שם הכותב: תאריך: 10 נובמבר 2013

 

 

רקע כללי להשפעה מהותית: בהתאם להוראות IAS 28 קיימת הנחה הניתנת להפרכה שכאשר משקיע מחזיק ב-20% או יותר מזכויות ההצבעה במושקעת, הרי שקיימת לו השפעה מהותית אלא אם ניתן להראות בעליל שלא ולהיפך, כאשר משקיע מחזיק בפחות מ-20% מזכויות ההצבעה במושקעת, הרי שלא קיימת לו השפעה מהותית אלא אם ניתן להוכיח בעליל שכן.

התקן מונה בין היתר קריטריונים אשר עשויים להעיד על קיום או היעדר השפעה מהותית, לדוגמה ייצוג בדירקטוריון, השתתפות בקבלת החלטות על חלוקות דיבידנד והשתתפות במינוי הסגל הניהולי.

 

פתרון לשאלה 1, שיטת השווי המאזני-

השקעה בחברת הדר-

על אף העובדה שחברת פאר מחזיקה 25% מזכויות ההצבעה בחברת הדר אין לה השפעה מהותית וזאת לאור הייצוג בדירקטוריון (נציג אחד מתוך 20) ואי הזכות להשתתפות בהחלטות לגבי חלוקות דיבידנד.

לאור האמור לעיל, ההשקעה תטופל כנכס פיננסי זמין למכירה בהתאם להוראות IAS 39.

 

 

 

 

 

 

 

 

יש היום דרישה בחשבונאות להציג דוח על הרווח הכולל שלמעשה מציג סעיפים הוניים שאינם בין החברה לבין בעלי המניות שלה. למשל השערוך במקרה ההשקעה הנ"ל או למשל הערכה מחדש של רכוש קבוע.

השקעה בחברת עופר בע"מ-

על אף שחברת פאר מחזיקה ב-10% מזכויות ההצבעה בחברת עופר, קיימת לה השפעה מהותית וזאת לאור הייצוג בדירקטוריון (3 מתוך 10 דירקטורים) ולאור הזכות להשתתף בהחלטות בדבר מינוי המנכ"ל. לאור זאת ההשקעה בחברת עופר תטופל בהתאם לשיטת השווי המאזני IAS 28.

בהתאם לשיטת השווי המאזני, ההשקעה מוצגת ביום הרכישה בהתאם לעלותה (למעט חריגים) ובתוספת עלויות עסקה ככל שקיימות. בתקופות עוקבות ההשקעה גדלה או קטנה בהתאם לחלקו של המשקיע בנכסים נטו של החברה הכלולה. כאשר החברה הכלולה רושמת רווח או הפסד, המשקיע מושך את חלקו ברווח או בהפסד. כאשר החברה הכלולה רושמת רווח כולל אחר, המשקיע מושך את חלקו ברווח הכולל האחר. כאשר החברה הכלולה מחלקת דיבידנד, המשקיע מקטין את ההשקעה בגין חלקו בדיבידנד.

 

 

 

 

 

במאזן מופיעה ההשקעה בשורה אחת : השקעה בחברה כלולה, כל החישובים נועדו לצורך הסברת הרווחים ולא יכללו במאזן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתרון שאלה 2-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הסבר להפחתת עודפי העלות- התנועה בעודפי העלות באה למעשה לתקן את הרווחים של החברה הכלולה כך שיתאימו לסכומים שהוכרו במועד הרכישה מנקודת ראות הרוכשת.

עודף עלות של נכסים ברי פחת יופחת בהתאם לאורך החיים השימושיים.

עודף עלות של מלאי יופחת או במימוש או אם קיימת ירידת ערך.

עודף עלות של קרקע יופחת או במימוש או אם קיימת ירידת ערך.

עודף עלות של הלוואה יופחת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית (מבחינה טכנית יש לחשב את יתרת עודף העלות ואז לחשב את התנועה כהפרש שבין יתרת הפתיחה ליתרת הסגירה).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) יתרת עודפי עלות מחושבים לפי יתרת פתיחה פחות ההפחתה.

 

פתרון שאלה 3-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מוניטין שלילי-כאשר במועד הרכישה הסכום ששולם נמוך מהשווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות המזוהים של הנרכשת (הון+ עודפי עלות), הרי שנוצר מוניטין שלילי ברכישה. בהתאם להוראות התקן, כאשר מתקיים מצב כזה יש לבדוק שוב את השווים שיוחסו לנכסים ולהתחייבויות ברכישה ובמידה והגענו למסקנה כי שווים אלו תקינים, הרי שיש להכיר ברווח מרכישה במחיר הזדמנותי.

הפקודה שתירשם ביום הרכישה:

ח- השקעה 99645

ז- רווח מרכישה הזדמנותית 14645

ז- מזומן 85000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) לא מכניסים בהרכב השקעה מוניטין שלילי, הכרנו בגינו כבר ברווח.

 

 

 אחד × 1 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים