שם הכותב: תאריך: 02 מרץ 2014

אופציה

 

נייר ערך המקנה למחזיק בו זכות חד צדדית להמירו במשך תקופה מוגדרת מראש במניה של החברה שהנפיקה את כתב האופציה. יחס ההמרה נקבע ראש ואליו מתווספת תוספת מימוש בשקלים.

 

 • תוספת מימושהסכום שעל מחזיק כתב האופציה לשלם בעת המרת האופציות למניות.
 • תגמולים להנפקת כתבי אופציהסכום אותו מקבלת החברה ביום הנפקת כתב האופציה.
 • פקיעת אופציהאופציה שלא מומשה פוקעת ונרשמת בפרמיה לחברה המנפיקה.
 • יחס המרהיחס המרה הינו יחס שבין האופציה המונפקת לבין מנייה של החברה המנפיקה.

 

שלוש הפקודות שקשורות לאופציות:

 • בעת הנפקת האופציה:

לחובהעו״ש בנק XXX

לזכותתקבולים מהנפקת כתבי האופציה XXX

 

*בדרך כלל התקבולים הם חלק מההון העצמי של הפירמה.

 

 • בעת מימוש כתב האופציה והפיכתו למנייה, מתבצעת פקודה מורכבת:

לחובהעו״ש בנק XXX

לחובהתקבולים מהנפקת כתבי אופציה XXX

לזכותהון מניות XXX


לזכות פרמיה על מניות XXX

 

 • בעת פקיעת כתבי האופציה:

לחובהתקבולים מהנפקת כתבי אופציה XXX

לזכותפרמיה על מניות XXX

 

דוגמה:

ביום 01/01/08 הוקמה חברה בהון נפרע של 10,000 מניות בנות 1 ש״ח ע.נ.

ביום 01/04/08 הונפקו 2,000 מניות נוספות בנות 1 ש״ח ע.נ בפרמייה של 20%.

ביום 01/07/08 הונפקו 1,000 כתבי אופציה תמורת 4 ש״ח לכל כתב אופציה.

תוספת המימוש לכל כתב אופציה הינה 8 ש״ח.

תקופת האופציה הינה 01/07/08-31/12/09

יחס המרה 1:1

ביום 01/10/08 מומשו 20% מכתבי האופציה.

הרווח לשנת 2008 הינו 25,000 ש״ח.

 

נדרש:

 1. פקודות יומן לשנת 2008.
 2. כיצד יראה ההון העצמי של החברה ביום 31/12/08?

 

פקודות יומן לשנת 2008:

 

01/01/08

לחובהעו״ש בנק 10,000

לזכותהון מניות 10,000

 

01/04/08

לחובהעו״ש בנק 2,400

לזכותהון מניות 2,000

לזכותפרמיה על מניות 400

 

01/07/08

בעת הנפקת כתבי האופציה החברה מקבלת כסף

לחובהעו״ש בנק 4,000

לזכותתקבולים מהנפקת כתבי אופציה 4,000 —פריט מאזני מקבוצת ההון המאזני

 

01/10/08

לחובהעו״ש בנק 1,600

לחובהתקבולים מהנפקת כתבי אופציה 800

לזכותהון מניות 200

לזכותפרמייה 2,200

 

הון עצמי 31/12/08:

הון מניות 10,000+ 2,000+ 200= 12,200

פרמייה על מניות 400+ 2,200= 2,600

תקבולים מהנפקת כתבי אופציה 4,000-800= 3,200

עודפים 25,000

 

אירועים לשנת 2009:

אפשרות א׳:

רווח השנה: 30,000.

עד תום השנה לא מומשו כתבי אופציה.

 

פקודות היומן:

לחובהתקבולים מהנפקת כתבי האופציה 3,200

לזכותפרמייה על מניות 3,200

 

הון עצמי 31/12/09:

הון מניות– 12,200

פרמייה על מניות– 5,800

תקבולים מהנפקת כתבי אופציה – 0

עודפים– 30,000

 

אפשרות ב׳:

ביום 01/09/09 מומשו 50% מיתרת כתבי האופציה הנותרים.

רווח השנה 30,0000 ש״ח.

 

נדרש:

 1. פקודת יומן
 2. כיצד ייראה ההון העצמי בתום שנת 2009?

 

01/09/09

לחובהעו״ש בנק 400*8= 3,200

לחובהתקבולים מהנפקת כתבי אופציה 400*4= 1,600

לזכותהון מניות 400

לזכותפרמייה 4,400

 

לחובהתקבולים מהנפקת כתבי האופציה 1,600

לזכותפרמייה על מניות 1,600

 

דוגמה:

ביום 01/01/08 הונפקו 2,000 מניות בנות 1 ש״ח ע.נ.

ביום 01/04/08 הונפקו 5,000 אופציות בנות 6 ש״ח כל אחת.

תקופת האופציות: 01/04/08– 31/12/10.

יחס המרה: 1:2

תוספת מימוש= 4 ש״ח צמודים לשער החליפין של הדולר.

ביום 01/10/08 מומשו 1,000 כתבי אופציה.

 

שערי חליפין:

01/04/08 4$

01/10/08 5$

 

פקודות יומן:

01/01/08

לחובתעו״ש בנק 2,000

לזכותהון מניות 2,000

 

01/04/08

לחובתעו״ש בנק 30,000

לזכותתקבולים מהנפקת כתבי אופציה 30,000

 

01/10/08

לחובתעו״ש בנק 5,000

לחובתתקבולים מהנפקת כתבי אופציה 6,000

לזכותהון מניות 2,000

לזכותפרמייה 9,000

 

כאשר האופציה צמודה למדד (תוספת המימוש), אזי מבחינה הצגתית בלבד, יש להציג את סעיף תקבולים מהנפקת כתבי האופציה בקבוצת ההתחייבויות ולא בקבוצת ההון העצמי.

 

הנפקת חבילה

 

מצב בו מונפקות מניות ואופציות יחד.

לדוגמה:

ביום 01/01/08 והנפקה חבילה בסך 10 לחבילה ש״ח.

החבילה כוללת שתי מניות בנות 1 ש״ח ע.נ תמורת סך כולל של שמונה שקלים ואופציה אחת בסך 2 ש״ח.

 

לחובתעו״ש בנק 10 ש״ח

לזכותהון מניות 2 ש״ח

לזכותפרמייה 6 ש״ח

לזכותתקבולים מהנפקת כתבי אופציה– 2 ש״ח

 

לצילום השיעור− אחד = 7

תואר ראשון
תואר שני
מרצים