השקעות).
 4.       לבטל רק חלק מהחוק (צמח)


תשע × = 27

תואר ראשון
תואר שני
מרצים